Partnersök Horisont 2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Cybersäkerhet och skydda viktig infrastruktur

Ett franskt företag placerat i Occitanie letar efter partners för nästa Horisont 2020-utlysning: SU-INFRA01-2018-2019-2020. Utlysningen fokuserar på att skydda viktig infrastruktur i samhället för att garantera europeiska medborgarnas säkerhet. Intresseanmälan för att bli partner i projektet stänger den 30 mars. Infrastruktur som är viktig i samhället, exempelvis vattensystem, energiinfrastruktur, transportinfrastruktur, kommunikationsinfrastruktur, finansiell infrastruktur och [...]

2019-03-15T16:29:13+01:00 2019-03-15|

Sveriges landrapport 2019: Transport, Energi och Miljö

Landrapporten för Sverige 2019 innehåller bland annat rapporter inom områdena transport, energi och miljö. Inom de här områdena beskrivs Sveriges investeringar inom transport-, energi- och miljösektorn. Den beskriver även Sveriges energimarknad och de klimatmål som finns för landet. Landrapport Sverige 2019 är en rapport av EU-kommissionen som granskar makroekonomiska obalanser. Rapporten publicerades 27 [...]

2019-03-13T16:57:39+01:00 2019-03-13|

Prognos inför det kommande Europaparlamentsvalet

En prognos som Europaparlamentets väljarbarometer gjort visar en splittrad partipolitisk sammansättning inför det stundande Europaparlamentsvalet i maj. De två stora partigrupperna, EPP och S&D, beräknas tappa ett antal parlamentsledamötesplatser och kommer inte längre uppnå en majoritet av mandaten tillsammans. Flera nytillkomna eller omformerade partier väntas också ta allt fler mandat i parlamentet.  Dessutom minskar [...]

2019-03-13T17:24:49+01:00 2019-03-13|

Europaparlamentet antog förhandlingsposition om de fondgemensamma bestämmelserna

Den 13:e februari antog Europaparlamentet förhandlingspositionen för de fondgemensamma bestämmelser (Common Provisions Regulations, CPR) för perioden 2021–2027. De fondgemensamma bestämmelserna är den övergripande lagstiftningen för bland annat den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och den europeiska socialfonden (ESF+). I Europaparlamentets förhandlingsposition föreslår de en budgetökning för sammanhållningspolitiken, från 330,6 miljarder euro i EU-kommissionens förslag till [...]

2019-03-13T10:29:18+01:00 2019-03-13|

EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

EU-kommissionen rapporterade den 4 mars 2019 att alla åtgärder i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller är pågående. Handlingsplanen lanserades 2015 med målet att omvandla EU till en cirkulär ekonomi. EU:s strategi för plast har varit en viktig del av handlingsplanen. Den 4 mars 2019 rapporterade EU-kommissionen att EU:s handlingsplan för [...]

2019-03-12T17:44:31+01:00 2019-03-12|

Rekommendationer om prioriterade områden för investeringar inom sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

Den 27 februari publicerades EU-kommissionen Vinterpaketet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Sverige lyfts åter fram som ett land med ekonomiska obalanser, främst på grund av bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning. Nytt för i år är införandet av rekommendationer kring investeringsriktlinjer för de sammanhållningspolitiska medlen 2021 – 2027. Dessa rekommendationer kommer att utgöra grunden [...]

2019-03-06T16:44:48+01:00 2019-03-06|

Utvärdering av europeiska godskorridorer

En utvärdering om de europeiska godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC) har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter om godskorridorerna och huruvida kvalitén har förbättrats för godstransport på järnväg. EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet av godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC). EU-kommissionen vill utreda huruvida kvalitén på korridorerna [...]

2019-03-06T11:04:12+01:00 2019-03-06|

Påverka utformningen av den europeiska klusterpolitiken

Årets europeiska klusterkonferens fokuserar på klusters roll i den industriella omställningen och behandlar frågor som digitalisering och kompetensförsörjning, cirkulär ekonomi och den sociala dimensionen av kluster och företagande. Konferensen är en möjlighet att föra en dialog med EU-kommissionen och andra europeiska kluster kring utformningen av stödet till utveckling av kluster i nästa programperiod, samt [...]

2019-03-06T10:21:40+01:00 2019-03-06|

Så påverkar Europaparlamentsvalet svenska medborgare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samlat ihop material om EU och hur Europaparlamentsvalet påverkar svenska medborgare. Syftet är att materialet kan användas för att öka medvetenheten bland organisationer om hur svenska medborgare påverkas på lokal och regional nivå av EU. I en publikation framställd av SKL, EU i lokalpolitiken, [...]

2019-03-06T10:20:22+01:00 2019-03-04|

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal områden i EU-kommissionens förslag om långtidsbudget för åren 2021 – 2027 som är särskilt intressanta ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. FoI-nätverkets gemensamma bedömning är att smart specialisering och det regionala perspektivet har fått en ökad betydelse [...]

2019-02-28T07:50:57+01:00 2019-02-27|