Transport och infrastruktur

Inom ramen för bevakningsområdet transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden framförallt på implementeringen och förverkligandet av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T och möjligheter till finansiering, oftast kopplat till programmet Connecting Europe Facility. Central Sweden arbetar även med att följa frågor kopplat till transportsektorns klimatpåverkan. Klimatfrågan är en av EU:s främsta prioriteringar, vilket tydligt speglas i den gröna given som fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

Under 2021 tar Central Swedens arbete inom området transport och infrastruktur med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd, avstamp i den europeiska gröna given och dess påverkan på det regionala utvecklingsuppdraget. Kontoret har under året ett särskilt fokus på utformningen av förordningen för det transeuropeiska transportnätet TEN-T samt möjligheter till finansiering, oftast kopplat till programmet Connecting Europe Facility. Kontoret deltar aktivt i nätverk såsom ERRINCPMR och klimatarbetsgruppen inom SveReg, Sveriges stads- och regionkontors nätverk.

Regioner och kommuner har tydliga uppdrag och ansvarsområden inom transportpolitik och omfattas i stor utsträckning av EU-lagstiftning och andra initiativ. Det är därför viktigt att bevaka genomförandet av EU:s transportpolitik och att följa de nya initiativ som ska presenteras de kommande åren. Parallellt som EU:s transportpolitik mejslas fram har processen mot en ny svensk nationell transportplan inletts. Regeringen presenterade i april 2021 den infrastrukturproposition som ger de finansiella ramarna för den svenska transportinfrastrukturen. Både den europeiska och den nationella processen har stor betydelse för klimatarbetet, transportpolitiken samt för regional och lokal utveckling i stort.

EU:s transportpolitik i förändring
I december 2019 presenterade EU-kommissionen ”En europeisk grön giv”. Den beskrivs som EU:s nya tillväxtstrategi och färdplan för en hållbar ekonomi och fastställer att Europas ekonomiska tillväxt ska bygga på effektiv resursanvändning och ren energi. På så sätt ska Europa bli den första klimatneutrala världsdelen år 2050. Det är ett ambitiöst mål; på 30 år ska en av världens största ekonomier nå nettonoll i utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt område för att uppnå målet om klimatneutralitet är EU:s transportsektor, som ska genomgå en grön och digital omställning för att minska växthusgasutsläppen med 90 % till 2050. Hur detta ska uppnås anges i den nya strategin för hållbar och smart mobilitet, som presenterades i december 2020 som en del av den gröan givens genomförande.

De tre huvudsakliga delarna som utgör EU:s transportpolitik:

  1. Den nya strategin för hållbar och smart mobilitet, som ersätter Färdplanen för ett gemensamt transportområde från 2011 (den så kallade ”vitboken”), har ett antal långsiktiga målsättningar. Bland annat ska trafiken på höghastighetsjärnvägar fördubblas till 2030, automatiserad mobilitet ska byggas ut och minst 100 europeiska städer ska vara klimatneutrala. Till 2050 vill kommissionen att det transeuropeiska transportnätet ska vara färdigställt, att godstrafik på järnväg ska vara fördubblad och att i stort sett samtliga personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är koldioxidneutrala
  2. Förslag till ny förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som EU-kommissionen ska presentera under andra halvan av 2021. Den nuvarande förordningen för TEN-T fastställer EU:s politiska åtagande om ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar, som möjliggör ett effektivt fungerande av EU:s inre marknad. TEN-T omfattar två nivåer, ett stomnät som ska vara färdigställt till 2030 och ett övergripande nät som ska vara klart 2050. Den europeiska transportpolitiken omfattar således flera långsiktiga åtaganden och TEN-T är ett ramverk för hur EU vill se att det transeuropeiska transportsystemet utvecklas under det kommande decenniet.
  3. Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF2), för det transeuropeiska transportnätet kommer att träda i kraft under 2021, då förhandlingarna nu i stort sett är avslutade. Fonden är det europeiska finansieringsverktyget för att färdigställa det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). För att söka medfinansiering för en transportsträcka krävs att sträckan pekas ut i TEN-T. Allra högst prioritet har EU:s stomnätskorridorer som pekas ut inom CEF-förordningen. Trafikverket koordinerar svenska ansökningar om bidrag från CEF.

Aktuellt

EU:s nya skogsstrategi presenterad

2021-07-19|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya skogsstrategi presenterad

Med utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och som komplement till åtgärderna i klimatpaketet Fit for 55 presenterade [...]

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]

EU i Almedalen

2021-07-14|Kommentarer inaktiverade för EU i Almedalen

Innehållet i den svenska återhämtningsplanen, den svenska regeringen och riksdagens planerade insatser inom framtidskonferensen, rättstatsmekanismens påverkan på ERUF och [...]

Vad är “Fit-for-55”?

2021-06-04|Kommentarer inaktiverade för Vad är “Fit-for-55”?

55-paketet är, namnet till trots, inte ett träningsprogram för medelålders, utan flertalet ändringsförlag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftning [...]

34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

2021-06-02|Kommentarer inaktiverade för 34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

Lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn, energieffektivisering av flerbostadshus och järnvägssatsningar är några exempel på [...]

Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

2021-03-17|Kommentarer inaktiverade för Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

Medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet har enats om utformningen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) [...]

Ökat krav på dialog med regioner och kommuner i utformningen av de nationella återhämtningsplanerna

2021-02-10|Kommentarer inaktiverade för Ökat krav på dialog med regioner och kommuner i utformningen av de nationella återhämtningsplanerna

EU-kommissionen har uppdaterat vägledningen till medlemsstaterna i arbetet med utformningen av de nationella återhämtningsplanerna kopplat till faciliteten för återhämtning [...]

Höjdpunkter från våren 2020

2020-07-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter från våren 2020

Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets [...]

Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

2020-06-29|Kommentarer inaktiverade för Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar [...]

Reviderat förslag till långtidsbudget

2020-06-03|Kommentarer inaktiverade för Reviderat förslag till långtidsbudget

Kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget 2021 – 2027 innebär minskat anslag till sammanhållningspolitiken. Politikområdet kommer dock tillfälligt förstärkas genom [...]

Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

2020-04-21|Kommentarer inaktiverade för Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

EU-kommissionens omarbetade förslag om långtidsbudget 2021 – 2027 väntas presenteras den 29 april. Nätverket CPMR anser att budgetförslaget måste [...]

Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

2020-01-22|Kommentarer inaktiverade för Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

EU-kommissionen har presenterat ett förslag på utformning och implementering av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I [...]

Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

Mälardalsrådet anordnade den 21 november ett välbesökt seminarium om prioriteringar inom TEN-T i nästa programperiod. Bland talarna återfanns Magnus [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]