Den europeiska transportsektorn ska genomgå en grön och digital omställning. Kommissionen presenterade den 9 december 2020 sin vision för hur detta ska gå till i sin strategi för hållbar och smart mobilitet. Strategin fastställer bland annat att de transportrelaterade utsläppen ska minska med 90 % fram till 2050.

Smart mobility 2020: innovative and sustainable urban transport in Europe | Newsroom

Den 9 december presenterade EU-kommissionen sin strategi för hållbar och smart mobilitet, vilken utgör en integrerad del utav arbetet med att genomföra den gröna given och målet om klimatneutralitet till 2050. Strategin lägger grunden för hur EU:s transportsystem kan genomgå en grön och digital omvandling och bli mer motståndskraftigt mot framtida kriser och fastställer att ska minska med 90 % fram till 2050. Strategin, som ersätter den nuvarande så kallade vitboken, utgör en av de tre grundläggande delarna inom den europeiska transportpolitiken, tillsammans med förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T och finansieringsverktyget CEF (Connecting Europa Facility).

Strategin ska vägleda EU mot ett smart, konkurrenskraftigt, säkert, tillgängligt och ekonomiskt överkomligt transportsystem. Strategin, likt sin föregångare, sätter upp ett antal underliggande mål:

Senast år 2030:

 • Minst 30 miljoner utsläppsfria bilar i trafik på Europas vägar
 • 100 klimatneutrala europeiska städer
 • Fördubblad trafik på höghastighetsjärnvägar i alla delar av Europa
 • Resor med kollektivtrafik under 500 km bör vara koldioxidneutrala
 • Automatiserad mobilitet bör vara utbyggd i stor skala
 • Utsläppsfria havsgående fartyg ska vara klara för marknaden.

Senast år 2035:

Utsläppsfria (stora) flygplan är klara för marknaden.

Senast år 2050:

 • Nästan alla personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är utsläppsfria.
 • Dubbelt så stor godstrafik på järnväg.
 • Ett fullt fungerande multimodalt transeuropeiskt transportnät (TEN-T) för hållbara och smarta transporter med höghastighetsförbindelser.

Kommissionens 10 centrala åtgärdsområden för att förverkliga visionen:

Hållbar
Främja användningen av utsläppsfria fordon, fartyg och flygplan, samt förnybara och koldioxidsnåla bränslen och utbyggnaden av tillhörande infrastruktur, t.ex. genom att installera tre miljoner offentliga laddningsstationer fram till 2030.

 1. Skapa utsläppsfria flygplatser och hamnar, t.ex. genom nya initiativ för att främja hållbara bränslen för luftfart och sjöfart.
 2. Skapa en hälsosam och hållbar mobilitet, mellan städer och inom städer, t.ex. genom att fördubbla trafiken på höghastighetsjärnvägar och utveckla mer cykelinfrastruktur under de kommande tio åren.
 3. Miljöanpassa godstransporterna, t.ex. genom att fördubbla godstrafiken på järnväg fram till 2050.
 4. Sätta ett pris på koldioxid och ge bättre incitament till användarna, t.ex. genom att genomföra omfattande åtgärder för en rättvis och effektiv prissättning av alla transporter.

Smart
Innovation och digitalisering kommer att forma hur passagerare och gods förflyttas i framtiden – om rätt förutsättningar finns. Strategin omfattar följande:

 1. Se till att uppkopplad och automatiserad multimodal mobilitet blir verklighet, t.ex. genom att passagerare kan köpa biljetter för resor med flera färdmedel och att gods kan transporterasmed smidiga byten mellan olika transportslag.
 2. Främja innovation och användning av data och artificiell intelligens (AI) för smartare mobilitet, t.ex. genom att fullt ut stödja användning av drönare och obemannade luftfartyg och ytterligare åtgärder för att bygga upp ett gemensamt europeiskt dataområde för mobilitet.

Motståndskraftig
Transportsektorn har varit en av de sektorer som drabbats hårdast av covid-19-pandemin, och många transportföretag har stora problem med att bedriva sin verksamhet och klara ekonomin. Kommissionen åtagande omfattar följande:

 1. Stärka den inre marknaden, t.ex. genom att öka insatserna och investeringarna för att fullborda det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) fram till 2030 och stödja sektorn så att den kan återhämta sig bättre genom ökade investeringar, både offentliga och privata, för att modernisera färdmedlen inom alla transportslag.
 2. Skapa en rättvis mobilitet för alla, t.ex. genom att göra den nya mobiliteten ekonomiskt överkomlig och tillgänglig i alla regioner och för alla människor, även de med nedsatt rörlighet, och genom att göra sektorn mer attraktiv för arbetstagare.
 3. Öka säkerhet och trygghet inom alla transportslag, med sikte bland annat på att minska antalet dödsfall till nära noll fram till 2050.

Bakgrundsinformation om EU:s transportpolitik
EU:s transportpolitik har tre huvudsakliga styrdokument: den nu presenterade strategin för hållbar om smart mobilitet (som ersätter Färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde, den nuvarande så kallade vitboken), en förordning om det transeuropeiska transportnätet TEN-T (under revidering, nytt förslag ska presenteras av komissionen efter sommaren 2021) och ett finansieringsverktyg, sektorsprogrammet Connecting Europe Facility CEF.

För mer information:
Kommissionens pressmeddelande finns här.
Strategin för hållbar och smart mobilitet finns att läsa i sin helhet här.
Bilagan till strategin som listar alla åtgärdsförslag finns här.

Kommissionens pressvideo

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92