Energi, klimat och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi, klimat och ett hållbart samhälle arbetar Central Sweden under 2020 med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd, med särskilt fokus på områdena bioekonomi och cirkulär ekonomi, solenergi samt transportsektorns klimatpåverkan.

Energi utgör en delad befogenhet mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen, vilket innebär att EU har rätten att lagstifta och sluta rättsligt bindande avtal inom politikområdet. Den delade befogenheten kommer till uttryck genom att medlemsländerna får lagstifta om en specifik fråga inom de berörda områdena såvida EU inte redan har gjort det. Vidare har medlemsstaterna rätt att fastställa den nationella energimixen, det vill säga de nationella energikällorna. Det övergripande målet med EU:s energipolitik är att balansera mellan de tre faktorerna hållbarhet, säker tillgång på energi och konkurrenskraft. EU:s energipolitik ska alltså sträva mot en hållbar utveckling med en säker tillgång på energi i hänsyn till det europeiska näringslivets energibehov.

Klimatet utgör ett av EU:s främsta politiska prioriteringar, med den huvudsakliga målsättningen att uppnå målen i Parisavtalet; att begränsa den globala uppvärmningen till klart under 2 °C och sträva efter att begränsa ökningen till 1,5 °C.

Den nuvarande kommissionens politiska initiativ samlas under ramverket den gröna given. Den gröna given fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050 och syftar till att göra EU:s ekonomi hållbar genom att förvandla klimat- och miljöutmaningarna till möjligheter tvärs över alla politikområden, samt att göra omställningen rättvis för alla. Hållbarhetsaspekten ska genomsyra all EU-politik och kommissionen beskriver den gröna given som en tillväxtstrategi, som ska möjliggöra en ekonomisk tillväxt utan nettoutsläpp av växthusgaser, där ekonomisk tillväxt frikopplas från resursförbrukning. Som ett led i den gröna given vill också kommissionen skärpa de nuvarande europeiska energi- och klimatmålen. De nuvarande målen fastställdes under 2018 och omfattar 40 % minskade växthusgaser, 32 % mer energieffektivitet och 32,5 % mer användning av förnybar energi till 2030.

Kommissionen la i mars 2020 fram ett förslag på en europeisk klimatlag som ska fastställa målet om klimatneutralitet till 2050 samt höja målet om minskade växthusgasutsläpp till minst 50%. Vidare har kommissionen även annonserat för en revidering av de lagstiftningar som omfattar energieffektivisering och förnybar energi (energieffektiviseringsdirektivet EED och direktivet för förnybar energi, RED) samt de tre direktiv och förordningar som omfattar EU:s växthusgasutsläpp (direktivet för den europeiska handeln med utsläppsrätter EU ETS, direktivet för markanvändning, ändring av markanvändning och jord- och skogsbruk, LULUCF samt ansvarsfördelningsförordningen ESR).

Under 2020 arbetar Central Sweden inom området energi, klimat och ett hållbart samhälle med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd, med särskilt fokus på områdena bioekonomi och cirkulär ekonomi, solenergi samt transportsektorns klimatpåverkan. Kontoret deltar aktivit i nätverk såsom ERRIN, CMPR och klimatarbetsgruppen inom SveReg, Sveriges stads- och regionkontors nätverk. 

Aktuellt

Höjdpunkter från våren 2020

2020-07-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter från våren 2020

Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets [...]

EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

2020-06-30|Kommentarer inaktiverade för EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

Detta är ett tillägg till Central Swedens artikel om budgetförstärkningen till landsbygdsutvecklingsfonden genom återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Den ursprungliga [...]

Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

2020-06-29|Kommentarer inaktiverade för Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar [...]

Ingen överenskommelse om återhämtningsplanen

2020-06-24|Kommentarer inaktiverade för Ingen överenskommelse om återhämtningsplanen

EU:s stats- och regeringschefer träffades den 19 juni för att för första gången diskutera EU-kommissionens förslag på återhämtningsplan för [...]

Reviderat förslag till långtidsbudget

2020-06-03|Kommentarer inaktiverade för Reviderat förslag till långtidsbudget

Kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget 2021 – 2027 innebär minskat anslag till sammanhållningspolitiken. Politikområdet kommer dock tillfälligt förstärkas genom [...]

Ny EU-strategi för biologisk mångfald

2020-05-27|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för biologisk mångfald

Den nya strategin för biologisk mångfald 2030 framhäver att 30 procent av all mark i EU ska vara skyddad och att bindande mål [...]

EUvsVirus – Matchaton

2020-05-19|Kommentarer inaktiverade för EUvsVirus – Matchaton

Hackatonet EUvsVirus resulterade i 120 vinnande innovativa projekt för lösningar på utmaningar under Coronakrisen. Nästa fas i initiativet är [...]

EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

2020-05-12|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

EU-kommissionen vill att arbetet med att få Europas ekonomi på fötter efter coronakrisen ska utgå från den gröna given och vara förenligt med EU:s klimatmål. De europeiska stimulanspaketen kommer verka för att [...]

Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

2020-04-29|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

EU-parlamentets huvudrapportör för förslaget om en ny klimatlag, Jytte Guteland, har presenterat ett förslag till EU-parlamentets gemensamma ståndpunkt. Guteland vill bland annat öka minskningen av koldioxidutsläpp [...]

Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

2020-04-21|Kommentarer inaktiverade för Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

EU-kommissionens omarbetade förslag om långtidsbudget 2021 – 2027 väntas presenteras den 29 april. Nätverket CPMR anser att budgetförslaget måste [...]

FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

2020-04-08|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

FN:s klimatsekretariat UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) har valt att skjuta upp klimatkonferensen COP26 till nästa år, på grund av coronakrisen. EU-kommissionens förste vice ordförande, [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2020-03-10|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

En ny grön giv för klimatet

2019-12-13|Kommentarer inaktiverade för En ny grön giv för klimatet

Den uppmärksammade gröna given för klimatet presenterades den 11 december av kommissionsordförande Ursula von der Leyen. Den gröna given [...]

Samverkansmodell från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle prisades under europeisk ceremoni för företagsfrämjande

2019-12-04|Kommentarer inaktiverade för Samverkansmodell från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle prisades under europeisk ceremoni för företagsfrämjande

Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävles gemensamma projekt Knowledge Transfer Partnership (KTP) var ett av de projekt som uppmärksammandes [...]

Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

Mälardalsrådet anordnade den 21 november ett välbesökt seminarium om prioriteringar inom TEN-T i nästa programperiod. Bland talarna återfanns Magnus [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

EU Sustainable Energy Week

2019-05-22|Kommentarer inaktiverade för EU Sustainable Energy Week

Den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week arrangeras den 17 – 21 juni. En konferens i Bryssel kommer [...]

Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

2019-05-08|Kommentarer inaktiverade för Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen är offentliggjord. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, trender som minskad koppling [...]

LIFE – nya utlysningar 2019

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 [...]

Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

2019-04-08|Kommentarer inaktiverade för Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande [...]

Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

2019-04-03|Kommentarer inaktiverade för Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse gällande en förlängning av EU:s sektorsprogram LIFE, efter 2020. Överenskommelsen innehåller bland [...]

Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

En överenskommelse om nya lagar för lastbilsutsläpp har slutits av Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet. Koldioxidutsläppen ska [...]