Den uppmärksammade gröna given för klimatet presenterades den 11 december av kommissionsordförande Ursula von der Leyen. Den gröna given är ett ramverk som samlar lagstiftningar, ambitioner, och strategier, inom ramen för vilka som en rättvis, grön omställning ska ske för att möta ambitionen om ett klimatneutralt Europa till år 2050.

Den 11 december 2019 presenterade Europakommissionens ordförande Ursula von der Leyen den efterlängtade gröna given för klimatet. Den europeiska gröna given (”The European Green Deal”) har varit en av von der Leyens viktigaste prioriteringar inför tillträdande som ordförande. Intresset för hur lagstiftningen som ska möjliggöra ett koldioxidneutralt Europa ska utformas har varit mycket stort.

Den europeiska gröna given är ett ramverk som samlar målsättningar, strategier, och lagstiftning som tillsammans ska lägga grunderna till den första koldioxidneutrala kontinenten. Målen innefattar att göra en klimatomställning av energikrävande industrier, att göra Europa världsledande inom cirkulär ekonomi, att genomföra en rättvis omställning där nationer och regioners olika förutsättningar tas till hänsyn, att lägga fram en plan om grön finans, att höja ambitionen om minskade utsläpp för 2030 och att bevara Europas biologiska mångfald.

Nedan följer ett urval av EU-kommissionens kommande arbete för den hållbara omställningen, utifrån den informationen som har tillkännagivits i den gröna given.

För att uppnå en rättvis omställning kommer EU-kommissionen att arbeta för att:

 • Införa en fond för rättvis omställning. Finansiering inom denna kommer vara tillgänglig för regioner som är beroende av en koldioxidintensiv industri.
 • De globala utsläppen ska minskas, inte bara utsläppen inom Europas gränser. För att säkerställa att koldioxidutsläpp från EU inte flyttas till andra kontinenter kan en ”carbon border adjustment mechanism” komma att presenteras. Detta skulle innebära att även varor som importeras till EU kommer att beskattas utifrån klimatavtryck.

För att uppnå en hållbar industri kommer EU-kommissionen arbeta för att:

 • Anta en ny strategi för EU:s industripolitik.
 • Stödja och accelerera industriomställningen för en hållbar tillväxt.
 • Arbeta mot ”green-washing” genom att införa medel för rättvis mätning av produkters klimatpåverkan, samt att utveckla verktyg för att sprida informationen.
 • Stödja teknologier för att effektivisera koldioxidtunga industrier, exempelvis kommer stöd att ges till utvecklandet av ”breakthrough technologies” inom stålindustrin.

För att uppnå hållbar transport kommer EU-kommissionen arbeta för att:

 • En skärpning och utvidgning av utsläppshandeln ska komma till stånd.
 • Formulera en strategi för att uppnå smart mobilitet.
 • Se över direktivet med bestämmelser om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen.

För att uppnå ren, pålitlig och prisvärd energi kommer EU-kommissionen arbeta för att:

 • Föreslå revideringar av energilagstiftningen så att den reflekterar de ökade klimatambitionerna.
 • Bistå med rådgivning till medlemsländerna för att åtgärda energi-fattigdom.
 • Revidera TEN-E regelverket.

För att bevara Europas naturvärden kommer EU-kommissionen att arbeta för att:

 • Föreslå en biologisk mångfaldsstrategi för 2030.
 • Förbereda en ny skogsstrategi.
 • Utvärdera åtgärder för att stödja värdekedjor som inte bidrar till avskogning inklusive åtgärder associerade med importhandel från icke-EU länder.

Ett frågetecken och ett orosmoment inför lanseringen av den gröna given har varit finansieringen. EU-kommissionen beräknar att det behöver tillkomma 260 miljarder euro i investeringar (motsvarande 1,5% av 2018:s GDP) utöver den nuvarande klimatbudgeten för att nå klimat- och energimålen till 2030.  Som en del av finansieringsstrategierna kommer EU-kommissionen att presentera en investeringsplan för ett hållbart Europa tidigt 2020. Ambitionen är även att 25% av EU:s kommande långtidsbudget kommer att avsättas till klimatåtgärder. En del av Europeiska investeringsbanken kommer att omvandlas till Europas klimatbank för mer inriktade medel. Slutligen hoppas kommissionen att kunna motivera hållbara investeringar från den privata sektorn, bland annat genom att lansera en strategi för grön finansiering 2020.

På Central Sweden bevakar vi kontinuerligt nya händelser inom EU:s klimatarbete. För mer information om den gröna given är ni välkomna att kontakta oss.

Vi samarbetar med andra svenska regionkontor på plats i Bryssel, och vill rikta ett särskilt tack till Region Östergötlands brysselkontor för sammanställningen av händelser inom den gröna given.

För mer information
Läs kommissionens pressmeddelande här
Läs kommissionens meddelande om den gröna given här.
Bilagan med tidsplan till alla kommande initiativ under den gröna given finns här.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 486 46 23 75