Vad är ett regionkontor?

Verksamheten inom EU är inte bara en fråga för EU:s institutioner och medlemsstater. Inom EU finns aktörer från olika samhällsnivåer som förhandlar och samarbetar kring utformandet och genomförandet av den gemensamma europeiska politiken.

Regioner har en viktig roll inom EU och har genom det antagna Lissabonfördraget även fått en starkare ställning som aktör i samarbetet. Det finns ett ömsesidigt intresse från EU:s institutioner såväl som från regioner att öppna för möjligheter till samarbete och direktkontakt eftersom regioner genomför stora delar av den europeiska politiken.

För regionerna innebär EU:s politik möjligheter men också utmaningar. Det är också anledningen till varför många regioner öppnat kontor i Bryssel. Kontorens verksamhet kan skilja sig markant – projektutveckling, lobbyverksamhet, omvärldsbevakning, marknadsföring samt besöks- och eventarrangemang är olika funktioner som olika regionkontor kan strukturera sitt arbete kring. Gemensamt för kontoren är att tillvara sin regions intressen mot EU. Genom kontoren kan regioner upprätthålla en nära och kontinuerlig kontakt med bland annat Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaternas representationer vid Europeiska unionen.

Samtidigt finns goda möjligheter till kunskapsutbyte och samarbete med andra europeiska regioner, något som ofta bidrar till den regionala utvecklingen. I Bryssel finns över 300 regionala och lokala kontor. Bland de finns även flertalet svenska regionkontor, klicka här för en lista över samtliga svenska regioner och kommuner som finns representerade i Bryssel.