Sammanhållningspolitik 2017-10-23T17:10:11+00:00

Sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken har som övergripande mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU och syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter. Sammanhållningspolitiken avser även att bidra till uppfyllandet av målen inom tillväxtstrategin Europa 2020, genom att bidra med projektmedel till alla EU:s regioner inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna.

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden, i enlighet med medlemmarnas beställningar, utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020, med fokus på politisk påverkan. Vidare arbetar kontoret endast med projektstöd inom sektorsprogrammen, vilket innebär att Central Sweden inte utvecklar projektidéer inom ESI-fonderna, med undantag för programmet Interreg Europa. Detta då Interreg Europa finansieras via ESI-fonderna men fungerar som ett sektorsprogram.

Struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna)
Struktur- och investeringsfonderna utgör sammanhållningspolitikens främsta instrument för att motverka den regionala ojämlikheten och bidra till genomförandet av Europa 2020. De omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget (cirka 350 miljarder euro) och utgör ett verktyg för hela EU i syfte att skapa hållbar regional tillväxt.

Struktur- och investeringsfonderna utgörs av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt Sammanhållningsfonden. För Sveriges del är de första fyra fonderna aktuella, då Sammanhållningsfonden endast riktar sig till medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare understiger 90 % av genomsnittet i EU. Medlen inom ESI-fonderna fördelas per medlemsstat och på geografiska NUTS 2-områden, så kallade programområden. För Central Swedens medlemmar utgörs dessa områden av Norra Mellansverige (Dalarna, Gävleborg och Värmlands län) samt Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Östergötlands län).

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Europeiska regionala utvecklingsfonden avser minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Fonden ska bland annat prioritera stöd till forskning, teknisk utveckling, små och medelstora företag och övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Vidare finns även ytterligare medel inom fonden avsatta för regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner. I Sverige är Tillväxtverket förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen, anpassade efter programområdenas behov, samt det nationella regionalfondsprogrammet.

Europeiskt territoriellt samarbete
Under budgetposten för ERUF finansieras också programmen för europeiskt territoriellt samarbete. Programmen avser främja gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Det finns tre olika kategorier av territoriella program:

  1. Gränsöverskridande samarbete, så kallade INTERREG A-program såsom INTERREG-programmet för Sverige-Norge och Central Baltic, som omfattar regioner runt mellersta Östersjön.
  2. Transnationellt samarbeten, större områden som omfattar flertalet grannländer. Exempelvis Östersjöprogrammet och INTERREG-programmet för Norra Periferin och Arktis.
  3. Mellanregionalt samarbete avser samarbeten mellan regioner utan gemensamma gränser. Exempel på sådana program är INTERREG Europa, ESPON, URBACT och INTERACT.

Interreg Europa
Programmet Interreg Europa ger regioner möjlighet och stöd att förbättra implementeringen av policys och program som stöder regional utvecklingspolitik kopplat till sturktur- och investeringsfonderna. Interreg Europa verkar för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan regionala aktörer genom samarbete inom utvalda områden. Målet är att integrera resultaten av samarbetet i den regionala politiken. Arbetet sker antingen via interregionala samarbetsprojekt som programmet finansierar, eller via olika plattformar för lärande.

Samarbetsprojekten ska resultera i en handlingsplan för varje region som säkerställer att lärdomarna från projektet leder till faktiska resultat. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan projektdeltagarna. Samarbetsprojekten riktar sig främst till aktörer som är viktiga för den regionala utvecklingen. Detta omfattar huvudsakligen lokala och regionala offentliga myndigheter, men kan även inkludera nationella myndigheter samt andra organisationer som exempelvis universitet, science parks och i vissa fall kluster. Programmet uppmuntrar även att små och medelstora företag ingår i relevanta projekt, dock kan de inte få någon direkt ersättning från Interreg Europa för sitt deltagande.

Plattformarna är ett verktyg för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridande som hjälper tjänstemän och beslutsfattare över hela Europa att lättare utföra sitt arbete genom att snabbt kunna komma åt goda exempel, kunskap och expertis relaterad till ett särskilt ämne. Därigenom stödjer Interreg Europa lokala och regionala myndigheter att bli mer effektiva vid planering och genomförande av regionalpolitiken. Olika plattformar har eller kommer att inrättas för programmets olika områden.

Interreg Europa är strukturerat kring fyra tematiska mål:

  1. Stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation
  2. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  4. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

Programmet handläggs av det gemensamma tekniska sekretariatet i Lille.

Europeiska socialfonden (ESF)
Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Fonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden, förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, ökar övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt underlättar ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Projekten ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar. Det finns åtta regionala samt en nationell handlingsplan för Sverige inom socialfonden. Svenska ESF-rådet är ansvarig myndighet.

Aktuellt

Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

2018-11-19|Kommentarer inaktiverade för Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

EU-kommissionen föreslår inrättandet av ett nytt stödprogram för strukturreformer i nästa budgetperiod (2021–2027).  Tankesmedjan European Policy Centre (EPC) har [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Regionkommittén anordnar event om integrerad hälsa i Europa

2018-11-09|Kommentarer inaktiverade för Regionkommittén anordnar event om integrerad hälsa i Europa

Den 6 december arrangeras ett event om integrerad hälsa i Europa, av den Europeiska regionkommitténs interregionala grupp för välmående [...]

Nytt pilotprojekt för att stärka regioners roll i EU:s beslutsfattande

2018-10-31|Kommentarer inaktiverade för Nytt pilotprojekt för att stärka regioners roll i EU:s beslutsfattande

Europeiska regionkommittén presenterar ett nytt pilotprojekt, RegHub, baserat på rekommendationerna från EU-kommissionens arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

Europeiska klusterveckor uppmärksammar klusters roll i innovationsutvecklingen

2018-10-16|Kommentarer inaktiverade för Europeiska klusterveckor uppmärksammar klusters roll i innovationsutvecklingen

Under november 2018 – april 2019 pågår de europeiska klusterveckorna, EU Cluster Weeks, på initiativ av EU-kommissionen. Syftet med [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

2018-10-05|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s [...]

Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

2018-09-26|Kommentarer inaktiverade för Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

Anmälan till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen till och med fredag den 28 september. [...]

Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nio utpekade stomnätskorridorer med en europeisk koordinator för respektive korridor, vilka arbetar [...]

CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

EU-kommissionen föreslår en minskning av finansieringen till Interreg i nästa programperiod, 2021 – 2027. Nätverket CPMR har som svar [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Sveriges regioner samlade i Bryssel för MFF-diskussion

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Sveriges regioner samlade i Bryssel för MFF-diskussion

Den 27 juni 2018 anordnade SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting, [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

2018-06-08|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet för [...]

Höjdpunkter januari – april 2018

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter januari – april 2018

I samband med Central Swedens styrelsemöte i Bryssel den 28 maj 2018 tog kontoret fram skriften Höjdpunkter januari - [...]

Film från dialogkonferens i Gävle

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Film från dialogkonferens i Gävle

I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett [...]

Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, ett minskat antal tematiska områden, större investeringar i [...]

Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om [...]

EU-kommissionen föreslår ökat åtagande i flera program nästa budgetår

2018-05-23|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen föreslår ökat åtagande i flera program nästa budgetår

Den 23 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för budgetåret 2019. Budgetförslaget innebär ökade åtaganden inom ett flertal EU-program [...]

Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

I åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med regionerna bidra till att öka [...]

EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Medlemsstaterna i möte om sammanhållningspolitiken post 2020

2018-04-25|Kommentarer inaktiverade för Medlemsstaterna i möte om sammanhållningspolitiken post 2020

Den 12 april 2018 möttes det allmänna rådet i Luxembourg och diskuterade utformningen av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod. Rådet [...]

Sammanhållningspolitikens framtid adresserades av EU:s budgetkommissionär

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för Sammanhållningspolitikens framtid adresserades av EU:s budgetkommissionär

Vid ett anförande under ett arrangemang anordnat av tankesmedjan European Policy Center presenterade EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger att Brexit [...]

Region Dalarna partner i två beviljade projektansökningar inom Interreg Europa

2018-03-14|Kommentarer inaktiverade för Region Dalarna partner i två beviljade projektansökningar inom Interreg Europa

Två projekt som Region Dalarna är projektpartner i har beviljats finansiering genom Interreg Europas tredje ansökningsomgång. De två projekten, [...]

Tre framtidsscenarier utpekade för sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-02-21|Kommentarer inaktiverade för Tre framtidsscenarier utpekade för sammanhållningspolitiken efter 2020

Den 14:e februari presenterade EU-kommissionen ett diskussionsunderlag för nästa fleråriga budgetram. I diskussionsunderlaget behandlas en rad olika scenarier för [...]

SKL uppmanar regeringen: förhandla inte bort regionala miljardbelopp!

2018-02-07|Kommentarer inaktiverade för SKL uppmanar regeringen: förhandla inte bort regionala miljardbelopp!

”Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som [...]

Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

2018-01-10|Kommentarer inaktiverade för Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

Ett flertal samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram har nu öppnats av EU-kommissionen. Genom att ta [...]

Interreg Europas fjärde utlysning öppnar i maj 2018

2018-01-08|Kommentarer inaktiverade för Interreg Europas fjärde utlysning öppnar i maj 2018

Interreg Europas fjärde utlysning väntas öppna i maj 2018 och stänga i mitten av juni. Samtliga tematiska prioriteringar kommer troligen [...]

Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

2017-11-23|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

Som i ett led av sitt arbete med att säkerställa att regionala intressen tillvaratas inom EU, anordnar nu Europeiska regionkommittén [...]

Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

2017-11-16|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

För andra gången anordnar Massive Open Online Course, MOOC, en onlinekurs om smart specialisering. Kursen riktar sig till politiker och [...]

#CohesionAlliance – för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020

2017-11-15|Kommentarer inaktiverade för #CohesionAlliance – för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020

Vid inledningssessionen för Europeiska veckan för regioner och städer lanserades officiellt #CohesionAlliance. Genom undertecknandet av en deklaration samlar alliansen personer [...]

Kommissionens arbetsprogram för 2018 publicerat

2017-10-25|Kommentarer inaktiverade för Kommissionens arbetsprogram för 2018 publicerat

I ett nyligen publicerat arbetsprogram presenterar EU-kommissionen vilka lagförslag och åtgärder man anser bör prioriteras under 2018. Förslagen inkluderar [...]

JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

2017-10-25|Kommentarer inaktiverade för JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

JRC (Joint Research Centre) har lanserat två nya verktyg för regionala myndigheter. Det första är en handbok ämnad att underlätta [...]

Höstens nummer av På gång inom EU ute

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Höstens nummer av På gång inom EU ute

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift På gång inom EU kommit. I skriften presenterar SKL vilka EU-frågor förbundet kommer att arbeta [...]

Sjunde sammanhållningsrapporten publicerad

2017-10-16|Kommentarer inaktiverade för Sjunde sammanhållningsrapporten publicerad

Den sjunde sammanhållningsrapporten offentliggjordes under den Europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel den 9 oktober. Rapporten visar att [...]

Norra Mellansverige uppmärksammade i Panorama

2017-09-27|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansverige uppmärksammade i Panorama

Dalarna och Gävleborg uppmärksammas av EU-kommissionen för sitt arbete med innovation och smart specialisering i den senaste upplagan av [...]

EFSI förstärks och förlängs till 2020

2017-09-20|Kommentarer inaktiverade för EFSI förstärks och förlängs till 2020

Europeiska Fonden för Strategiska Investeringars (EFSI) varaktighet förlängs till 2020. Fonden förstärks också resursmässigt och väntas frigöra 500 miljarder euro [...]

Konferens om klustrens roll i smart specialisering

2017-09-12|Kommentarer inaktiverade för Konferens om klustrens roll i smart specialisering

Den Europeiska kommissionen bjuder in till konferensen Grow Your Region för att diskutera hur smart specialisering och kluster kan accelerera [...]

Konferens om EU:s fortsatta utveckling av bredbandsnätet

2017-09-11|Kommentarer inaktiverade för Konferens om EU:s fortsatta utveckling av bredbandsnätet

Den Europeiska kommissionen bjuder in till temadagar där möjligheter och hinder för en fortsatt utveckling av EU:s bredbandskapacitet diskuteras. [...]

Synpunkter på COSME

2017-08-30|Kommentarer inaktiverade för Synpunkter på COSME

Region Dalarna, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län har antagit ett gemensamt positionspapper som svar på halvtidsutvärderingen [...]

Meddelande om smart specialisering

2017-07-19|Kommentarer inaktiverade för Meddelande om smart specialisering

Insatser för att stötta det fortsatta arbetet med smart specialisering inom fyra övergripande områden, är grunden i Europeiska kommissionens [...]

Lab, Fab, App – rekommendationer inför kommande ramprogram

2017-07-12|Kommentarer inaktiverade för Lab, Fab, App – rekommendationer inför kommande ramprogram

Social inkludering, fokus på genomslag, och synergier med strukturfonderna är några av de rekommendationer som högnivågruppen med uppdraget att ta [...]

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

2017-06-28|Kommentarer inaktiverade för Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

Fem scenarier om framtiden för EU:s finanser presenteras i det sista av fem diskussionsunderlag som EU-kommissionen har publicerat kopplat till [...]

Central Sweden deltog på workshop om strukturfondernas roll i EU:s ekonomiska styrning

2017-06-07|Kommentarer inaktiverade för Central Sweden deltog på workshop om strukturfondernas roll i EU:s ekonomiska styrning

Central Sweden deltog i slutet på maj på en workshop anordnad av European Policy Centre (EPC) och EU-kommissionen om [...]

EU:s framtida sammanhållningspolitik, smart specialisering och transnationellt samarbete på agendan

2017-06-01|Kommentarer inaktiverade för EU:s framtida sammanhållningspolitik, smart specialisering och transnationellt samarbete på agendan

Den 30 maj arrangerade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya [...]

Vårens upplaga av Panorama finns nu ute

2017-04-25|Kommentarer inaktiverade för Vårens upplaga av Panorama finns nu ute

Senaste numret av Europeiska kommissionens tidskrift om EU:s regionalpolitik, Panorama, handlar bland annat om hur Rumänien och Bulgarien, som nu [...]

Lyckad konferens om framtida sammanhållningspolitiken

2017-04-12|Kommentarer inaktiverade för Lyckad konferens om framtida sammanhållningspolitiken

Den 7 april arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Örebro län Europaforum 2017 [...]

Utvärdering av förhandsvillkoren inom sammanhållningspolitiken 2014 – 2020

2017-04-10|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av förhandsvillkoren inom sammanhållningspolitiken 2014 – 2020

EU-kommissionen har gjort en utvärdering av hur förhandsvillkoren har påverkat investeringar runtom i EU och visar bland annat på att [...]

Regeringens prioriteringar för EU-arbetet 2017

2017-04-04|Kommentarer inaktiverade för Regeringens prioriteringar för EU-arbetet 2017

Den 15 mars presenterade regeringen sina prioriteringar för EU-arbetet 2017. Liksom året som gått har regeringen även för 2017 satt [...]

Rapport om verksamheten inom EU:s institutioner 2016

2017-03-22|Kommentarer inaktiverade för Rapport om verksamheten inom EU:s institutioner 2016

Nu finns 2016 års upplaga av the General Report on the activities of the European Union ute, en rapport som [...]

Norra Mellansveriges synpunkter på S3 uppmärksammades på hearing

2017-03-08|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansveriges synpunkter på S3 uppmärksammades på hearing

Ett integrerat genusperspektiv i S3-arbetet, nya metoder för att mäta och demonstrera resultaten av S3, samt vikten av att både [...]

SKL:s prioriterade EU-frågor 2017

2017-01-20|Kommentarer inaktiverade för SKL:s prioriterade EU-frågor 2017

En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020, respekt för det kommunala och regionala perspektivet vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering [...]