Exempel på påverkansinsatser

Central Swedens arbete med politisk påverkan kan exemplifieras av olika fall av lobbyinsatser där kontoret varit med och påverkat politiska beslut på EU-nivå. Nedanför skildras ett framgångsrikt exempel där Central Sweden genomförde en lobbyinsats som ledde fram till förslag om ett nytt EU-program: Interregionala innovationsinvesteringar.

Vanguardinitiativet är ett nätverk för regioner som har identifierat avancerad tillverkning i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Region Dalarna har varit medlemmar i nätverket sedan 2014, Region Örebro län sedan 2017 och Region Gävleborg sedan 2018. Huvudaktiviteten i nätverket är utveckling av ett antal tematiska pilotprojekt. Aktörer från Örebro län och Gävleborg deltar i utvecklingen av projekt inom 3D-printing och aktörer från Dalarna i projekt som utvecklar förnyelsebar energi till havs (ADMA Energy).

Tidigt identifierade Vanguardinitiativets medlemmar att det finns ett glapp i finansieringsmöjligheterna på EU-nivå som hämmar utvecklingen av interregionala innovationsprojekt. I en rapport framtagen av nätverket och antagen av medlemsregionernas regionala utvecklingsdirektörer i november 2016 presenteras nätverkets analys av finansieringsbehov för utveckling av nätverkets pilotprojekt och förslag till nya instrument som skulle behövas för att underlätta detta.

Ett av de förslag nätverket presenterade var ett nytt Interreg-program som omfattar hela EU och som kan möjliggöra finansiering till investeringar i interregionala innovationsprojekt. Denna rapport utgjorde basen för nätverkets påverkansarbete inför kommissionens presentation av ny långtidsbudget 2021 – 2027. Nätverket har samverkat med andra europeiska nätverk i att driva denna fråga och har anordnat ett antal möten och seminarier för att föra fram nätverkets position i frågan, blanda annat ett seminarium på Sveriges ständiga representation vid EU som Central Sweden var medarrangörer till.

I maj 2018 presenterade kommissionen förslaget om sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. I förslaget om Interreg finns ett nytt program inkluderat: Interregionala innovationsinvesteringar (I3). Programmet föreslogs en budget på 970 miljoner euro och var i linje med det förslag om nytt Interreg-program som Vanguardinitiativet presenterade 2016.

Central Swedens medlemsregioner har, med stöd av Vanguardinitiativet och Central Sweden, drivit frågan om programmet Interregionala innovationsinvesteringar (I3) både innan kommissionen presenterade förslag samt efter förslaget presenterades för att säkerställa att programmet kommer att vara ett av de program som finns med i det nya finansieringslandskapet på EU-nivå 2021 – 2027. Både Norra Mellansverige och Östra Mellansverige har inkluderat programmet i sina positionspapper om sammanhållningspolitiken som utgör grunden för Central Swedens uppdrag med politisk påverkan i Bryssel.

Programmet väckte stor diskussion i förhandlingarna och den slutgiltiga överenskommelsen om programmets budget landade i en halvering jämfört med kommissionens förslag. Programmet har under programperioden 2021 – 2027 totalt en budget på 500 miljoner euro.  

Kontakt

Rasmus Bergander
EU-strateg inom innovation med fokus på smart specialisering samt sammanhållningspolitiken

Läs mer

EU-kommissionens hemsida

EU-kommissionens arbetsprogram för 2021

Aktuellt

Samråd om EU-strategi för solenergi

2022-01-19|Kommentarer inaktiverade för Samråd om EU-strategi för solenergi

Vad bör en EU-strategi för solenergi innehålla? EU-kommissionen har inlett ett samråd för intressenters möjlighet att lämna synpunkter senast [...]

Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap 2023

2022-01-05|Kommentarer inaktiverade för Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap 2023

Genomförandet av återhämtningsplanen, inre marknaden och rättsstatsprincipen är övergripande prioriteringar för den ordförandetrio för EU:s ministerråd som Sverige tillhör. [...]

Handlingsplan för att främja den sociala ekonomin

2021-12-22|Kommentarer inaktiverade för Handlingsplan för att främja den sociala ekonomin

Förbättrade ramvillkor, kapacitetsuppbyggnad och nya möjligheter samt erkännande av områdets potential ingår i EU-kommissionens nya handlingsplan för den sociala [...]

Central Sweden leder ERRIN:s S3-arbete

2021-11-30|Kommentarer inaktiverade för Central Sweden leder ERRIN:s S3-arbete

Ökade möjligheter för interregional samverkan samt påverkan på EU:s forsknings och innovationspolitik är exempel på möjligheter Central Swedens ledande [...]

Den sociala klimatfonden

2021-11-10|Kommentarer inaktiverade för Den sociala klimatfonden

En social klimatfond för projekt och investeringar som hanterar den sociala dimensionen av den gröna omställningen har föreslagits av EU-kommissionen inom ramen för [...]

Aktuellt på EU-nivå 2022

2021-10-20|Kommentarer inaktiverade för Aktuellt på EU-nivå 2022

Åtgärder för utsläppsfri mobilitet, genomförandet av EU:s digitala omställning samt certifiering av koldioxidupptag är några exempel på insatser som [...]

Tillståndet i unionen

2021-09-15|Kommentarer inaktiverade för Tillståndet i unionen

Genomförandet av hälsounionen, sociala pelaren och industristrategin samt satsningar på unga är några exempel på frågor som berördes i [...]

EU:s nya skogsstrategi presenterad

2021-07-19|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya skogsstrategi presenterad

Med utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och som komplement till åtgärderna i klimatpaketet Fit for 55 presenterade [...]

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]

EU i Almedalen

2021-07-14|Kommentarer inaktiverade för EU i Almedalen

Innehållet i den svenska återhämtningsplanen, den svenska regeringen och riksdagens planerade insatser inom framtidskonferensen, rättstatsmekanismens påverkan på ERUF och [...]

Vad är ”Fit-for-55”?

2021-06-04|Kommentarer inaktiverade för Vad är ”Fit-for-55”?

55-paketet är, namnet till trots, inte ett träningsprogram för medelålders, utan flertalet ändringsförlag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftning [...]

34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

2021-06-02|Kommentarer inaktiverade för 34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

Lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn, energieffektivisering av flerbostadshus och järnvägssatsningar är några exempel på [...]