Projektstöd

Många av utmaningarna som Central Swedens medlemmar står inför, är gemensamma för hela EU. Detta gör att EU erbjuder finansieringsmöjligheter för projekt som avser bidra till att finna gemensamma lösningar. Central Sweden arbetar med projektstöd med fokus på utvecklandet av internationella samarbetsprojekt inom EU:s sektorsprogram som ska bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier.

Inom ramen för projektstöd stöttar Central Sweden medlemmarna bland annat i arbetet att hitta bra samarbetspartners samt att tolka utlysningstexter och korrekturläsa projektansökningar. Central Sweden bidrar även med den politiska kontexten till EU:s fonder och program och kan även bistå med strategiska råd gällande passande finansieringsmöjligheter, val av samarbetspartner samt hur projektansökan bör formuleras.

Projektstöd inom EU:s sektorsprogram

Central Sweden arbetar endast med projektstöd inom sektorsprogrammen. Sektorsprogrammen är utformade sektorsvis och avser endast medfinansiera de projekt som kan påvisa ett starkt europeiskt mervärde. Ett europeiskt mervärde innebär att projekten måste bidra till den europeiska utvecklingen inom området och att projektresultaten ska vara till nytta för hela Europa. Exempelvis kan det röra sig om att ta fram nya arbetsmetoder inom skolan för att förhindra förtidiga avhopp, metoder som sedan kan användas inom andra regioner och medlemsstater. Det kan även röra sig om spetsforskning om smarta material inom industrin eller utbyte av erfarenheter och kunskap inom energieffektivt byggande.

Till sektorsprogrammen krävs att projekten drivs i partnerskap, oftast med minst tre partners från olika medlemsländer. Konkurrensen mellan partnerskapen är hård och endast de bästa projekten inom respektive sektor har chans till medfinansiering. Sektorsprogrammen handläggs av kommissionens berörda generaldirektorat eller utsedda EU-organ. Central Sweden har tagit fram en guide till de för medlemsregionerna mest relevanta sektorsprogrammen. Vänligen kontakta Central Sweden för möjligheten att ta del av guiden.