Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet har enats om en ny klimatlag som fastställer att EU ska minska ska minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. Förordningen träder i kraft när den antagits av rådet och Eruopaparlamentet vilket väntas ske under hösten 2021.

Den 21 april blev det klart att Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet har nått en politisk överenskommelse om en ny klimatlag som fastställer att EU ska minska ska minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. I sitt ursprungliga förslag ville Europaparlamentet se en minskning med 60 procent men den överenskommelse som nu slutits går istället på medlemsländernas linje på det nu fastställda minst 55 procent.

Förhandlarna enades även om att kommissionen ska föreslå ett mellanliggande klimatmål för 2040, om så är lämpligt. Framtagandet av målet till 2040 kopplas samman med den globala översyn som enligt Parisavtalet ska göras. Vidare ska EU-kommissionen också ta fram en så kallad växthusgasbudget för perioden 2030–2050. Denna budget ska omfatta den totala preliminära volymen av växthusgaser som förväntas släppas ut under den perioden utan att äventyra unionens åtaganden enligt Parisavtalet.

En ytterligare del av uppgörelsen fastställer att kommissionen tillsammans med frivilliga ekonomiska sektorer ska utarbeta färdplaner för att uppnå unionens klimatneutralitetsmål senast 2050. Detta arbetssätt ligger således mycket nära det arbete som görs i Sverige med de olika nationella fossilfria färdplanerna. Slutligen går den nya klimatlagen ett steg längre än den gröna given och målet om klimatneutralitet till 2050 då den nya lagen även fastställer att EU efter 2050 ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp.

Vad händer nu?
Den preliminära överenskommelsen måste nu, i enlighet med EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande, godkännas av medlemsländernas ständiga representanters kommitté (en del av rådsarbetet) och parlamentets miljöutskott, och därefter formellt av både Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet. När förordningen har antagits av båda parter, kommer den att träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Uppskattningsvis bör detta ske under hösten 2021.

Mer information
Läs Europaportalens artikel om överenskommelsen om klimatlagen här
Läs rådets pressmeddelande om överenskommelsen här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92