Energi, klimat och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi, klimat och ett hållbart samhälle arbetar Central Sweden under 2021 med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd, med särskilt fokus på områdena bioekonomi och cirkulär ekonomi, solenergi samt transportsektorns klimatpåverkan. Klimatfrågan är en av EU:s främsta prioriteringar, vilket tydligt speglas i den gröna given som fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

Under 2021 tar Central Swedens arbete inom området energi, klimat och ett hållbart samhälle med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd, avstamp i den europeiska gröna given och dess påverkan på det regionala utvecklingsuppdraget. Kontoret har under året ett särskilt fokus på områdena bioekonomi och cirkulär ekonomi, solenergi samt transportsektorns klimatpåverkan. Kontoret deltar aktivt i nätverk såsom ERRIN, CPMR och klimatarbetsgruppen inom SveReg, Sveriges stads- och regionkontors nätverk.

Den europeiska gröna given
Den nuvarande kommissionens politiska initiativ samlas under ramverket den gröna given som presenterades i december 2019. Initiativet syftar till att göra EU:s ekonomi hållbar genom att förvandla klimat- och miljöutmaningarna till möjligheter tvärs över alla politikområden, samt att göra omställningen rättvis för alla. Hållbarhetsaspekten ska således genomsyra all EU-politik och EU-finansierad verksamhet. Den gröna given utgör ett mångfacetterat initiativ som utgör EU:s nya tillväxtstrategi, en viktig del i EU:s strategi för att genomföra Agenda 2030 samt en färdplan med tillhörande sektorsvisa strategier för att uppnå målet om ett klimatneutralt EU till 2050. Gröna given är också vägledande, tillsammans med EU:s digitaliseringsstrategi, i arbetet med den gröna och digitala omställningen och den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Den gröna given genomförs alltså genom en rad övergripande strategier och handlingsplaner på EU-nivå. Utifrån prioriteringarna i medlemsregionernas beställningar har Central Sweden kunnat identifiera de strategier och handlingsplaner inom den gröna given som kontoret bedömer ha störst relevans för medlemsregionerna att bevaka för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Central Sweden kommer under 2021 inom energi och klimat särskilt bevaka följande strategier och handlingsplaner inom gröna given:

  • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin (mars 2020)
  • En vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa (juli 2020)
  • EU-strategin för integrering av energisystem (juli 2020)
  • EU:s strategi för energi- och resurseffektiva byggnader (renoveringsvågen) (oktober 2020)
  • EU:s nya skogsstrategi (planeras publiceras första kvartalet 2021)

Nytt EU-klimatmål till 2030 – 55 procents minskade växthusgasutsläpp
Som ett led i den gröna given föreslog även kommissionen en skärpning av EU:s gemensamma klimatmål. I maj 2021 kom medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet om att fastställa en minskning med 55 procent av växthusgasutsläppen till 2030, jämfört med 1990-års nivåer. Då den nuvarande energi- och klimatlagstiftning utgår från det tidigare 2030-målet på 40 procent, har kommissionen även annonserat för en revidering av de berörda lagstiftningarna. Enligt kommissionens nuvarande planering ska det så kallade 55-paketet (fit for 55), som omfattar alla reviderade lagstiftningsförslag, presenteras i juni 2021. Detta lagstiftningspaket omfattar bland annat energieffektiviseringsdirektivet EED, direktivet för förnybar energi, RED och direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, de två förstnämnda lagstiftningarna omfattar även målsättningar om att EU ska ha 32 % mer energieffektivitet och 32,5 % mer användning av förnybar energi till 2030. Målnivåer som också förväntas att justeras uppåt. Vidare kommer även de tre direktiv och förordningar som omfattar EU:s växthusgasutsläpp (direktivet för den europeiska handeln med utsläppsrätter EU ETS, direktivet för markanvändning, ändring av markanvändning och jord- och skogsbruk, LULUCF samt ansvarsfördelningsförordningen ESR) att revideras.

EU:s befogenhet inom energi- och klimatområdet
Klimatet utgör ett av EU:s främsta politiska prioriteringar, med den huvudsakliga målsättningen att uppnå målen i Parisavtalet; att begränsa den globala uppvärmningen till klart under 2° C och sträva efter att begränsa ökningen till 1,5° C. Kommissionen ser att klimatförändringar är ett gränsöverskridande problem där internationella åtgärder och EU-åtgärder kan komplettera och förstärka nationella, regionala och lokala åtgärder. Inget land kan lösa klimatförändringarna på egen hand och samordning på europeisk nivå förbättrar effektiviteten av klimatåtgärder.

Energi utgör en delad befogenhet mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen, vilket fastställs i fördraget för EU:s funktionssätt i artikel 194. innebär att EU har rätten att lagstifta och sluta rättsligt bindande avtal inom politikområdet. Den delade befogenheten kommer till uttryck genom att medlemsländerna får lagstifta om en specifik fråga inom de berörda områdena såvida EU inte redan har gjort det. Vidare har medlemsstaterna rätt att fastställa den nationella energimixen, det vill säga de nationella energikällorna. Det övergripande målet med EU:s energipolitik är att balansera mellan de tre faktorerna hållbarhet, säker tillgång på energi och konkurrenskraft. EU:s energipolitik ska alltså sträva mot en hållbar utveckling med en säker tillgång på energi i hänsyn till det europeiska näringslivets energibehov.

Aktuellt

EU:s nya skogsstrategi presenterad

2021-07-19|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya skogsstrategi presenterad

Med utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och som komplement till åtgärderna i klimatpaketet Fit for 55 presenterade [...]

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]

EU i Almedalen

2021-07-14|Kommentarer inaktiverade för EU i Almedalen

Innehållet i den svenska återhämtningsplanen, den svenska regeringen och riksdagens planerade insatser inom framtidskonferensen, rättstatsmekanismens påverkan på ERUF och [...]

Vad är “Fit-for-55”?

2021-06-04|Kommentarer inaktiverade för Vad är “Fit-for-55”?

55-paketet är, namnet till trots, inte ett träningsprogram för medelålders, utan flertalet ändringsförlag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftning [...]

34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

2021-06-02|Kommentarer inaktiverade för 34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

Lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn, energieffektivisering av flerbostadshus och järnvägssatsningar är några exempel på [...]

Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

2021-03-31|Kommentarer inaktiverade för Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna [...]

Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

2021-03-17|Kommentarer inaktiverade för Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

Medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet har enats om utformningen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) [...]

Ökat krav på dialog med regioner och kommuner i utformningen av de nationella återhämtningsplanerna

2021-02-10|Kommentarer inaktiverade för Ökat krav på dialog med regioner och kommuner i utformningen av de nationella återhämtningsplanerna

EU-kommissionen har uppdaterat vägledningen till medlemsstaterna i arbetet med utformningen av de nationella återhämtningsplanerna kopplat till faciliteten för återhämtning [...]

Ny EU-strategi för hållbara kemikalier

2020-10-26|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för hållbara kemikalier

EU-kommissionens nya kemikaliestrategi för hållbarhet ska stärka skyddet mot farliga kemikalier och stimulera innovation för att hållbara och säkra kemikalier [...]

Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

2020-10-20|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

EU-kommissionens nya strategi Renoveringsvågen syftar till att förbättra byggnaders prestanda och energieffektivitet. Detta ska leda till minskade växthusgasutsläpp, förbättrad återanvändning och materialåtervinning, ökad digitalisering och förbättrad livskvalitet. Strategin lyfter bland annat fram vikten av att renovera [...]

Ny europeisk industriallians för råvaror

2020-10-14|Kommentarer inaktiverade för Ny europeisk industriallians för råvaror

Den 29 september lanserade EU-kommissionen den europeiska råvarualliansen (ERMA), som är en av åtgärderna inom ramen för den nya [...]

Höjdpunkter från våren 2020

2020-07-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter från våren 2020

Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets [...]

EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

2020-06-30|Kommentarer inaktiverade för EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

Detta är ett tillägg till Central Swedens artikel om budgetförstärkningen till landsbygdsutvecklingsfonden genom återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Den ursprungliga [...]

Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

2020-06-29|Kommentarer inaktiverade för Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar [...]

Reviderat förslag till långtidsbudget

2020-06-03|Kommentarer inaktiverade för Reviderat förslag till långtidsbudget

Kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget 2021 – 2027 innebär minskat anslag till sammanhållningspolitiken. Politikområdet kommer dock tillfälligt förstärkas genom [...]

Ny EU-strategi för biologisk mångfald

2020-05-27|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för biologisk mångfald

Den nya strategin för biologisk mångfald 2030 framhäver att 30 procent av all mark i EU ska vara skyddad och att bindande mål [...]

EUvsVirus – Matchaton

2020-05-19|Kommentarer inaktiverade för EUvsVirus – Matchaton

Hackatonet EUvsVirus resulterade i 120 vinnande innovativa projekt för lösningar på utmaningar under Coronakrisen. Nästa fas i initiativet är [...]

EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

2020-05-12|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

EU-kommissionen vill att arbetet med att få Europas ekonomi på fötter efter coronakrisen ska utgå från den gröna given och vara förenligt med EU:s klimatmål. De europeiska stimulanspaketen kommer verka för att [...]

Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

2020-04-29|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

EU-parlamentets huvudrapportör för förslaget om en ny klimatlag, Jytte Guteland, har presenterat ett förslag till EU-parlamentets gemensamma ståndpunkt. Guteland vill bland annat öka minskningen av koldioxidutsläpp [...]

Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

2020-04-21|Kommentarer inaktiverade för Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

EU-kommissionens omarbetade förslag om långtidsbudget 2021 – 2027 väntas presenteras den 29 april. Nätverket CPMR anser att budgetförslaget måste [...]

FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

2020-04-08|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

FN:s klimatsekretariat UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) har valt att skjuta upp klimatkonferensen COP26 till nästa år, på grund av coronakrisen. EU-kommissionens förste vice ordförande, [...]

En ny grön giv för klimatet

2019-12-13|Kommentarer inaktiverade för En ny grön giv för klimatet

Den uppmärksammade gröna given för klimatet presenterades den 11 december av kommissionsordförande Ursula von der Leyen. Den gröna given [...]

Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

Mälardalsrådet anordnade den 21 november ett välbesökt seminarium om prioriteringar inom TEN-T i nästa programperiod. Bland talarna återfanns Magnus [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]