Förhandlingarna om CEF under programperioden 2021–2027 fortsätter. I transportområdet kommer utvecklingen och moderniseringen av Europas tåg- och vägnät fortsatt vara högsta prioritet. I energiområdet kommer det läggas stor vikt på integrering av den europeiska energimarknaden. Digitaliseringsområdet av programmet kommer fokusera på tillgång till högkvalitativa nätverk och utveckling av den digitala inre marknaden. Synergier mellan sektorerna ska bidra till EU:s effektivitet.

EU:s institutioner arbetar vidare för att Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility), fortsatt ska kunna finansiera projekt inom transport, digitalisering och energi i nästa programperiod, 2021–2027. Rådet och Europaparlamentet har kommit överens om att förlänga programmet över nästa programperiod. Framstegen i förhandlingarna berör de tidigare nämnda områdena, transport, digitalisering och energi.

Inom transportområdet kommer fokuset att vara på att öka interoperabiliteten och multimodaliteten, det vill säga möjligheten att kombinera transportslagen, på järnväg, väg och till havs med förbättrad infrastruktur och ökad säkerhet. TEN-T (transeuropeiskt transportnätverk) kommer att prioriteras tillsammans med projekt som bidrar till Europas mervärde. I den nya CEF-budgeten kommer det också vara ett större fokus på militär mobilitet. I CEF definieras även de särskilt utpekade sträckorna i TEN-T:s korridorer. Den korridor som omfattar Sverige, Scandinavian-Mediterranean Corridor (ScanMed), har förlängts norrut. Dels genom bergslagen (Hallsberg-Gävle) och dels från Stockholm upp till den finska gränsen. Detta är något Central Sweden, tillsammans med andra svenska, finska och norska regioner, har arbetat aktivt för.

Energiområdet kommer att fokusera på ytterligare integration på den europeiska energimarknaden. Förmågan hos olika system att fungera tillsammans, dvs interoperabiliteten, ska förbättras och integreras över landsgränser. Koldioxidutsläppen från energisektorn ska minska och energiefterfrågan ska säkras. Projekt som följer EU:s samt nationella energi- och klimatplaner kommer prioriteras i kommande CEF.

Digitaliseringsområdet av CEF kommer att breddas för att täcka in det stora området som digitalisering utgör. Tillgång till ett höghastighets- och högkapacitetsnätverk kommer vara av största vikt. För att projekt ska få tillgång till finansiering via CEF måste de bidra till EU:s inre digitala marknad och dess uppkopplingsmål. Prioritet kommer att ges till projekt som ämnar att inkludera fler i digitaliseringen. Digitaliseringen ses som ett viktigt verktyg för att minska ekonomiska, sociala och territoriella klyftor i Europa.

CEF lägger stort fokus på att skapa synergier mellan de tre olika områdena, ett exempel är uppkopplad och autonoma fordon, för att öka effektiviteten i EU och sänka genomförandekostnader.

Mer information

Länk till rådets pressmeddelande gällande CEF

Förlängningen av ScanMed (streckad linje) följer den sträckning som Central Sweden, tillsammans med de andra regionerna i Botniska korridoren samarbetet, arbetade för.