Exempel på påverkansinsatser

Central Swedens arbete med politisk påverkan kan exemplifieras av olika fall av lobbyinsatser där kontoret varit med och påverkat politiska beslut på EU-nivå. Nedanför skildras ett framgångsrikt exempel där Central Sweden genomförde en lobbyinsats som ledde fram till förslag om ett nytt EU-program: Interregionala innovationsinvesteringar.

Vanguardinitiativet är ett nätverk för regioner som har identifierat avancerad tillverkning i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Region Dalarna har varit medlemmar i nätverket sedan 2014, Region Örebro län sedan 2017 och Region Gävleborg sedan 2018. Huvudaktiviteten i nätverket är utveckling av ett antal tematiska pilotprojekt. Aktörer från Örebro län och Gävleborg deltar i utvecklingen av projekt inom 3D-printing och aktörer från Dalarna i projekt som utvecklar förnyelsebar energi till havs (ADMA Energy).

Tidigt identifierade Vanguardinitiativets medlemmar att det finns ett glapp i finansieringsmöjligheterna på EU-nivå som hämmar utvecklingen av interregionala innovationsprojekt. I en rapport framtagen av nätverket och antagen av medlemsregionernas regionala utvecklingsdirektörer i november 2016 presenteras nätverkets analys av finansieringsbehov för utveckling av nätverkets pilotprojekt och förslag till nya instrument som skulle behövas för att underlätta detta.

Ett av de förslag nätverket presenterade var ett nytt Interreg-program som omfattar hela EU och som kan möjliggöra finansiering till investeringar i interregionala innovationsprojekt. Denna rapport utgjorde basen för nätverkets påverkansarbete inför kommissionens presentation av ny långtidsbudget 2021 – 2027. Nätverket har samverkat med andra europeiska nätverk i att driva denna fråga och har anordnat ett antal möten och seminarier för att föra fram nätverkets position i frågan, blanda annat ett seminarium på Sveriges ständiga representation vid EU som Central Sweden var medarrangörer till.

I maj 2018 presenterade kommissionen förslaget om sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. I förslaget om Interreg finns ett nytt program inkluderat: Interregionala innovationsinvesteringar (I3). Programmet föreslogs en budget på 970 miljoner euro och var i linje med det förslag om nytt Interreg-program som Vanguardinitiativet presenterade 2016.

Central Swedens medlemsregioner har, med stöd av Vanguardinitiativet och Central Sweden, drivit frågan om programmet Interregionala innovationsinvesteringar (I3) både innan kommissionen presenterade förslag samt efter förslaget presenterades för att säkerställa att programmet kommer att vara ett av de program som finns med i det nya finansieringslandskapet på EU-nivå 2021 – 2027. Både Norra Mellansverige och Östra Mellansverige har inkluderat programmet i sina positionspapper om sammanhållningspolitiken som utgör grunden för Central Swedens uppdrag med politisk påverkan i Bryssel.

Programmet väckte stor diskussion i förhandlingarna och den slutgiltiga överenskommelsen om programmets budget landade i en halvering jämfört med kommissionens förslag. Programmet har under programperioden 2021 – 2027 totalt en budget på 500 miljoner euro.  

Kontakt

Rasmus Bergander
EU-strateg inom innovation med fokus på smart specialisering samt sammanhållningspolitiken

Läs mer

EU-kommissionens hemsida

EU-kommissionens arbetsprogram för 2021

Aktuellt

Sveriges strategiska inriktning för strukturfonderna godkänd

2022-06-29|Kommentarer inaktiverade för Sveriges strategiska inriktning för strukturfonderna godkänd

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira undertecknade partnersöverenskommelsen i Östersund den 17 juni. Utdragna budgetförhandlingar har påverkat förhandlingarna [...]

Reaktioner på En ny innovationsagenda för EU

2022-06-01|Kommentarer inaktiverade för Reaktioner på En ny innovationsagenda för EU

Vikten av smart specialisering, inkluderande innovation och en förstärkning av EU:s industristrategi är några centrala ståndpunkter i European Regions [...]

Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

2022-05-18|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande [...]

Hur ser framtidens EU ut?

2022-05-11|Kommentarer inaktiverade för Hur ser framtidens EU ut?

Att göra hälsofrågor till en delad EU-kompetens samt att avskaffa krav om enhällighet för beslut i frågor som bland [...]

En ny innovationsagenda för EU

2022-05-04|Kommentarer inaktiverade för En ny innovationsagenda för EU

Brister kring tillgång till finansiering, ramvillkor, innovationsekosystem, innovationsklyftor, entreprenörskap och inkludering vill EU-kommissionen hantera i ett kommande initiativ: En [...]

Partnerskap för regional innovation (PRI)

2022-04-05|Kommentarer inaktiverade för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension, bredare partnerskap och flernivåsamverkan är centrala delar av EU-kommissionens initiativ Partnerskap för regional innovation (PRI). PRI [...]

ERRIN:s projekt-workshop för Erasmus+

2022-04-05|Kommentarer inaktiverade för ERRIN:s projekt-workshop för Erasmus+

Har du en projektidé som kan finansieras av EU:s utbildningsprogram Erasmus+? I juni arrangerar European Regions Research and Innovation [...]

Svenska återhämtningsplanen godkänd

2022-03-30|Kommentarer inaktiverade för Svenska återhämtningsplanen godkänd

Förstärkning av Klimatklivet, förlängning av Industriklivet samt förstärkning av finansiering för bredbandsutbygnad och förstärkning till planerade järnvägssatsningar är exempel [...]