Om Central Sweden

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Målet med Central Sweden är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program.

Den långt framskridna europeiska integrationen i form av bland annat EU:s inre marknad, den gemensamma valutan och en gemensam övergripande tillväxtstrategi har ökat antalet kontakter över nationsgränser och mellan kulturer. Integrationen innebär både möjligheter och utmaningar för regioner i Europa.

För att ta tillvara nya möjligheter till utveckling för människor, kommuner och företag i det nya Europa måste vi samarbeta. Central Sweden är därför regionernas förlängda arm vid EU. Central Sweden skapar goda förutsättningar för samarbete över gränserna och verkar för att EU ska vara en viktig tillväxtfaktor i det regionala utvecklingsarbetet.

Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i de årliga beställningarna från medlemmarna. För att få ut den största möjliga nyttan av kontoret fokuseras verksamheten till två områden: politisk påverkan i för regioner viktiga frågor och projektstöd för att tillföra regionen resurser i form av både finansiella medel och kompetens för det regionala utvecklingsarbetet. Central Sweden ska också medverka till att det finns en hög och aktuell kunskapsnivå rörande EU-perspektivet på prioriterade frågor bland medlemsregionerna.

Välkommen att kontakta oss!