Innehållet i kommissionens förslag om Horisont Europa

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och industriell kapacitet i föreslaget till nytt ramprogram för forskning och innovation efter år 2020. I förslaget beskrivs även hur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och ramprogrammet för forskning och innovation kompletterar varandra. Kommissionen beskriver bland annat regionalfondens roll i uppbyggnaden av forsknings- och innovationsekosystemen i medlemsstaterna i form av infrastruktur, humankapital, samt nätverk för regional och interregional samverkan.

Den 7 juni 2018 offentliggjorde EU-kommissionen förslaget om utformningen av ramprogrammet för forskning och innovation i nästa programperiod 2021 – 2027, som får det nya namnet Horisont Europa. Kommissionens förslag innebär en ökning från 70,2 miljarder euro (totala budget för Horisont 2020) till 83,5 miljarder euro, en ökning på nästan 30 procent, dock utan att hänsyn tagits till inflation och olika års priser.

Det nya programmet föreslås utgå från tre huvudsakliga pelare:

 • Vetenskaplig spetskompetens
 • Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrentkraft
 • Innovativa Europa

Bild: Europeiska kommissionen

Vetenskaplig spetskompetens
Denna del ersätter det som inom Horisont 2020 kallas spetskompetens (Excellent Science), och kommer även i Horisont Europa att omfatta Europeiska forskningsrådet (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska Curie Action (MSCA), samt finansiering av forskningsinfrastruktur. Inom Horisont 2020 finns finansiering till samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden, så kallade Future and Emerging Technologies (FET). Detta program är i kommissionens förslag på Horisont Europa borttaget som program, dock återfinns några av initiativen inom det så kallade Pathfinder, ett av det Europeiska innovationsrådets (EIC) två huvudsakliga insatsområden, i den tredje pelaren.

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrentkraft
Denna del i programmet skulle kunna beskrivas som en kombination av delarna samhälleliga utmaningar (Societal Challenges) och industriellt ledarskap (Industrial Ledership) i det nuvarande programmet Horisont 2020. Denna pelare omfattar sex övergripande tematiska områden (kluster):

 • Hälsa
 • Inkluderande och trygga samhällen
 • Civil säkerhet för samhället
 • Digitalisering och industri
 • Klimat, energi och mobilitet
 • Livsmedel och naturresurser

Den andra pelaren lyfter även fram industrins avgörande roll i att uppnå de övergripande målen med Horisont Europa. Insatser inom denna pelare ska stödja teknologisk och industriell kapacitet att möta de globala utmaningarna genom att bland annat prioritera viktig möjliggörande teknik (Key Enabling Technologies, KETs). Vidare är det främst inom denna pelare som kommissionen avser att de ambitioner som presenterades i den förnyade agendan för forskning och innovation den 15 maj 2018, ska realiseras. Central Sweden vill även lyfta fram att energi och klimatdelen i det nya programmet slås samman med de delar som omfattar transport. I nuvarande Horisont 2020 utgör dessa separata delar.

I diskussionerna inför kommissionens förslag om Horisont Europa har ”missions” varit ett centralt begrepp. Missions kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. I kommissionens förslag om Horisont Europa är det främst inom denna andra pelare som missions kommer att användas som metod. I förslaget framgår inte vilka och hur många missions som kommer att finansieras i nästa programperiod, men förslaget är att missions kommer att tas fram genom samråd och ska anpassas efter de behov som identifieras. De fem missions som just nu är under utarbetande är:

 • Cancer
 • Anpassning till klimatförändringar och samhällelig omställning
 • hållbara hav, sjöar och vattendrag
 • klimatneutrala och smarta städer
 • sund jordbruksmark och mat

Inom pelare två finns även de nya partnerskapsprogrammen som kanb vara relevanta för regionalt utvecklingsansvariga att undersöka närmare.

Innovativa Europa
Den tredje pelaren syftar till att samla stödet till banbrytande innovation. Huvuddelen av finansieringen inom denna pelare, 10 miljarder euro, föreslås tillfalla det Europeiska innovationsrådet (EIC). EIC är ett initiativ som forskningskommissionär Carlos Moedas presenterade som idé redan i mitten av 2015, och som under 2018 – 2020 har introducerats som ett eget program inom Horisont 2020 inom vilket man har samlat SME-instrumentet, Fast track to innovation, FET Open samt Horisont-prisen. Syftet med EIC är att stödja innovation, entreprenörer, små och medelstora företag samt forskare i deras arbete med att skala upp nya, banbrytande innovationer. Resterande 3 miljarder euro inom denna pelare föreslås finansiera European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Kopplingen mellan regionalfonden och Horisont Europa
Värt att notera är att kommissionen i förslaget, tydligare än i denna programperiod, beskriver hur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och ramprogrammet för forskning och innovation kompletterar varandra, där kommissionen beskriver att ERUF stödjer uppbyggnaden av forsknings- och innovationsekosystemen i medlemsstaterna i form av infrastruktur, humankapital, förnyelse inom det offentliga och privata, samt nätverk för regional och interregional samverkan, så som klusterstrukturer. Detta bekräftas av kommissionens förslag om regionalfonden efter 2020, som omfattar samtliga medlemsstater och regioner och som föreslås ett tydligare fokus på forskning och innovation där smart specialisering är basen för detta arbete och interregional innovationsinvestering ska underlättas genom ett nytt paneuropeiskt Interreg-program. Det blir därmed än mer tydligt hur regionalfonden bidrar till att bygga kapacitet i Europas regioner för att skala upp arbetet på en europeisk nivå där projekt med hög grad av excellens kan riggas genom europeisk samverkan.

Central Sweden återkommer med en mer djupgående analys om Horisont Europa och de olika delarna i programmet inom kort.

För mer information
Läs EU-kommissionens information om Horisont Europa här
Läs Central Swedens nyhet om en förnyad agenda för forskning och innovation här
Läs Central Swedens nyhet om missions här
Läs Central Swedens nyhet om Europeiska innovationsrådet (EIC) här
Läs Central Swedens nyhet om förslaget om regionalfonden här