Att påverka agendan på EU-nivå

Central Sweden bevakar regionernas intressen och påverkar lagstiftning som antas av Europaparlamentet och Europeiska rådet till fördel för regionerna. Det handlar om att påverka diskussioner, att vara på plats och snabbt utröna om kommande beslut som är kopplade till medlemmarnas sakfrågor, delta i gynnsamma nätverk, rusta för kommande EU-initiativ och så vidare.

För de svenska regionerna har uttrycket ”50 procent” länge använts som en uppskattning av EU:s påverkan på dess verksamhet. Viktigt att komma ihåg är dock att EU:s politik berör regionerna både direkt och indirekt. Lagstiftning i EU påverkar direkt regionala aktiviteter inom exempelvis offentlig upphandling, transport och energi. Alla resurser som kanaliseras från EU, genom såväl regional- och socialfond såväl som sektorsprogram, har dessutom sin grund i olika beslut som passerar genom EU:s beslutsprocess. Från de strategier som styr övergripande mål och prioriteringar till de förordningar som etablerar enskilda instrument. Därför finns det ett behov av att vara en proaktiv aktör i processerna. När nya förslag kommer från kommissionen eller om initiativ tas från någon annan relevant aktör bör arbetet med att ta fram en regional ståndpunkt inledas så snart som möjligt.

För att vinna inflytande i EU är det nödvändigt att arbeta på många olika fronter, mot EU-kommissionen, Europeiska rådet, Europaparlamentet, andra regioner och nätverk. Central Swedens kompetens är kunskapen om hur EU-institutionerna arbetar samt i vilka skeden och med vilka metoder regionerna bäst närmar sig dem för att få gehör för sina synpunkter.

I ett tidigt skede är det framförallt kommissionen Central Sweden riktar in sig på. Det är av stor vikt att etablera kontakt i ett tidigt skede med de tjänstemän som ansvarar för att utarbeta ett kommissionsförslag. Genom att känna till att kommissionen planerar att lägga ett förslag som regionerna vill påverka, kan Central Sweden hjälpa medlemmarna att agera redan innan det finns ett formellt förslag. Konkret handlar det om att informera samt att ge förslag och argument till kommissionens tjänstemän vid personliga möten eller genom skriftliga kontakter.

Europaparlamentet har stort inflytande i många frågor och därför är det viktigt att följa och påverka Europaparlamentets behandling av olika frågor. Här finns det möjlighet till inspel att påverka den kommande politikens inriktning. Den svenska EU-representationens olika råd med ansvar för förhandlingar i Europeiska unionens råd är också viktiga personer att informera om regionernas ståndpunkter.

Att etablera strategiska kontakter med andra regioner och organisationer är också viktigt i detta avseende. Allianser och nätverk behövs på politisk nivå såväl som mellan tjänstemän, i Bryssel, i regionerna och däremellan.