Inför Europeiska rådets möte den 16 maj 2018 presenterade EU-kommissionen ”En förnyad agenda för forskning och innovation” som ett medskick till EU:s stats- och regeringschefer där man uppmanade medlemsstaterna att säkra de 23 miljarder euro extra som kommissionen vill avsätta för forskning och innovation i nästa långtidsbudget. Med medskicket ville kommissionen slå fast sina ambitioner om att bland annat etablera ett fullskaligt europeiskt innovationsråd, stödja banbrytande innovation samt om behovet att genomföra missons-driven forskning för att lösa gränsöverskridande samhälleliga utmaningar. Genom medskicket ville EU-kommissionen även adressera de medlemsländer som inte vill skjuta till mer resurser, något som kan få effekt för hur stor EU:s forsknings- och innovationsbudget tillslut blir och därmed för de satsningar man kan göra.

Inför Europeiska rådets toppmöte i Sofia, Bulgarien, den 16 maj, där EU:s stats- och regeringschefer möttes för att diskutera förslaget om EU:s nya långtidsbudget för åren 2021 – 2027, lät EU-kommissionen, genom forskningskommissionär Carlos Moedas, göra ett medskick om behovet av säkra den av kommissionen föreslagna höjningen av EU:s forsknings- och innovationsmedel med 23 miljarder (77 miljarder föreslås bli 100 miljarder i nästa långtidsbudget, 2021–2027). I medskicket, titulerat ”En förnyad agenda för forskning och innovation”, framgår också att kommissionen, i nästa ramprogram för forskning- och innovation (Horizon Europe), vill kunna säkra att regler och finansiering blir mer innovationsvänliga genom snabbare och effektivare processer, att EU kan etablera ett fullskaligt innovationsråd som kan koordinera, motivera och stödja banbrytande innovation samt att EU förses med tillräckliga medel som kan lösa gränsöverskridande samhällsutmaningar genom missions-driven forskning och innovation.

Genom medskicket ville EU-kommissionen även adressera de medlemsstaterna med en budgetrestriktiv position (däribland Sverige) om att uteblivna satsningar inom området för forskning- och innovation kan innebära att EU hamnar på efterkälken, framförallt i relation till USA och Kina, som redan idag lyckas locka till sig europeiska företag i brist på en adekvat finansierings- och innovationsinfrastruktur i Europa.

För mer information
Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen genom att klicka här.
Läs ScienceBusiness artikel om EU-kommissionens medskick genom att klicka här.

EU:s nästa ramprogram för forsknings- och innovation, Horizon Europe, behöver stärkas enligt EU-kommissionen. (Bild: ScienceBusiness)