Positionspapper – politiskt antagna yttranden

Central Swedens arbete med politisk påverkan grundar sig i medlemsregionernas politiskt antagna positionspapper och yttranden. Central Sweden använder dessa synpunkter som underlag bland annat i samband med möten på Sveriges Ständiga Representation vid EU, där de svenska regionkontoren i Bryssel (SveReg) regelbundet träffar ambassadörerna och även bjuds in till möten med exempelvis statssekreterare i samband med ministerrådsmöten. Vid dessa möten ges tillfälle att lyfta frågor som är av stor vikt för Central Swedens medlemsregioner.

En viktig del i Central Swedens uppdrag är att odla personliga kontakter med olika nyckelpersoner, såsom Europaparlamentariker och deras politiskt sakkunniga, för att informera om regionens ståndpunkter och ge argument för dessa. I kontakt med dessa nyckelpersoner använder Central Sweden positionspapper och yttranden som underlag för att bland annat underrätta dem om medlemsregionernas position inför omröstningar i parlamentet.

Även Europeiska regionkommittén (ReK), ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv, och dess ledamöter, är viktiga att hålla informerade i påverkansarbetet. Sveriges kommuner och regioners (SKR) Brysselkontor samordnar de svenska ledamöternas deltagande i ReK. Central Sweden har kontinuerlig dialog med ledamöter från Central Swedens medlemsregioner kring yttranden som Regionkommittén har tagit fram, samt hållit SKR uppdaterade om och fört en dialog kring den information som Central Sweden kommunicerar till ledamöterna.

Exempel på positionspapper som Central Swedens påverkansarbete baseras på

2021

2020

2019

2018

2017

Kontakt


Johanna Bond
Kontorschef


Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi och klimat samt transport och infrastruktur


Rasmus Bergander
EU-strateg inom innovation med fokus på smart specialisering samt sammanhållningspolitiken

Läs mer

EU-kommissionens hemsida

EU-kommissionens arbetsprogram för 2020