Transport och infrastruktur

Inom ramen för bevakningsområdet transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden framförallt på implementeringen och förverkligandet av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering.

Den första januari 2014 trädde den nya förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) i kraft. TEN-T fastställer EU:s politiska åtagande om ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar, som möjliggör ett effektivt fungerande av EU:s inre marknad. År 2023 ska EU-kommissionen presentera en översyn av TEN-T, vilket betyder att det politiska åtagandet är långsiktig och att TEN-T utgör ett relativt fast ramverk för hur EU vill se det transeuropeiska transportsystemet utvecklas under nuvarande decennium.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är finansieringsverktyget för det transeuropeiska transportnätet. CEF är en del av EU:s programperiod för 2014-2020 och för att kunna söka medfinansiering för en transportsträcka krävs det att sträckan är med i TEN-T-kartorna och att den är identifierad i förordningen som styr finansieringsverktyget.

EU:s samarbete gällande transportpolitik inbegriper transporter på väg, på vatten och i luften. På transportområdet kan EU med hjälp av lagstiftning och finansieringsmöjligheter påverka kommuner, landsting och regioner. Transport och infrastruktur är centralt både inom projektstöd och politisk påverkan.

Inom politisk påverkan är det ytterst viktigt att tidigt få tillgång till information om nya direktiv och förordningar för att ha möjlighet att vara med och påverka. Central Sweden fokuserar framförallt bevakningen kring implementeringen och utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet och dess finansieringsverktyg Connecting Europe Facility (CEF) samt översynen av EU:s vitbok för transport och utvecklingen av Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Aktuellt

Höjdpunkter från våren 2020

2020-07-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter från våren 2020

Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets [...]

Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

2020-06-29|Kommentarer inaktiverade för Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar [...]

Ingen överenskommelse om återhämtningsplanen

2020-06-24|Kommentarer inaktiverade för Ingen överenskommelse om återhämtningsplanen

EU:s stats- och regeringschefer träffades den 19 juni för att för första gången diskutera EU-kommissionens förslag på återhämtningsplan för [...]

Reviderat förslag till långtidsbudget

2020-06-03|Kommentarer inaktiverade för Reviderat förslag till långtidsbudget

Kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget 2021 – 2027 innebär minskat anslag till sammanhållningspolitiken. Politikområdet kommer dock tillfälligt förstärkas genom [...]

Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

2020-04-21|Kommentarer inaktiverade för Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

EU-kommissionens omarbetade förslag om långtidsbudget 2021 – 2027 väntas presenteras den 29 april. Nätverket CPMR anser att budgetförslaget måste [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2020-03-10|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

2020-01-22|Kommentarer inaktiverade för Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

EU-kommissionen har presenterat ett förslag på utformning och implementering av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I [...]

Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

Mälardalsrådet anordnade den 21 november ett välbesökt seminarium om prioriteringar inom TEN-T i nästa programperiod. Bland talarna återfanns Magnus [...]

Samråd öppnat om de europeiska godskorridorerna

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Samråd öppnat om de europeiska godskorridorerna

En utvärdering  har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter om godskorridorerna och huruvida kvalitén har förbättrats för [...]

Ny utlysning för finansiering inom CEF

2019-10-23|Kommentarer inaktiverade för Ny utlysning för finansiering inom CEF

INEA har publicerat en ny ansökningsomgång inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF 2019 MAP. Projekt som [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

2019-04-08|Kommentarer inaktiverade för Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande [...]

Utvärdering av europeiska godskorridorer

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av europeiska godskorridorer

En utvärdering om de europeiska godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC) har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla [...]

Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

En överenskommelse om nya lagar för lastbilsutsläpp har slutits av Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet. Koldioxidutsläppen ska [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Nya ostkustbanan presenterar sitt team

2019-01-14|Kommentarer inaktiverade för Nya ostkustbanan presenterar sitt team

Under senhösten 2018 publicerades ett antal personliga intervjuer med  teamet bakom Nya Ostkustbanan. En av dessa personer är Eva [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]

Vad gör EU för dig?

2018-12-14|Kommentarer inaktiverade för Vad gör EU för dig?

Som en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag, som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet [...]

Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

2018-11-20|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

Den 13 november bjöd nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat (DG RTD) för [...]

Nya energimål i EU till 2030

2018-06-22|Kommentarer inaktiverade för Nya energimål i EU till 2030

Medlemsstaterna och Europaparlamentet har enats om nya högre energi- och klimatmål till 2030, från 27 % för både energieffektivisering [...]

Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

I slutet av maj besökte Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan Bryssel. På dagordningen stod förlängning av ScanMed-korridoren, EU-kommissionens [...]