Så styrs Central Sweden

Central Swedens uppdrag är att, utifrån ett EU-perspektiv, bidra till förverkligandet av de regionala utvecklingsstrategierna i Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Praktiskt görs detta genom att prioriterade frågor i utvecklingsstrategierna kanaliseras till Central Sweden genom årliga beställningar från medlemmarna.

Varje medlem gör varje år en beställning som innehåller prioriterade områden och aktiviteter för respektive region. De tre beställningarna jämkas i dialog med medlemmarna till en enhetlig verksamhetsplan för Central Sweden. Beställningarna styr därmed vilka bevakningsområden och sakfrågor som Central Sweden arbetar med under varje verksamhetsår. Då beställningarna tas fram av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län är det de regionalt prioriterade områdena som reflekteras i Central Swedens verksamhet. Detta är grunden till att Central Sweden inte arbetar med så kallade EU-frågor, utan EU-perspektiv på regionernas sakfrågor. Verksamhetsplanen antas av årsmötet, vilket är Central Swedens högst beslutande organ. Utöver årsmötet sammanträder styrelsen ungefär fyra gånger per år för att svara för verksamheten.

Medan bevakningsområden och större aktiviteter styrs av den årliga beställningsprocessen sker löpande kontakt mellan Central Sweden och medlemmarna angående mindre aktiviteter. Inom ramen för verksamhetsplanen och beställningarna får Central Sweden löpande uppdrag från medlemmarna under verksamhetsåret angående aktiviteter som är av mindre och mer oförutsägbar karaktär, men som ändå är i linje med medlemmarnas regionala utvecklingsmål.

Regionala utvecklingsstrategier

Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Örebro län

Stadgar, verksamhetsplan & verksamhetsberättelse

Central Swedens stadgar
Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsberättelse 2021