Den 5 maj presenterade EU-kommissionen en uppdatering av EU:s industristrategi. Den ursprungliga strategin antogs i mars 2020 men förutsättningarna för strategins mål och åtgärder har förändrats av covid-19-krisen vilket medfört behovet av en uppdatering. Den nya versionen tar sin utgångspunkt i en omfattande satsning på industrins gröna och digitala omställning men inkluderar även åtgärder för att hantera EU:s strategiska beroenden, både tekniska och industriella, samt den inre marknadens motståndskraft, som utmanats under pandemin.

I mars 2020 höjde EU-kommissionen ambitionerna för EU:s industriella utveckling genom lanseringen av EU:s nya industristrategi. Strategin utgick från det läge som rådde innan pandemin och redan under hösten 2020 meddelade EU-kommissionen att en uppdatering av strategin skulle finnas plats i maj 2021. Den 5 maj offentliggjordes den nya versionen av strategin och som förväntat innehöll den ett tydligt fokus på åtgärder med utgångspunkt i pandemins effekter på EU:s ekonomi och industri.  


Bilden visar en sammanfattning av Covid-19-krisens effekt på EU:s ekonomi. Källa: EU-kommissionen

Industristrategins struktur och prioriteringar
Strategin vilar på tre huvudsakliga rubriker som väver in strategins fokusområden och de utmaningar som industrin står inför:  

  • Den inre marknadens motståndskraft
  • Att stärka EU:s strategiska autonomi 
  • Accelerationen av de sammanflätade omställningarna (grön och digital omställning)  

De två första rubrikerna tar sin utgångspunkt i de lärdomar som Covid-19-krisen medfört. Det är tydligt att EU vill se en inre marknad som är bättre förbered på framtida kriser och strategin befäster att ett så kallat ”nödlägesinstrument för den inre marknaden” ska tas fram och kunna användas om liknande situationer uppstår igen. Den strategiska autonomins betydelse lyfts också upp i strategin. För att stärka denna ger EU-kommissionen åtgärdsförslag som innefattar europeiska industriallianser, internationella partnerskap och tydligare bevakning och rapportering av EU:s strategiskt viktiga produkter och värdekedjor. För att stärka dessa åtgärder medföljs strategin av tre rapporter: EU:s rapport för 2021 gällande den inre marknadens statusen rapport om EU:s strategiska beroenden och kapacitet samt en strategi för EU:s väg mot en konkurrenskraftig och hållbar stålproduktion.  

Den tredje rubriken bygger vidare på de två huvudprioriteringar som lyftes fram i strategins ursprungsförslag 2020: En industriell utveckling präglad av grön och digital omställning. Åtgärderna under denna rubrik är i mångt och mycket återspeglade i EU:s nya tillväxtstrategi, den gröna given och flera av initiativen som Europeiska partnerskap som en del av Horisont Europa programmet och multinationella projekt under Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) kommer lanseras under 2021 och 2022.    

Den del som sticker ut mest i strategins uppdaterade version är satsningarna på strategisk autonomi. Den rapport som i detalj listar produkter av strategisk vikt av vilka EU är beroende av är den första i sitt slag. Att EU-kommissionen vill rikta mer insatser för att trygga vissa värdekedjor, varor och produkter, som är av essentiell betydelse för EU, är unikt.  


Bilden visar en sammanfattning av EU-kommissionens analys av EU:s strategiska beroenden. Källa: EU-kommissionen

För mer information 
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om EU:s uppdaterade Industristrategi  
Läs mer om EU:s uppdaterade industristrategi på EU-kommissionens hemsida 
Läs vanliga frågor och svar om EU:s uppdaterade Industristrategi  
EU:s rapport för 2021 gällande den inre marknadens status 
Läs EU-kommissionens förslag på rapport om EU:s strategiska beroenden och kapacitet 
EU-kommissionens förslag på strategi för EU:s väg mot en konkurrenskraftig och hållbar stålproduktion  

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75