Sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken har som övergripande mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU och syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter. Sammanhållningspolitiken avser även att bidra till uppfyllandet av målen inom tillväxtstrategin Europa 2020, genom att bidra med projektmedel till alla EU:s regioner inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna.

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden, i enlighet med medlemmarnas beställningar, utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020, med fokus på politisk påverkan. Vidare arbetar kontoret endast med projektstöd inom sektorsprogrammen, vilket innebär att Central Sweden inte utvecklar projektidéer inom ESI-fonderna, med undantag för programmet Interreg Europa. Detta då Interreg Europa finansieras via ESI-fonderna men fungerar som ett sektorsprogram.

Struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna)
Struktur- och investeringsfonderna utgör sammanhållningspolitikens främsta instrument för att motverka den regionala ojämlikheten och bidra till genomförandet av Europa 2020. De omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget (cirka 350 miljarder euro) och utgör ett verktyg för hela EU i syfte att skapa hållbar regional tillväxt.

Struktur- och investeringsfonderna utgörs av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt Sammanhållningsfonden. För Sveriges del är de första fyra fonderna aktuella, då Sammanhållningsfonden endast riktar sig till medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare understiger 90 % av genomsnittet i EU. Medlen inom ESI-fonderna fördelas per medlemsstat och på geografiska NUTS 2-områden, så kallade programområden. För Central Swedens medlemmar utgörs dessa områden av Norra Mellansverige (Dalarna, Gävleborg och Värmlands län) samt Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Östergötlands län).

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Europeiska regionala utvecklingsfonden avser minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Fonden ska bland annat prioritera stöd till forskning, teknisk utveckling, små och medelstora företag och övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Vidare finns även ytterligare medel inom fonden avsatta för regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner. I Sverige är Tillväxtverket förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen, anpassade efter programområdenas behov, samt det nationella regionalfondsprogrammet.

Europeiskt territoriellt samarbete
Under budgetposten för ERUF finansieras också programmen för europeiskt territoriellt samarbete. Programmen avser främja gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Det finns tre olika kategorier av territoriella program:

  1. Gränsöverskridande samarbete, så kallade INTERREG A-program såsom INTERREG-programmet för Sverige-Norge och Central Baltic, som omfattar regioner runt mellersta Östersjön.
  2. Transnationellt samarbeten, större områden som omfattar flertalet grannländer. Exempelvis Östersjöprogrammet och INTERREG-programmet för Norra Periferin och Arktis.
  3. Mellanregionalt samarbete avser samarbeten mellan regioner utan gemensamma gränser. Exempel på sådana program är INTERREG Europa, ESPON, URBACT och INTERACT.

Interreg Europa
Programmet Interreg Europa ger regioner möjlighet och stöd att förbättra implementeringen av policys och program som stöder regional utvecklingspolitik kopplat till sturktur- och investeringsfonderna. Interreg Europa verkar för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan regionala aktörer genom samarbete inom utvalda områden. Målet är att integrera resultaten av samarbetet i den regionala politiken. Arbetet sker antingen via interregionala samarbetsprojekt som programmet finansierar, eller via olika plattformar för lärande.

Samarbetsprojekten ska resultera i en handlingsplan för varje region som säkerställer att lärdomarna från projektet leder till faktiska resultat. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan projektdeltagarna. Samarbetsprojekten riktar sig främst till aktörer som är viktiga för den regionala utvecklingen. Detta omfattar huvudsakligen lokala och regionala offentliga myndigheter, men kan även inkludera nationella myndigheter samt andra organisationer som exempelvis universitet, science parks och i vissa fall kluster. Programmet uppmuntrar även att små och medelstora företag ingår i relevanta projekt, dock kan de inte få någon direkt ersättning från Interreg Europa för sitt deltagande.

Plattformarna är ett verktyg för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridande som hjälper tjänstemän och beslutsfattare över hela Europa att lättare utföra sitt arbete genom att snabbt kunna komma åt goda exempel, kunskap och expertis relaterad till ett särskilt ämne. Därigenom stödjer Interreg Europa lokala och regionala myndigheter att bli mer effektiva vid planering och genomförande av regionalpolitiken. Olika plattformar har eller kommer att inrättas för programmets olika områden.

Interreg Europa är strukturerat kring fyra tematiska mål:

  1. Stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation
  2. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  4. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

Programmet handläggs av det gemensamma tekniska sekretariatet i Lille.

Europeiska socialfonden (ESF)
Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Fonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden, förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, ökar övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt underlättar ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Projekten ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar. Det finns ett nationellt program samt åtta regionala handlingsplaner för Sverige inom socialfonden. Svenska ESF-rådet är ansvarig myndighet.

Aktuellt

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2020-03-10|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Vanguardinitiativet uppmanar till en tydlig regional dimension i den nya europeiska industristrategin

2020-03-05|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet uppmanar till en tydlig regional dimension i den nya europeiska industristrategin

Stärkt flernivåstyre, interregionalt samarbete, smart specialisering, och en ambitiös klusterstrategi är exempel på prioriteringar som nätverket Vanguardinitiativet anser att [...]

Internationella dagen med SKR

2019-12-17|Kommentarer inaktiverade för Internationella dagen med SKR

Den 29 januari 2020 anordnar Sveriges kommuner och regioner Internationella dagen som riktar sig till tjänstemän eller förtroendevalda i [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Europeiska veckan för regioner och städer 2019

2019-02-18|Kommentarer inaktiverade för Europeiska veckan för regioner och städer 2019

Den 7–10 oktober 2019 arrangerar EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) och Regionkommittén den 17:e upplagan av [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 har publicerats av EU-kommissionen och innehåller bland annat information om programmets prioriteringar, finansieringsmöjligheter för projekt, [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

2018-11-19|Kommentarer inaktiverade för Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

EU-kommissionen föreslår inrättandet av ett nytt stödprogram för strukturreformer i nästa budgetperiod (2021–2027).  Tankesmedjan European Policy Centre (EPC) har [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

2018-06-08|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet för [...]

Höjdpunkter januari – april 2018

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter januari – april 2018

I samband med Central Swedens styrelsemöte i Bryssel den 28 maj 2018 tog kontoret fram skriften Höjdpunkter januari - [...]

Film från dialogkonferens i Gävle

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Film från dialogkonferens i Gävle

I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett [...]