Sammanhållningspolitik 2019-09-26T10:03:26+02:00

Sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken har som övergripande mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU och syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter. Sammanhållningspolitiken avser även att bidra till uppfyllandet av målen inom tillväxtstrategin Europa 2020, genom att bidra med projektmedel till alla EU:s regioner inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna.

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden, i enlighet med medlemmarnas beställningar, utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020, med fokus på politisk påverkan. Vidare arbetar kontoret endast med projektstöd inom sektorsprogrammen, vilket innebär att Central Sweden inte utvecklar projektidéer inom ESI-fonderna, med undantag för programmet Interreg Europa. Detta då Interreg Europa finansieras via ESI-fonderna men fungerar som ett sektorsprogram.

Struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna)
Struktur- och investeringsfonderna utgör sammanhållningspolitikens främsta instrument för att motverka den regionala ojämlikheten och bidra till genomförandet av Europa 2020. De omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget (cirka 350 miljarder euro) och utgör ett verktyg för hela EU i syfte att skapa hållbar regional tillväxt.

Struktur- och investeringsfonderna utgörs av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt Sammanhållningsfonden. För Sveriges del är de första fyra fonderna aktuella, då Sammanhållningsfonden endast riktar sig till medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare understiger 90 % av genomsnittet i EU. Medlen inom ESI-fonderna fördelas per medlemsstat och på geografiska NUTS 2-områden, så kallade programområden. För Central Swedens medlemmar utgörs dessa områden av Norra Mellansverige (Dalarna, Gävleborg och Värmlands län) samt Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Östergötlands län).

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Europeiska regionala utvecklingsfonden avser minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Fonden ska bland annat prioritera stöd till forskning, teknisk utveckling, små och medelstora företag och övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Vidare finns även ytterligare medel inom fonden avsatta för regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner. I Sverige är Tillväxtverket förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen, anpassade efter programområdenas behov, samt det nationella regionalfondsprogrammet.

Europeiskt territoriellt samarbete
Under budgetposten för ERUF finansieras också programmen för europeiskt territoriellt samarbete. Programmen avser främja gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Det finns tre olika kategorier av territoriella program:

  1. Gränsöverskridande samarbete, så kallade INTERREG A-program såsom INTERREG-programmet för Sverige-Norge och Central Baltic, som omfattar regioner runt mellersta Östersjön.
  2. Transnationellt samarbeten, större områden som omfattar flertalet grannländer. Exempelvis Östersjöprogrammet och INTERREG-programmet för Norra Periferin och Arktis.
  3. Mellanregionalt samarbete avser samarbeten mellan regioner utan gemensamma gränser. Exempel på sådana program är INTERREG Europa, ESPON, URBACT och INTERACT.

Interreg Europa
Programmet Interreg Europa ger regioner möjlighet och stöd att förbättra implementeringen av policys och program som stöder regional utvecklingspolitik kopplat till sturktur- och investeringsfonderna. Interreg Europa verkar för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan regionala aktörer genom samarbete inom utvalda områden. Målet är att integrera resultaten av samarbetet i den regionala politiken. Arbetet sker antingen via interregionala samarbetsprojekt som programmet finansierar, eller via olika plattformar för lärande.

Samarbetsprojekten ska resultera i en handlingsplan för varje region som säkerställer att lärdomarna från projektet leder till faktiska resultat. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan projektdeltagarna. Samarbetsprojekten riktar sig främst till aktörer som är viktiga för den regionala utvecklingen. Detta omfattar huvudsakligen lokala och regionala offentliga myndigheter, men kan även inkludera nationella myndigheter samt andra organisationer som exempelvis universitet, science parks och i vissa fall kluster. Programmet uppmuntrar även att små och medelstora företag ingår i relevanta projekt, dock kan de inte få någon direkt ersättning från Interreg Europa för sitt deltagande.

Plattformarna är ett verktyg för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridande som hjälper tjänstemän och beslutsfattare över hela Europa att lättare utföra sitt arbete genom att snabbt kunna komma åt goda exempel, kunskap och expertis relaterad till ett särskilt ämne. Därigenom stödjer Interreg Europa lokala och regionala myndigheter att bli mer effektiva vid planering och genomförande av regionalpolitiken. Olika plattformar har eller kommer att inrättas för programmets olika områden.

Interreg Europa är strukturerat kring fyra tematiska mål:

  1. Stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation
  2. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  4. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

Programmet handläggs av det gemensamma tekniska sekretariatet i Lille.

Europeiska socialfonden (ESF)
Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Fonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden, förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, ökar övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt underlättar ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Projekten ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar. Det finns ett nationellt program samt åtta regionala handlingsplaner för Sverige inom socialfonden. Svenska ESF-rådet är ansvarig myndighet.

Aktuellt

Kommissionen uppmanar EU:s ledare att sätta fart på förhandlingarna

2019-10-17|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen uppmanar EU:s ledare att sätta fart på förhandlingarna

Inför toppmötet 17 – 18 oktober publicerade EU-kommissionen ett meddelande om de punkter i förhandlingarna om långtidsbudgeten för perioden [...]

Svenska Europaparlamentariker debatterar nya förutsättningar för regioner och städer

2019-10-09|Kommentarer inaktiverade för Svenska Europaparlamentariker debatterar nya förutsättningar för regioner och städer

Fyra svenska Europaparlamentariker deltog i Göteborg stad och Västra Götalandsregionens Brysselkontors frukostdebatt på temat Nytt Europaparlament, nya förutsättningar, vad [...]

Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

2019-10-09|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

Europaparlamentets nya ledamöter har nu påbörjat sitt arbete i sina respektive utskott för att forma EU-politiken under mandatperioden 2019–2024. [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Norra Mellansveriges levande laboratorium uppmärksammat i Panorama

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansveriges levande laboratorium uppmärksammat i Panorama

Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, uppmärksammas i det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

2019-07-19|Kommentarer inaktiverade för Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

Central Sweden har sommarstängt från den 22 juli fram till 15 augusti. Sedan startar vi hösten med arbete från [...]

Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i Ministerrådet efter Rumänien och kommer inneha ordförandeskapet fram till årsskiftet. [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

EU-kommissionen har lanserat ett samråd kring den strategiska planeringen för Horisont Europa. Samrådet stänger den 8 september 2019. Även [...]

Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

2019-07-09|Kommentarer inaktiverade för Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

SveRegs bevakning av forsknings- och innovationsfrågor uppmärksammat på SKL:s webbsändning På gång inom EU

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för SveRegs bevakning av forsknings- och innovationsfrågor uppmärksammat på SKL:s webbsändning På gång inom EU

Under den fjärde, och sista, webbsändningen från SKL på temat ”På gång inom EU” deltog representanter från de Svenska [...]

Europeiska nätverk och tematiska S3-partnerskap i gemensamt uttalande om komponent fem

2019-06-06|Kommentarer inaktiverade för Europeiska nätverk och tematiska S3-partnerskap i gemensamt uttalande om komponent fem

Vanguardinitiativet tillsammans med bland andra CPMR, AER, ERRIN och flera partnerskap inom de tematiska S3-plattformarna publicerade den 3 juni [...]

Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

2019-06-06|Kommentarer inaktiverade för Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

I enlighet med processen för den europeiska planeringsterminen presenterade kommissionen den 5 juni 2019 de landspecifika rekommendationerna baserade på [...]

Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

Mellan den 9-11 april 2019 arrangerade Interreg Europa en stor konferens i Bryssel under namnet ”Let’s cooperate!”. Cirka 500 [...]

Europaparlamentet antog förhandlingsposition om de fondgemensamma bestämmelserna

2019-03-13|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet antog förhandlingsposition om de fondgemensamma bestämmelserna

Den 13:e februari antog Europaparlamentet förhandlingspositionen för de fondgemensamma bestämmelser (Common Provisions Regulations, CPR) för perioden 2021–2027. De fondgemensamma [...]

Rekommendationer om prioriterade områden för investeringar inom sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Rekommendationer om prioriterade områden för investeringar inom sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

Den 27 februari publicerades EU-kommissionen Vinterpaketet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Sverige lyfts åter fram som ett land [...]

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal [...]

Europeiska veckan för regioner och städer 2019

2019-02-18|Kommentarer inaktiverade för Europeiska veckan för regioner och städer 2019

Den 7–10 oktober 2019 arrangerar EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) och Regionkommittén den 17:e upplagan av [...]

Analys från CPMR: Storbritannien riskerar förlora 13 miljarder euro i regionalt stöd efter Brexit

2019-02-13|Kommentarer inaktiverade för Analys från CPMR: Storbritannien riskerar förlora 13 miljarder euro i regionalt stöd efter Brexit

En ny analys utförd av Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) visar att Storbritannien beräknas få 13 miljarder euro [...]

Vårens upplaga av På gång inom EU publicerad

2019-01-16|Kommentarer inaktiverade för Vårens upplaga av På gång inom EU publicerad

På gång inom EU för våren 2019 är publicerad av Sveriges Kommuner och Landsting. Prioriterade frågor under 2019 är [...]

Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

2019-01-15|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

Europeiska socialfondens (ESF) transnationella plattform anordnar sin årliga konferens den 23–24 maj 2019 i Bryssel. De två dagarna består [...]

Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]

Var med och påverka tematiken för EWRC 2019

2018-12-13|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka tematiken för EWRC 2019

Den europeiska veckan för regioner och städer, EWRC, anordnas den 7–10 oktober 2019. Det går från och med nu [...]

Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

Den 27 – 28 november 2018 anordnade EU-kommissionen en stor konferens för samtliga partnerskap inom de tre tematiska S3-plattformarna [...]

Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

EU-kommissionen har publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Ansökan är öppen från och med den 8 januari 2019 till [...]

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 har publicerats av EU-kommissionen och innehåller bland annat information om programmets prioriteringar, finansieringsmöjligheter för projekt, [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

2018-11-21|Kommentarer inaktiverade för Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Den 14 november arrangerades en nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken i nästa programperiod (2021–2027) på Folkets Hus i Stockholm. Denna [...]

Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

2018-11-19|Kommentarer inaktiverade för Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

EU-kommissionen föreslår inrättandet av ett nytt stödprogram för strukturreformer i nästa budgetperiod (2021–2027).  Tankesmedjan European Policy Centre (EPC) har [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Regionkommittén anordnar event om integrerad hälsa i Europa

2018-11-09|Kommentarer inaktiverade för Regionkommittén anordnar event om integrerad hälsa i Europa

Den 6 december arrangeras ett event om integrerad hälsa i Europa, av den Europeiska regionkommitténs interregionala grupp för välmående [...]

Nytt pilotprojekt för att stärka regioners roll i EU:s beslutsfattande

2018-10-31|Kommentarer inaktiverade för Nytt pilotprojekt för att stärka regioners roll i EU:s beslutsfattande

Europeiska regionkommittén presenterar ett nytt pilotprojekt, RegHub, baserat på rekommendationerna från EU-kommissionens arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

Europeiska klusterveckor uppmärksammar klusters roll i innovationsutvecklingen

2018-10-16|Kommentarer inaktiverade för Europeiska klusterveckor uppmärksammar klusters roll i innovationsutvecklingen

Under november 2018 – april 2019 pågår de europeiska klusterveckorna, EU Cluster Weeks, på initiativ av EU-kommissionen. Syftet med [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

2018-10-05|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s [...]

Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

2018-09-26|Kommentarer inaktiverade för Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

Anmälan till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen till och med fredag den 28 september. [...]

Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nio utpekade stomnätskorridorer med en europeisk koordinator för respektive korridor, vilka arbetar [...]

CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

EU-kommissionen föreslår en minskning av finansieringen till Interreg i nästa programperiod, 2021 – 2027. Nätverket CPMR har som svar [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Sveriges regioner samlade i Bryssel för MFF-diskussion

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Sveriges regioner samlade i Bryssel för MFF-diskussion

Den 27 juni 2018 anordnade SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting, [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

2018-06-08|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet för [...]

Höjdpunkter januari – april 2018

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter januari – april 2018

I samband med Central Swedens styrelsemöte i Bryssel den 28 maj 2018 tog kontoret fram skriften Höjdpunkter januari - [...]

Film från dialogkonferens i Gävle

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Film från dialogkonferens i Gävle

I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett [...]

Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, ett minskat antal tematiska områden, större investeringar i [...]

Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om [...]

EU-kommissionen föreslår ökat åtagande i flera program nästa budgetår

2018-05-23|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen föreslår ökat åtagande i flera program nästa budgetår

Den 23 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för budgetåret 2019. Budgetförslaget innebär ökade åtaganden inom ett flertal EU-program [...]

Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

I åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med regionerna bidra till att öka [...]

EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Medlemsstaterna i möte om sammanhållningspolitiken post 2020

2018-04-25|Kommentarer inaktiverade för Medlemsstaterna i möte om sammanhållningspolitiken post 2020

Den 12 april 2018 möttes det allmänna rådet i Luxembourg och diskuterade utformningen av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod. Rådet [...]

Sammanhållningspolitikens framtid adresserades av EU:s budgetkommissionär

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för Sammanhållningspolitikens framtid adresserades av EU:s budgetkommissionär

Vid ett anförande under ett arrangemang anordnat av tankesmedjan European Policy Center presenterade EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger att Brexit [...]

Region Dalarna partner i två beviljade projektansökningar inom Interreg Europa

2018-03-14|Kommentarer inaktiverade för Region Dalarna partner i två beviljade projektansökningar inom Interreg Europa

Två projekt som Region Dalarna är projektpartner i har beviljats finansiering genom Interreg Europas tredje ansökningsomgång. De två projekten, [...]

SKL uppmanar regeringen: förhandla inte bort regionala miljardbelopp!

2018-02-07|Kommentarer inaktiverade för SKL uppmanar regeringen: förhandla inte bort regionala miljardbelopp!

”Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som [...]

Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

2018-01-10|Kommentarer inaktiverade för Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

Ett flertal samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram har nu öppnats av EU-kommissionen. Genom att ta [...]

Interreg Europas fjärde utlysning öppnar i maj 2018

2018-01-08|Kommentarer inaktiverade för Interreg Europas fjärde utlysning öppnar i maj 2018

Interreg Europas fjärde utlysning väntas öppna i maj 2018 och stänga i mitten av juni. Samtliga tematiska prioriteringar kommer troligen [...]

Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

2017-11-23|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

Som i ett led av sitt arbete med att säkerställa att regionala intressen tillvaratas inom EU, anordnar nu Europeiska regionkommittén [...]

Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

2017-11-16|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

För andra gången anordnar Massive Open Online Course, MOOC, en onlinekurs om smart specialisering. Kursen riktar sig till politiker och [...]

#CohesionAlliance – för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020

2017-11-15|Kommentarer inaktiverade för #CohesionAlliance – för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020

Vid inledningssessionen för Europeiska veckan för regioner och städer lanserades officiellt #CohesionAlliance. Genom undertecknandet av en deklaration samlar alliansen personer [...]

Kommissionens arbetsprogram för 2018 publicerat

2017-10-25|Kommentarer inaktiverade för Kommissionens arbetsprogram för 2018 publicerat

I ett nyligen publicerat arbetsprogram presenterar EU-kommissionen vilka lagförslag och åtgärder man anser bör prioriteras under 2018. Förslagen inkluderar [...]

JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

2017-10-25|Kommentarer inaktiverade för JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

JRC (Joint Research Centre) har lanserat två nya verktyg för regionala myndigheter. Det första är en handbok ämnad att underlätta [...]