Ny rapport om utformningen av ”missions” i nästa ramprogram för forskning och innovation

Forskningskommissionär Moedas särskilda rådgivare för Mission Driven Science and Innovation, Mariana Mazzucato, har i en ny rapport låtit utarbeta ett flertal kriterier för hur så kallade ”missions” (strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar) bör utformas i det nya ramprogrammet för forskning och innovation (FP9).”Missions bör vara ambitiösa, till och med riskabla, men också realistiskt nåbara”, menar Mazzucato. Förutom kriterier och genomförandemetoder presenteras i rapporten även en rad exempelområden där ”missions” bör tillämpas som innovationsstrategi. I samband med att Mazzucatos rapport publicerades öppnade kommissionen ett samråd som syftar till att få in förslag på samhällsutmaningar som skulle kunna vara prioriterade att lösa genom missions. Samrådet stänger den 3 april 2018.

I en ny rapport med titel ”Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union” författad ekonomiprofessor Mariana Mazzucato, nyligen utsedd av forskningskommissionär Moedas som särskild rådgivare för Mission Driven Science and Innovation, presenteras en rad kriterier för hur ”missions” rekommenderas utformas och genomföras under nästa programperiod för forskning och innovation (FP9). Tanken med ”Missions”, som kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar, är att i högre grad fokusera resurser – mänskliga såväl som ekonomiska – kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar.

I rapporten görs exemplifierande analogier mellan innovationskonceptet ”missions” och den forsknings- och innovationsstrategi som under 1960 gjorde månlandningen möjlig. ”Europa behöver aktivt staka ut sina egna ”månlandningar” genom att i högre grad styra sin forsknings- och innovationspolitik mot djärva men ändå tydliga och realistiska mål”, skriver Mazzucato. I rapporten listas sedermera ett flertal kriterier kring hur ”missions” bör väljas ut och sedan genomföras. Dessa kan sammanfattas i fyra övergripande punkter vari ”missions” bör vara:

  • Djärva, ambitiösa och inspirerande
  • Ha social relevans för breda folklager
  • Tydliga med en väl definierad strategisk riktning
  • Mätbara och tidsbegränsade
  • Sektorsövergripande i hela värdekedjan

Vidare bör understrykas att forsknings- och innovationsstrategier centrerade kring konceptet ”missions” inte ska förstås i bemärkelsen av hård och rigid styrning, utan mer som ett integrerat top-down approach med bottom-up genomförande, innehållandes tydligt aviserade riktningar och mål om vad som ska uppnås inom ramen för ett på förhand utstakat tidsspann. Hur ett ”mission” genomförs är därför upp till aktörerna själva när de väl bestämt sig för vilka specifika ”missions” de finner angelägna att ta sig an.

I rapporten föreslår Mazzucato även en rad exempelområden där ”missions”-inriktade satsningar bör betraktas som högst tillämpbara. Bland annat lämnar hon konkreta exempel på hur ”missions” skulle kunna användas för att förverkliga målet om att göra 100 europeiska städer koldioxidfria senast 2030 samt hur plastnedskräpningen av haven (genom ”missions” som innovationsstrategi) skulle kunna minskas med 90 % de kommande 5–10 åren.

Påverka utformningen av missions
I samband med att Mazzucatos rapport publicerades öppnade kommissionen ett samråd som syftar till att få in förslag på samhällsutmaningar som skulle kunna vara prioriterade att lösa genom missions. Vidare kan man i samrådet lämna feedback på rapporten. Samrådet stänger den 3 april 2018.

Vad händer nu?
I maj kommer kommissionen presentera ett förslag till nya fleråriga budgetramar vilka ska avlösa EU:s nuvarande budgetramar som löper ut 2020. Europarlamentet och rådet inleder sedan förhandlingar innan slutligt beslut fattas. Vidare väntas kommissionens presentera ett förslag om nästa ramprogram för forskning och innovation i början av juni.

Europaparlament, kommissionen samt ett flertal medlemsstater har tidigare aviserat sin vilja om att öka budgetanslagen för nästa ramprogram för forskning och innovation. Förslag på hur stor del av nästa ramprogram som kommer avsättas specifikt till ”missions” har dock inte offentliggjorts. Här kommer antagligen de totalt allokerade medlen till nästa ramprogram spela in samt utfallet och de ekonomiska konsekvenserna av Storbritanniens unionsutträde (Storbritannien har dock aviserat intresse för att fortsatt bidra till budgetposten).
Central Sweden kommer fortsatt nära följa utvecklingen kring utformningen av nästa ramprogram för forskning och innovation (FP9).

För mer information
Delta i samrådet om missions genom att klicka här.
Läs Mariana Mazzucatos rapport om ”missions” i sin helhet här.

2018-04-04T10:02:32+02:00 2018-02-28|