European Innovation Council rekommenderas bli permanent del av FP9

I ett första utlåtande har EU-kommissionens högnivågrupp med ansvar för att ge rekommendationer kring utformningen av European Innovation Council nyligen presenterat vad de anser krävs för att effektivt stödja banbrytande, skalbara innovationer inom EU. Bland de föreslagna åtgärderna återfinns att European Innovation Council inrättas som en permanent del av EU:s nästa ramprogram forskning och innovation, i nuläget kallat FP9, där alla tillgängliga resurser för att stödja dessa innovationer samlas inom ett organ.

En av EU-kommissionen utsedd högnivågrupp av experter inom entreprenörskap har nu släppt sina första rekommendationer för ett starkt European Innovation Council. European Innovation Council (EIC) är ett initiativ som forskningskommissionären Carlos Moedas presenterade som idé redan i mitten av 2015. Målet med EIC är att stödja innovation, entreprenörer, små och medelstora företag samt forskare i deras arbete med att skala upp nya, banbrytande innovationer. Detta görs genom att samla finansiering, strategisk rådgivning samt möjligheter att skapa nätverk inom ett samlat ramverk.

Högnivågruppen konstaterar att EIC bör inkorporeras i EU:s kommande ramprogram (FP9) för forskning och innovation. EICs funktion inom ramprogrammet bör enligt gruppen vara att skapa ett enda, syftesanpassat organ till vilket innovatörer på ett enkelt och användarvänligt sätt kan vända sig för ansöka om stöd till banbrytande innovationer. Vidare anser gruppen även att EIC bör fokusera på att finansiera de projekt med störst potential, baserat på den bedömda kvalitén och skalbarheten av projektidén. Detta bör enligt rapporten ske även om det involverar hög risk. Till sist rekommenderas att organet bör ha en stark förankring ibland entreprenörer och näringslivet samt att dess insatser bör förstärka existerande innovationssystem.

EU-kommissionen publicerade nyligen arbetsprogrammet för 2018–2020 inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I det har kommissionen valt att samla finansieringsinstrument som syftar till att bidra till att skapa banbrytande innovationer och marknadsnära lösningar i ett gemensamt arbetsprogram. Detta program kallas EIC Fast Track to Innovation, och omfattar bland annat SME-instrumentet, Fast track to innovation, FET Open samt Horisont-prisen. Detta initiativ är en pilotfas för att testa European Innovation Council (EIC) som föreslås vara ett nytt inslag i ramprogrammet för forskning och innovation efter år 2020.

För att läsa högnivågruppens rekommendationer, klicka här.

2018-01-10T11:44:51+02:00 2018-01-10|