Exempel på påverkansinsatser

Central Swedens arbete med politisk påverkan kan exemplifieras av olika fall av lobbyinsatser där kontoret varit med och påverkat politiska beslut på EU-nivå. Nedanför skildras ett framgångsrikt exempel där Central Sweden genomförde en lobbyinsats som ledde fram till förslag om ett nytt EU-program: Interregionala innovationsinvesteringar.

Vanguardinitiativet är ett nätverk för regioner som har identifierat avancerad tillverkning i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Region Dalarna har varit medlemmar i nätverket sedan 2014, Region Örebro län sedan 2017 och Region Gävleborg sedan 2018. Huvudaktiviteten i nätverket är utveckling av ett antal tematiska pilotprojekt. Aktörer från Örebro län och Gävleborg deltar i utvecklingen av projekt inom 3D-printing och aktörer från Dalarna i projekt som utvecklar förnyelsebar energi till havs (ADMA Energy).

Tidigt identifierade Vanguardinitiativets medlemmar att det finns ett glapp i finansieringsmöjligheterna på EU-nivå som hämmar utvecklingen av interregionala innovationsprojekt. I en rapport framtagen av nätverket och antagen av medlemsregionernas regionala utvecklingsdirektörer i november 2016 presenteras nätverkets analys av finansieringsbehov för utveckling av nätverkets pilotprojekt och förslag till nya instrument som skulle behövas för att underlätta detta.

Ett av de förslag nätverket presenterade var ett nytt Interreg-program som omfattar hela EU och som kan möjliggöra finansiering till investeringar i interregionala innovationsprojekt. Denna rapport utgjorde basen för nätverkets påverkansarbete inför kommissionens presentation av ny långtidsbudget 2021 – 2027. Nätverket har samverkat med andra europeiska nätverk i att driva denna fråga och har anordnat ett antal möten och seminarier för att föra fram nätverkets position i frågan, blanda annat ett seminarium på Sveriges ständiga representation vid EU som Central Sweden var medarrangörer till.

I maj 2018 presenterade kommissionen förslaget om sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. I förslaget om Interreg finns ett nytt program inkluderat: Interregionala innovationsinvesteringar (I3). Programmet föreslogs en budget på 970 miljoner euro och var i linje med det förslag om nytt Interreg-program som Vanguardinitiativet presenterade 2016.

Central Swedens medlemsregioner har, med stöd av Vanguardinitiativet och Central Sweden, drivit frågan om programmet Interregionala innovationsinvesteringar (I3) både innan kommissionen presenterade förslag samt efter förslaget presenterades för att säkerställa att programmet kommer att vara ett av de program som finns med i det nya finansieringslandskapet på EU-nivå 2021 – 2027. Både Norra Mellansverige och Östra Mellansverige har inkluderat programmet i sina positionspapper om sammanhållningspolitiken som utgör grunden för Central Swedens uppdrag med politisk påverkan i Bryssel.

Programmet väckte stor diskussion i förhandlingarna och den slutgiltiga överenskommelsen om programmets budget landade i en halvering jämfört med kommissionens förslag. Programmet har under programperioden 2021 – 2027 totalt en budget på 500 miljoner euro.  

Kontakt

Rasmus Bergander
EU-strateg inom innovation med fokus på smart specialisering samt sammanhållningspolitiken

Läs mer

EU-kommissionens hemsida

EU-kommissionens arbetsprogram för 2021

Aktuellt

EU:s nya skogsstrategi presenterad

2021-07-19|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya skogsstrategi presenterad

Med utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och som komplement till åtgärderna i klimatpaketet Fit for 55 presenterade [...]

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]

EU i Almedalen

2021-07-14|Kommentarer inaktiverade för EU i Almedalen

Innehållet i den svenska återhämtningsplanen, den svenska regeringen och riksdagens planerade insatser inom framtidskonferensen, rättstatsmekanismens påverkan på ERUF och [...]

Vad är “Fit-for-55”?

2021-06-04|Kommentarer inaktiverade för Vad är “Fit-for-55”?

55-paketet är, namnet till trots, inte ett träningsprogram för medelålders, utan flertalet ändringsförlag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftning [...]

34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

2021-06-02|Kommentarer inaktiverade för 34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

Lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn, energieffektivisering av flerbostadshus och järnvägssatsningar är några exempel på [...]

Statusuppdatering sammanhållningspolitiken

2021-06-02|Kommentarer inaktiverade för Statusuppdatering sammanhållningspolitiken

Formellt antagande av förordningarna för de sammanhållningspolitiska medlen, förändringar i de nödvändiga villkoren gällande smart specialisering, finansiering till lokal [...]

EU:s uppdaterade industristrategi

2021-05-11|Kommentarer inaktiverade för EU:s uppdaterade industristrategi

Den 5 maj presenterade EU-kommissionen en uppdatering av EU:s industristrategi. Den ursprungliga strategin antogs i mars 2020 men förutsättningarna för strategins mål och åtgärder har förändrats av covid-19-krisen vilket medfört [...]

Vanguardinitiativets nya hemsida lanserad

2021-05-05|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets nya hemsida lanserad

Den 22 april lanserade Vanguardnitiativet, där Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Örebro län är medlemmar, sin nya hemsida. [...]

Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

2021-03-31|Kommentarer inaktiverade för Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna [...]

Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

2021-03-17|Kommentarer inaktiverade för Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

Medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet har enats om utformningen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) [...]

Dialog om det framtida EU-samarbetet

2021-02-24|Kommentarer inaktiverade för Dialog om det framtida EU-samarbetet

På Europadagen den 9 maj föreslås den så kallade Konferensen om Europas framtid inledas. Konferensen ska erbjuda en öppen, [...]

Ökat krav på dialog med regioner och kommuner i utformningen av de nationella återhämtningsplanerna

2021-02-10|Kommentarer inaktiverade för Ökat krav på dialog med regioner och kommuner i utformningen av de nationella återhämtningsplanerna

EU-kommissionen har uppdaterat vägledningen till medlemsstaterna i arbetet med utformningen av de nationella återhämtningsplanerna kopplat till faciliteten för återhämtning [...]

Överenskommelse om sammanhållningspolitiken

2020-12-09|Kommentarer inaktiverade för Överenskommelse om sammanhållningspolitiken

I början av december nåddes preliminära överenskommelser om de gemensamma bestämmelserna för de sammanhållningspolitiska fonderna (CPR), Interreg samt ERUF [...]

Ny EU-strategi för hållbara kemikalier

2020-10-26|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för hållbara kemikalier

EU-kommissionens nya kemikaliestrategi för hållbarhet ska stärka skyddet mot farliga kemikalier och stimulera innovation för att hållbara och säkra kemikalier [...]

Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

2020-10-20|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

EU-kommissionens nya strategi Renoveringsvågen syftar till att förbättra byggnaders prestanda och energieffektivitet. Detta ska leda till minskade växthusgasutsläpp, förbättrad återanvändning och materialåtervinning, ökad digitalisering och förbättrad livskvalitet. Strategin lyfter bland annat fram vikten av att renovera [...]

Ny europeisk industriallians för råvaror

2020-10-14|Kommentarer inaktiverade för Ny europeisk industriallians för råvaror

Den 29 september lanserade EU-kommissionen den europeiska råvarualliansen (ERMA), som är en av åtgärderna inom ramen för den nya [...]

CPMR:s position om regionalt statsstöd

2020-10-12|Kommentarer inaktiverade för CPMR:s position om regionalt statsstöd

EU-kommissionen har presenterat utkast på nya riktlinjer för regionalt statsstöd. Enligt CPMR innebär förslaget ett steg i rätt riktning, men flera förbättringar [...]

Höjdpunkter från våren 2020

2020-07-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter från våren 2020

Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets [...]

EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

2020-06-30|Kommentarer inaktiverade för EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

Detta är ett tillägg till Central Swedens artikel om budgetförstärkningen till landsbygdsutvecklingsfonden genom återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Den ursprungliga [...]

Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

2020-06-29|Kommentarer inaktiverade för Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar [...]

Reviderat förslag till långtidsbudget

2020-06-03|Kommentarer inaktiverade för Reviderat förslag till långtidsbudget

Kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget 2021 – 2027 innebär minskat anslag till sammanhållningspolitiken. Politikområdet kommer dock tillfälligt förstärkas genom [...]

Ny EU-strategi för biologisk mångfald

2020-05-27|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för biologisk mångfald

Den nya strategin för biologisk mångfald 2030 framhäver att 30 procent av all mark i EU ska vara skyddad och att bindande mål [...]

EUvsVirus – Matchaton

2020-05-19|Kommentarer inaktiverade för EUvsVirus – Matchaton

Hackatonet EUvsVirus resulterade i 120 vinnande innovativa projekt för lösningar på utmaningar under Coronakrisen. Nästa fas i initiativet är [...]

EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

2020-05-12|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

EU-kommissionen vill att arbetet med att få Europas ekonomi på fötter efter coronakrisen ska utgå från den gröna given och vara förenligt med EU:s klimatmål. De europeiska stimulanspaketen kommer verka för att [...]

Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

2020-04-29|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

EU-parlamentets huvudrapportör för förslaget om en ny klimatlag, Jytte Guteland, har presenterat ett förslag till EU-parlamentets gemensamma ståndpunkt. Guteland vill bland annat öka minskningen av koldioxidutsläpp [...]

Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

2020-04-21|Kommentarer inaktiverade för Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

EU-kommissionens omarbetade förslag om långtidsbudget 2021 – 2027 väntas presenteras den 29 april. Nätverket CPMR anser att budgetförslaget måste [...]

FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

2020-04-08|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

FN:s klimatsekretariat UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) har valt att skjuta upp klimatkonferensen COP26 till nästa år, på grund av coronakrisen. EU-kommissionens förste vice ordförande, [...]