Organisation

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Föreningen är organiserad och styrs med hjälp av en styrelse och ett ägarråd samt kontaktpersoner för frågor knutna till Central Swedens verksamhet.

Föreningens årsmöte samlas en gång om året och vid övriga tider leds föreningen av en politisk styrelse, som ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen är Central Swedens beslutande organ och sammanträder ungefär fyra gånger per år. Styrelsen består av tre personer, en ledamot från varje medlem. Från och med årsmötet 2019 består styrelsen av följande förtroendevalda:

Region Dalarna
Birgitta Sacrédeus (KD)

Eva_Tjernstr-m

Region Gävleborg
Eva Lindberg (S)

Lejegren.Irén(S)_2.2014

Region Örebro län
Irén Lejegren (S)

För att ge råd och för att följa styrelsens arbete har Central Sweden ett ägarråd. Ägarrådet sammanträder minst en gång per år. Det består av nio ledamöter, tre företrädare från varje medlem. Ägarrådet möjliggör en bredare diskussion och mer aktivitet kring EU-perspektivet på regionernas prioriterade sakfrågor.

Region Dalarna
Lars Isacsson (S)
Joakim Storck (C)
Ulrik Bergman (M)

Region Gävleborg
Marie-Louise Dangardt (S)
Magnus Svensson (C)
Ann-Charlotte Granath (M)

Region Örebro län
Andreas Svahn (S)
Torbjörn Ahlin (C)
Willhelm Sundman (L)

Central Swedens kontor är placerat i Bryssel och där arbetar tre anställda samt två praktikanter. Kontoret har funnits på plats sedan 1998 och föreningen under nuvarande organisatoriska former bildades i slutet 2009. I samband med detta antogs föreningens stadgar vari föreningens ändamål, medlemmar, styrning och organisation regleras.

Varje medlem har även en kontaktperson för frågor knutna till Central Sweden:

Region Dalarna
Åsa Ängsback

Region Gävleborg
Thomas Högman

Region Örebro län
Gordon Hahn