Statusuppdatering Interregionala Innovationsinvesteringar (I3)

Programmet Interregionala innovationsinvesteringar (I3) första ansökningsomgång föreslås öppna i oktober 2021 och förslag om tematiken tyder på att programmet kommer utgå från projekt inom digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning. Programmets expertgrupp, som bland andra omfattar representanter från nätverken ERRIN och Vanguardinitiativet, utarbetar just nu arbetsprogrammet och detaljerna för utlysningarna.   I EU-kommissionens förslag för [...]

2021-06-16T19:05:29+02:002021-06-16|

Kreativa Europa öppnar sina första utlysningar

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Med tanke på att dessa sektorer drabbats hårt av Covid-19-krisen har programmets budget fördubblats och under åren 2021–2022 ska en tredjedel av budgeten betalas ut. I förra veckan öppnade de första utlysningarna i programmet med slutdatum mellan 26 augusti - 5 oktober.  Inför kommande programperiod [...]

2021-06-16T19:10:48+02:002021-06-16|

Beaktande av regionala skillnader i återhämtningsplanen

Järnvägsinvesteringar samt investeringar i forskning och innovation med beaktande av regionala skillnader är exempel på EU-kommissionens rekommendationer till Sverige i landrapporten 2019. Detta behöver Sverige adressera i den nationella återhämtningsplanen för att kunna ta del av medlen från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Den europeiska planeringsterminen har genom Coronafonden fått en ökad betydelse [...]

2021-06-07T16:05:50+02:002021-06-07|

Vad är “Fit-for-55”?

55-paketet är, namnet till trots, inte ett träningsprogram för medelålders, utan flertalet ändringsförlag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftning som kommissionen väntas presentera under sommaren. Förändringsförslag till direktivet för förnybar energi, som rör hållbarhetskraven för biodrivmedel och energieffektiviseringsdirektivet, som bland annat omfattar energieffektiviseringskartläggningar, är att vänta. Som ett led i att uppnå målet om [...]

2021-06-04T17:01:32+02:002021-06-04|

34 miljarder till Sveriges återhämtningsplan

Lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn, energieffektivisering av flerbostadshus och järnvägssatsningar är några exempel på investeringar som presenteras i Sveriges återhämtningsplan. Sverige ansöker om totalt 34 miljarder kronor från Coronafonden för att genomföra insatserna i återhämtningsplanen.   Den 28 maj offentliggjordes Sveriges återhämtningsplan. Genom planen ansöker Sverige om 34 miljarder [...]

2021-06-03T07:08:04+02:002021-06-02|

Regionkontoren träffade EU-kommissionär Elisa Ferreira

Regionernas återhämtning efter pandemin, vikten av regional och lokalt inflytande i EU-politiken samt sammanhållningspolitikens roll i den gröna och digitala omställningen var frågor som diskuterades när Europas regionkontor i Bryssel hade ett informellt möte med EU-kommissionären med ansvar för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira. En gång per år är det tradition att EU-kommissionären Elisa [...]

2021-06-02T17:58:06+02:002021-06-02|

Statusuppdatering sammanhållningspolitiken

Formellt antagande av förordningarna för de sammanhållningspolitiska medlen, förändringar i de nödvändiga villkoren gällande smart specialisering, finansiering till lokal och regional nivå genom faciliteten för återhämtning och resiliens samt konkretisering av ambitioner om synergier mellan ERUF och andra EU-program är några av nyheterna som presenteras inom sammanhållningspolitiken.   Det har hänt mycket sedan maj [...]

2021-06-03T07:12:52+02:002021-06-02|

Registreringen till Europeiska forskning- och innovationsdagarna har öppnat

Nu kan du registrera dig till de Europeiska forskning- och innovationsdagarna (European Research & Innovation days) som går av stapeln den 23 – 24 juni. I fokus står EU:s nya forskningsprogram, Horisont Europa, inom vilket grön omställning och digitalisering pekats ut som två övergripande prioriteringar. Det nya forskningsprogrammet löper från och med 2021 och [...]

2021-06-03T07:10:08+02:002021-05-31|

EU-dimensionen i Sveriges nationella infrastrukturproposition för åren 2022–2033

Central Sweden har läst den nyligen presenterade svenska nationella infrastrukturpropositionen ur ett EU-perspektiv. Både den gröna given och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa omnämns tydligt som betydelsefulla för den svenska transportpolitiken och även möjligheterna till medfinansiering från EU lyfts fram. Östersjöstrategin nämns dock inte, trots att den fanns med som eget stycke i [...]

2021-05-20T13:32:13+02:002021-05-19|

Så vill Central Swedens regioner att EU:s viktigaste transportstråk (TEN-T) ska revideras

Mindre justeringar av kartorna för att inkludera betydelsefulla regionala knutpunkter och gränsöverskridande transportstråk samt vikten av att färdigställa det europeiska transportnätet (TEN-T) i utlovad tid är några av de viktigaste frågorna för Central Swedens medlemsregioner i den pågående revideringen av TEN-T. EU-kommissionen ser just nu över förordningen om det transeuropeiska transportnätet, TEN-T som fastställer [...]

2021-05-24T15:21:55+02:002021-05-19|