55-paketet är, namnet till trots, inte ett träningsprogram för medelålders, utan flertalet ändringsförlag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftning som kommissionen väntas presentera under sommaren. Förändringsförslag till direktivet för förnybar energi, som rör hållbarhetskraven för biodrivmedel och energieffektiviseringsdirektivet, som bland annat omfattar energieffektiviseringskartläggningar, är att vänta.

Som ett led i att uppnå målet om klimatneutralitet till 2050, såsom anges i den gröna given, har EU beslutat om en höjning av det gemensamma klimatmålet till 2030. Det nya målet ligger nu på en minskning med 55 procent av växthusgasutsläppen till 2030, jämfört med 1990-års nivåer. Den nuvarande europeiska energi- och klimatlagstiftningen utgår dock från det tidigare 2030-målet på 40 procent. I juli kommer således kommissionen att presentera hur den nuvarande energi- och klimatlagstiftningen, i form av ett så kallat lagstiftningspaket med namnet ”Fit for 55”, eller 55-paketet på svenska. Inom 55-paketet bedömer Central Sweden att följande lagstiftningar kommer ha störst direkt påverkan för regional utveckling:

  • Energieffektiviseringsdirektivet EED, som bland annat rör energieffektiviseringskartläggningar och en gemensam EU-målsättning om hur mycket energiförbrukningen ska ha minskat till 2030. Den nuvarande målsättningen ligger på 32 procent till 2030, en målsättning som troligen kommer höjas i det kommande lagstiftningsförslaget.
  • Direktivet för förnybar energi, REDIII (eftersom detta kommer utgöra tredje versionen av direktivet Renewable energy directive) som bland annat rör hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och en målsättning om hur stor del av EU:s energianvändning som ska vara komma från förnybara källor till 2030. Det nuvarande målet är 32,5 procent av energiförbrukningen i EU till 2030, vilket troligtvis också kommer att höjas.
  • Direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, som bland annat fastställer att medlemsländerna ska ta fram nationella planer för infrastrukturutbyggnaden.

Vidare kommer även kommissionen presentera ändringsförslag till följande lagstiftningar, som troligen kommer ha en stor påverkan på den gemensamma klimatpolitiken men en mer indirekt påverkan på regional utveckling:

  • Direktivet för den europeiska handeln med utsläppsrätter EU ETS, som för nuvarande omfattar industrisektorn, energiproduktion och vissa delar av flygsektorn, kommer troligen utvidgas till att även omfatta sjöfart och möjligtvis även vägtransporter.
  • Direktivet för markanvändning, ändring av markanvändning och jord- och skogsbruk, LULUCF, rör bland annat avverkningsnivåer för skogsbruk och hur skogs- och markareal kan räknas in som så kallade kolsänkor.
  • Direktivet för ansvarsfördelningsförordningen ESR, rör EU:s växthusgasutsläpp från de sektorer som inte täcks in av handeln med utsläppsrätter eller skogs- och markanvändningslagstiftningen. Det är möjligt att detta direktiv kommer införlivas i, eller helt utgå, då de två omnämnda lagstiftningarna kan komma att bli heltäckande.
  • Energiskattedirektivet reglerar bland annat hur medlemsstaterna får subventionerna fossila bränslen. Ändringsförslaget förväntas kraftigt minska möjligheterna till att skattebefrielse för exempelvis bensin och diesel.
  • Direktiv för att införa en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna CBAM, det vill säga vad som ibland lite slarvigt kallas ”koldioxidtullar”. I dagsläget behöver exempelvis europeiska industrier köpa utsläppsrätter (inom EU ETS) för att släppa ut koldioxid, en kostnad som icke-europeiska motsvarande industrier inte har. Mekanismen för koldioxidjustering skulle alltså antingen lägga till en kostnad för att importera dessa varor, eller uppmuntra icke-EU-länder att införa liknande utsläppsrättssystem för att kunna få ett undantag från mekanismen. Mer om handelspolitiska aspekterna kopplat till mekanismen avhandlades nyligen i avsnitt 15 av Sieps eminenta EU-podcast.

Paketet omfattar även lagstiftning för minskning av metangasutsläpp, skärpta krav på koldioxidkrav från personbilar och lätta fordon.

Mer information:
EU:s klimatpolitik
Europaparlamentet om 55-paketet
Euractives samlade artiklar om 55-paketet

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92