Energi, klimat och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi, klimat och ett hållbart samhälle arbetar Central Sweden under 2021 med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd, med särskilt fokus på områdena bioekonomi och cirkulär ekonomi, solenergi samt transportsektorns klimatpåverkan. Klimatfrågan är en av EU:s främsta prioriteringar, vilket tydligt speglas i den gröna given som fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

Under 2021 tar Central Swedens arbete inom området energi, klimat och ett hållbart samhälle med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd, avstamp i den europeiska gröna given och dess påverkan på det regionala utvecklingsuppdraget. Kontoret har under året ett särskilt fokus på områdena bioekonomi och cirkulär ekonomi, solenergi samt transportsektorns klimatpåverkan. Kontoret deltar aktivt i nätverk såsom ERRIN, CPMR och klimatarbetsgruppen inom SveReg, Sveriges stads- och regionkontors nätverk.

Den europeiska gröna given
Den nuvarande kommissionens politiska initiativ samlas under ramverket den gröna given som presenterades i december 2019. Initiativet syftar till att göra EU:s ekonomi hållbar genom att förvandla klimat- och miljöutmaningarna till möjligheter tvärs över alla politikområden, samt att göra omställningen rättvis för alla. Hållbarhetsaspekten ska således genomsyra all EU-politik och EU-finansierad verksamhet. Den gröna given utgör ett mångfacetterat initiativ som utgör EU:s nya tillväxtstrategi, en viktig del i EU:s strategi för att genomföra Agenda 2030 samt en färdplan med tillhörande sektorsvisa strategier för att uppnå målet om ett klimatneutralt EU till 2050. Gröna given är också vägledande, tillsammans med EU:s digitaliseringsstrategi, i arbetet med den gröna och digitala omställningen och den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Den gröna given genomförs alltså genom en rad övergripande strategier och handlingsplaner på EU-nivå. Utifrån prioriteringarna i medlemsregionernas beställningar har Central Sweden kunnat identifiera de strategier och handlingsplaner inom den gröna given som kontoret bedömer ha störst relevans för medlemsregionerna att bevaka för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Central Sweden kommer under 2021 inom energi och klimat särskilt bevaka följande strategier och handlingsplaner inom gröna given:

  • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin (mars 2020)
  • En vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa (juli 2020)
  • EU-strategin för integrering av energisystem (juli 2020)
  • EU:s strategi för energi- och resurseffektiva byggnader (renoveringsvågen) (oktober 2020)
  • EU:s nya skogsstrategi (planeras publiceras första kvartalet 2021)

Nytt EU-klimatmål till 2030 – 55 procents minskade växthusgasutsläpp
Som ett led i den gröna given föreslog även kommissionen en skärpning av EU:s gemensamma klimatmål. I maj 2021 kom medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet om att fastställa en minskning med 55 procent av växthusgasutsläppen till 2030, jämfört med 1990-års nivåer. Då den nuvarande energi- och klimatlagstiftning utgår från det tidigare 2030-målet på 40 procent, har kommissionen även annonserat för en revidering av de berörda lagstiftningarna. Enligt kommissionens nuvarande planering ska det så kallade 55-paketet (fit for 55), som omfattar alla reviderade lagstiftningsförslag, presenteras i juni 2021. Detta lagstiftningspaket omfattar bland annat energieffektiviseringsdirektivet EED, direktivet för förnybar energi, RED och direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, de två förstnämnda lagstiftningarna omfattar även målsättningar om att EU ska ha 32 % mer energieffektivitet och 32,5 % mer användning av förnybar energi till 2030. Målnivåer som också förväntas att justeras uppåt. Vidare kommer även de tre direktiv och förordningar som omfattar EU:s växthusgasutsläpp (direktivet för den europeiska handeln med utsläppsrätter EU ETS, direktivet för markanvändning, ändring av markanvändning och jord- och skogsbruk, LULUCF samt ansvarsfördelningsförordningen ESR) att revideras.

EU:s befogenhet inom energi- och klimatområdet
Klimatet utgör ett av EU:s främsta politiska prioriteringar, med den huvudsakliga målsättningen att uppnå målen i Parisavtalet; att begränsa den globala uppvärmningen till klart under 2° C och sträva efter att begränsa ökningen till 1,5° C. Kommissionen ser att klimatförändringar är ett gränsöverskridande problem där internationella åtgärder och EU-åtgärder kan komplettera och förstärka nationella, regionala och lokala åtgärder. Inget land kan lösa klimatförändringarna på egen hand och samordning på europeisk nivå förbättrar effektiviteten av klimatåtgärder.

Energi utgör en delad befogenhet mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen, vilket fastställs i fördraget för EU:s funktionssätt i artikel 194. innebär att EU har rätten att lagstifta och sluta rättsligt bindande avtal inom politikområdet. Den delade befogenheten kommer till uttryck genom att medlemsländerna får lagstifta om en specifik fråga inom de berörda områdena såvida EU inte redan har gjort det. Vidare har medlemsstaterna rätt att fastställa den nationella energimixen, det vill säga de nationella energikällorna. Det övergripande målet med EU:s energipolitik är att balansera mellan de tre faktorerna hållbarhet, säker tillgång på energi och konkurrenskraft. EU:s energipolitik ska alltså sträva mot en hållbar utveckling med en säker tillgång på energi i hänsyn till det europeiska näringslivets energibehov.

Aktuellt

Samråd om EU-strategi för solenergi

2022-01-19|Kommentarer inaktiverade för Samråd om EU-strategi för solenergi

Vad bör en EU-strategi för solenergi innehålla? EU-kommissionen har inlett ett samråd för intressenters möjlighet att lämna synpunkter senast [...]

Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap 2023

2022-01-05|Kommentarer inaktiverade för Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap 2023

Genomförandet av återhämtningsplanen, inre marknaden och rättsstatsprincipen är övergripande prioriteringar för den ordförandetrio för EU:s ministerråd som Sverige tillhör. [...]

Den sociala klimatfonden

2021-11-10|Kommentarer inaktiverade för Den sociala klimatfonden

En social klimatfond för projekt och investeringar som hanterar den sociala dimensionen av den gröna omställningen har föreslagits av EU-kommissionen inom ramen för [...]

Aktuellt på EU-nivå 2022

2021-10-20|Kommentarer inaktiverade för Aktuellt på EU-nivå 2022

Åtgärder för utsläppsfri mobilitet, genomförandet av EU:s digitala omställning samt certifiering av koldioxidupptag är några exempel på insatser som [...]

Tillståndet i unionen

2021-09-15|Kommentarer inaktiverade för Tillståndet i unionen

Genomförandet av hälsounionen, sociala pelaren och industristrategin samt satsningar på unga är några exempel på frågor som berördes i [...]

EU:s nya skogsstrategi presenterad

2021-07-19|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya skogsstrategi presenterad

Med utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och som komplement till åtgärderna i klimatpaketet Fit for 55 presenterade [...]

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]

EU i Almedalen

2021-07-14|Kommentarer inaktiverade för EU i Almedalen

Innehållet i den svenska återhämtningsplanen, den svenska regeringen och riksdagens planerade insatser inom framtidskonferensen, rättstatsmekanismens påverkan på ERUF och [...]

Vad är ”Fit-for-55”?

2021-06-04|Kommentarer inaktiverade för Vad är ”Fit-for-55”?

55-paketet är, namnet till trots, inte ett träningsprogram för medelålders, utan flertalet ändringsförlag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftning [...]

34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

2021-06-02|Kommentarer inaktiverade för 34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

Lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn, energieffektivisering av flerbostadshus och järnvägssatsningar är några exempel på [...]

Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

2021-03-31|Kommentarer inaktiverade för Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna [...]

Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

2021-03-17|Kommentarer inaktiverade för Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

Medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet har enats om utformningen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) [...]