EU-kommissionen presenterade den 10 mars ett paket av åtgärder kopplat till ambitioner om att stärka den europeiska industrins omställning till klimatneutralitet och digitalt ledarskap. Den nya industristrategin omfattar redan befintliga åtgärder samt nya eller omarbetade åtgärder. Mekanismen för rättvis omställning, en ny allians för ren vätgas, en uppdatering av kompetensagendan för Europa samt ytterligare lagstiftning och vägledning om miljöanpassad offentlig upphandling är exempel på åtgärder som presenteras i industristrategin.

Den 10 mars presenterade EU-kommissionen ambitioner kopplat till att stärka den Europeiska industrin. Paketet av åtgärder omfattar tre tätt sammanlänkade meddelanden:

 • En ny industristrategi
 • En ny strategi för små och medelstora företag
 • En handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna

I denna artikel presenteras en sammanfattning av de åtgärder som presenteras i industristrategin.

Industristrategin bygger på tre huvudprioriteringar:

 • Upprätthålla den europeiska industrins globala konkurrenskraft och säkerställa lika villkor på hemmamarknaden och globalt
 • Göra EU klimatneutralt senast 2050
 • Utforma EU:s digitala framtid

Industristrategin omfattar ett brett spektrum av frågor kopplat till industrins konkurrenskraft, bland annat åtgärder för grön och digital omställning, kompetensförsörjning, finansiering och styrning av innovationspolitiken. Åtgärderna är tänkt att stödja alla aktörer i den europeiska industrin, däribland stora och små företag, innovativa nystartade företag, forskningscenter, tjänsteleverantörer, andra leverantörer och arbetsmarknadens parter.

För att bedöma de utpekade prioriteringarnas relevans för det regionala utvecklingsarbetet är nödvändigt att särskilt följa utvecklingen av de åtgärder som föreslås i strategin. I strategin samlas redan befintliga åtgärder samt nya eller omarbetade åtgärder. Några exempel på åtgärder utpekade i strategin som kan vara särskilt relevant för regionalt utvecklingsansvariga kan bland annat vara:

 • EU:s innovationsfond som ska stödja projekt som kan bidra till teknikgenombrott för framställning av fossilfritt stål. Detta är ett instrument baserat på ett förslag från förra kommissionen. Första utlysningen väntas publiceras i mitten av 2020.
 • Mekanismen för en rättvis omställning som pekas ut som ett viktigt instrument för att säkerställa att ingen hamnar på efterkälken till följd av den industriella omställningen. Kommissionens förslag om den nya sammanhållningspolitiska fonden för en rättvis omställning är den första pelaren inom mekanismen och presenterades i mitten av januari 2020.
 • I strategin beskrivs industriallianser som ett verktyg för att stödja utveckling av värdekedjor av strategisk betydelse för Europa. Kommissionen avser att lansera en ny allians för ren vätgas (European Clean Hydrogen Alliance), därefter avser kommissionen att lansera ytterligare en allians för industrimoln och plattformar, samt en allians för råvaror.
 • Som en insats kopplat till att stärka kompetensförsörjningen till industrin vill kommissionen uppdatera kompetensagendan för Europa med visioner för arbetet fram till 2030 och rekommendationer kring yrkesutbildning.
 • Kommissionen kommer även att överväga en utvidgning av de så kallade Important Projects for Common European Interest (IPCEI), ett instrument som möjliggör stöd från medlemsländer till projekt där medlemsstaten har möjlighet att täcka en högre andel av projektkostnaderna än normalt i tillämpningen av statsstödsreglerna samt även stödja den industriella tillämpningen. Idag finns pågående projekt inom batterier och mikroelektronik. Kommissionen föreslår i industristrategin att nya IPCEI-projekt bör undersökas.
 • Kommissionen vill genomföra en djupgående analys av industrins behov och identifiera ekosystem som har behov av en skräddarsydd strategi. Ett steg i detta arbete är att lansera ett inkluderande och öppet industriforum där bland annat industri, offentlig sektor och akademi kan mötas för att föra en dialog om industrins behov. Första industriforumet väntas anordnas i september 2020.
 • Kommissionen kommer även presentera ytterligare lagstiftning och vägledning om miljöanpassad offentlig upphandling.
 • En europeisk strategi för fossilfritt stål, en europeisk strategi för förnyelsebar energi till havs samt en europeisk strategi för hållbar, smart mobilitet är samtliga nya strategier som kommissionen avser presentera som ett led i att stärka den europeiska industrins gröna omställning.

För mer information
Läs kommissionens pressmeddelande om paketet av åtgärder för att stärka den europeiska industrin här
Läs industristrategin i sin helhet här
Läs mer om strategin för små och medelstora företag här