Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

EU-kommissionen föreslår inrättandet av ett nytt stödprogram för strukturreformer i nästa budgetperiod (2021–2027).  Tankesmedjan European Policy Centre (EPC) har med anledning av förslaget publicerat en rapport med rekommendationer kring hur det nya reformprogrammet på ett mer effektivt sätt än i nuvarande programperiod skulle kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken. Med ett nytt reformstödprogram med tydligare [...]

2018-11-19T11:02:39+00:00 2018-11-19|

Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med miljö- och klimatfrågor. Eventet riktar sig till europeiska organisationer och företag och ställer frågor så som: Hur ser ett framgångsrikt genomförande av EU:s policy- och lagstiftningsarbete ut? Hur kan EU förenkla processen och ge medborgarnas [...]

2018-11-15T13:40:02+00:00 2018-11-15|

Universitet och regioners samarbete efter Storbritanniens utträde ur EU

Efter Storbritanniens utträde ur EU väntas nya utmaningar för de brittiska universiteten. Försämrade forskningssamarbeten och finansieringsmöjligheter inom exempelvis Horisont 2020 och Erasmus+ är några av utmaningarna. Europeiska och regionala samarbeten kan således vara avgörande för att säkerställa universitetens framtid.  Den 8 november anordnades ett ERRIN-möte i Bryssel om hur universitet och regioner kan samarbeta [...]

2018-11-16T11:02:36+00:00 2018-11-14|

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region Västmanland Europaforum 2018 i världsarvsmiljö på Falu gruva konferenscenter. Fokus för dagen låg på små och medelstora företag i Bergslagen och dess internationalisering samt hur EU bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft. Konferensen var välbesökt [...]

2018-11-14T22:06:53+00:00 2018-11-14|

Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och klimat. Investeringen i Life-programmet och skapandet av nya innovationsprojekt är en del av genomförandet av EU:s övergripande miljö- och klimatmål till 2030, vilka syftar till att stötta övergången till ett mer hållbart och koldioxidsnålt Europa. [...]

2018-11-14T12:34:59+00:00 2018-11-13|

Ny sökfunktion på hemsidan

Central Swedens hemsida har uppdaterats med en ny sökfunktion, vilket gör det möjligt att söka efter nyckelord i tidigare publicerade artiklar. Klicka på förstoringsglaset längst till höger av kategorierna på hemsidans framsida för att komma till sökrutan. Sökfunktionen gör det smidigare för hemsidans besökare att snabbt hitta information om Central Sweden, nyheter och artiklar, [...]

2018-11-13T11:38:51+00:00 2018-11-13|

Innovationspriset för kvinnor 2019 – Ansökan öppen

Ansökan är öppen till innovationspriset för kvinnor 2019. Innovationspriset för kvinnor syftar till att medvetandegöra underrepresentationen av kvinnor i innovationsföretagsamhet och uppmärksamma framstående kvinnliga entreprenörer på marknaden. Sista ansökningsdagen är den 16 januari 2019. 2011 instiftade EU-kommissionen innovationspriset för kvinnor för att öka medvetenheten kring kvinnors underrepresentation i innovationsföretagsamhet. Priset tilldelas framstående kvinnliga entreprenörer [...]

2018-11-13T09:21:06+00:00 2018-11-13|

Regionkommittén anordnar event om integrerad hälsa i Europa

Den 6 december arrangeras ett event om integrerad hälsa i Europa, av den Europeiska regionkommitténs interregionala grupp för välmående och hälsa. Flera intressanta föreläsare, bland annat Filip Domanski, expertrådgivare på generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) på EU-kommissionen, presenterar initiativ och projekt som syftar till att gynna en integrerad hälsa i Europa. Europeiska [...]

2018-11-12T16:14:28+00:00 2018-11-09|

Nytt pilotprojekt för att stärka regioners roll i EU:s beslutsfattande

Europeiska regionkommittén presenterar ett nytt pilotprojekt, RegHub, baserat på rekommendationerna från EU-kommissionens arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” presenterade i juli 2018. Syftet med pilotprojektet är att  stärka städernas och regionernas inflytande i EU:s beslutsfattande. 20 regioner kommer väljas ut för att delta i projektet. Sista ansökningsdagen är den [...]

2018-10-31T18:50:13+00:00 2018-10-31|

Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Det pågår just nu en revidering av EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. När EU-kommissionen lanserade sitt paket för Cirkulär Ekonomi publicerade de också ett förslag om en revidering av EU-direktivet. I Europaparlamentet drivs arbetet av utskottet för transport där utskottets rapportör gav sitt förslag i juni 2018 och [...]

2018-10-31T19:06:29+00:00 2018-10-31|