Aktörer från hela transport- och drivmedelssektorn bjuds in till att ansluta sig till den nya industrialliansen för förnybara och koldioxidsnåla bränslen. Alliansen, som utgör en del av EU:s industristrategi, ska främja produktion och tillgång på alternativa bränslen i framför allt luft- och sjöfartssektorn.

Inom ramen för EU:s Industristrategi introduceras så kallade Industriallianser. Allianserna är ämnade att agera som verktyg för att stödja utveckling av värdekedjor av strategisk betydelse för Europa. De används även för att förbereda så kallade Important Projects of Common European Interest (IPCEI) som kan få stöd av medlemsstaterna med undantag från EU:s statsstödsregler.

Under de senaste åren har flera allianser lanserats och den 6 april 2022 tillkom Industrialliansen för förnybara och koldioxidsnåla bränslen. Den nya alliansens målsättning är att genom samarbete främja produktion och tillgång på förnybara och koldioxidsnåla bränslen till luft- och sjöfartssektorerna. EU-kommissionen ser initiativet som ett mycket viktigt stöd till genomförandet av de framtida lagstiftningarna FuelEU Maritime (alternativa bränslen för sjöfart) and RefuelEU Aviation (alternativa bränslen för luftfart), båda delar av det lagstiftningspaket som ska anpassa EU:s energi- och klimatlagstiftning till målet om 55 procents minskade växthusgaser till 2030.   

Industrialliansen är öppen för alla intressenter och aktörer från hela drivmedelssektorn och andra relevanta värdekedjor som anser sig vara en del av transport- och drivmedelsektorn. Det innefattar företag som är med och tar fram produkten och även de företag som köper produkten, såväl som teknik- och finansföretag för varje steg i värdekedjan. Alla som representerar flyg- eller sjöfartssektorn, men även civilsamhället, regeringar och deras myndigheter är också välkomna i alliansen. Ansökan för medlemskap öppnades den 6 april.   

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande: Renewable and Low-Carbon Fuels Value Chain Industrial Alliance
Läs Central Swedens artikel om EU:s nya Industristrategi
Läs Central Swedens artikel om uppdateringen av EU:s Industristrategi
Läs Central Swedens artikel om Industriallianser

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75