Tyck till om EU:s nuvarande regelverk om byggnaders energiprestanda

Som en del av den gröna given ser EU-kommissionen över relevant lagstiftning inom energi- och klimatområdet. Kommissionen förbereder nu en översyn och utvärdering av direktivet om byggnaders energiprestanda och vill ha in synpunkter på den kommande översynen genom ett samråd. Samrådet är öppet till 22 juni 2021. EU-kommissionen förbereder en översyn och utvärdering av direktivet om [...]

2021-04-08T10:27:15+02:002021-04-08|

Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna inom programmet lanseras under april och att Erasmus+ kommer fokusera på tre övergripande prioriteringar under 2021:  Inkludering, digital omställning och grön omställning. Den 25 mars presenterade EU-kommissionen det första årliga arbetsprogrammet för Erasmus+. I arbetsprogrammet [...]

2021-04-01T08:42:42+02:002021-03-31|

Projekt kopplat till Central Swedens medlemmar i regeringens ansökan om medfinansiering från EU

Svenska regeringen har beslutat att ansöka om finansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF) för fyra projekt inom Botniska Korridoren. Om ansökningarna beviljas tilldelas projekten finansiering för att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Den aktuella utlysningen riktar [...]

2021-03-23T17:40:33+01:002021-03-23|

Registrering öppen för att anmäla partnerevents till EU:s gröna vecka 3 maj – 13 juni

Årets tema på EU:s gröna vecka är nollföroreningar i luft, land och vatten. Förutom möjlighet att delta på de olika virtuella evenemangen är registreringen fortfarande öppen för att anmäla egna events till veckan. Deadline för registreing är den 15 april.   Varje år anordnas EU:s gröna vecka (EU green week) under maj/juni som syftar till [...]

2021-03-18T10:36:22+01:002021-03-17|

Ett stort steg närmare ett antaget CEF2 – EU:s fond för investeringar i Europas nätverk för transport, energi och digital infrastruktur

Medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet har enats om utformningen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) för programperioden 2021 - 2027. För transportdelen kommer både prioriteringarna och budgeten att vara snarlika i utformningen från föregående programperiod, även om kopplingen till den gröna och digitala omställningen stärkts. Förordningen för fonden kommer att [...]

2021-03-17T18:21:26+01:002021-03-17|

EU:s nya digitaliseringsstrategi ”Europas digitala decennium” lanserad

Den 9 mars lanserade EU-kommissionen EU:s nya digitaliseringsstrategi ”Europas digitala decennium” som pekar ut visionen för EU:s väg mot en digital omställning fram till 2030. Det nya programmet Digitala Europa är centralt i genomförandet av strategin. Den digitala omställningen är en av EU-kommissionens främsta prioriteringar. I förra veckan presenterade kommissionen EU:s nya digitaliseringsstrategi ”Europas digitala decennium” som tydliggör kommissionens [...]

2021-03-17T18:13:46+01:002021-03-17|

Förslag på arbetsprogram om Missions presenterar de första utlysningarna

I ett utkast av arbetsprogram för Missions gällande åren 2021–2022 presenteras EU-kommissionens ambition att arbetet med Missions ska kunna inledas under våren 2021 då fem missions-utlysningar föreslås publiceras. Under den Mission som gäller klimatanpassning handlar utlysningen om att regionala och lokala organisationer ska driva projekt och satsningar för att anpassa sig bättre i relation till klimatförändringarna.   En [...]

2021-03-16T16:11:01+01:002021-03-16|

Hur ska Brexit-justeringen användas? Tyck till via samråd

Sverige föreslås tilldelas ca 950 miljoner SEK genom en så kallad reserv för justering efter Brexit, Brexit Adjustment Reserv (BAR). Nu genomför EU-kommissionen ett samråd för att få in synpunkter på förslaget om BAR. Samrådet är öppet fram till 21 april.   Fram till den 21 april finns möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens [...]

2021-03-11T06:21:27+01:002021-03-10|

Förslag om tio nya europeiska partnerskap inom Horisont Europa

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om att inrätta tio nya europeiska partnerskap inom Horisont Europa som syftar till att stärka industriell utveckling. Förslaget omfattar partnerskap inom bland annat hälsa, digital teknik, vätgas, och järnväg. Partnerskapen är öppna för industrin, universitet, forskningsorganisationer, kommuner, regioner och organisationer i det civila samhället. Den 23 februari presenterade EU-kommissionen [...]

2021-03-11T06:24:41+01:002021-03-10|

Dialog om det framtida EU-samarbetet

På Europadagen den 9 maj föreslås den så kallade Konferensen om Europas framtid inledas. Konferensen ska erbjuda en öppen, inkluderande och transparent dialog mellan EU:s institutioner, kommuner, regioner, medborgare och olika aktörer intresserade av att diskutera det framtida EU-samarbetet. Medborgardialoger med kommissionärer, event organiserade på nationell, regional och lokal nivå med olika aktörer, samt [...]

2021-02-24T18:11:18+01:002021-02-24|