Regionkommittén föreslår förändring av regionala resultattavlan för innovation

Regionkommittén vill se förändringar av regionala resultattavlan för innovation för att ge regioner en viktigare roll vid datainsamling och sammanfattning av resultaten. Vidare vill regionkommittén se politiska rekommendationer samt fler kopplingar och synergier mellan EU:s verktyg. Regionkommittén lyfter bland annat smart specialisering som ett viktigt verktyg för regional utveckling och menar att kommande resultattavla [...]

2020-10-21T16:14:20+02:002020-10-21|

Tillståndet i EU:s regioner och städer

I den första utgåvan av EU:s lokala och regionala barometer om tillståndet i EU:s regioner och städer presenteras att den rådande pandemin har lett till stora ekonomiska förluster för EU:s regioner och kommuner. Den lyfter även fram att pandemin kan leda till ökade klyftor mellan landsbygd och städer samt att kvinnor och unga är särskilt utsatta.  Den 12 oktober höll Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitsikostas det årliga talet om tillståndet [...]

2020-10-21T13:16:06+02:002020-10-21|

Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

EU-kommissionens nya strategi Renoveringsvågen syftar till att förbättra byggnaders prestanda och energieffektivitet. Detta ska leda till minskade växthusgasutsläpp, förbättrad återanvändning och materialåtervinning, ökad digitalisering och förbättrad livskvalitet. Strategin lyfter bland annat fram vikten av att renovera offentliga byggnader såsom skolor och sjukhus och omfattar även ett stort antal åtgärder.  Den 14 oktober presenterade EU-kommissionen Renoveringsvågen, som är en strategi för att förbättra byggnaders prestanda. Förhoppningen är att renoveringstakten ska fördubblas under de kommande tio åren och att renoveringar leder till bättre [...]

2020-10-20T14:01:37+02:002020-10-20|

Ny europeisk industriallians för råvaror

Den 29 september lanserade EU-kommissionen den europeiska råvarualliansen (ERMA), som är en av åtgärderna inom ramen för den nya industristrategin. Tillsammans med andra viktiga aktörer kommer ERMA arbeta med utmaningen att säkra tillgången till hållbara råvaror, avancerade material och industriell bearbetningskunskap. ERMA kan vara en viktig plattform för de regionala aktörerna att förverkliga ambitioner [...]

2020-10-14T13:49:31+02:002020-10-14|

Gävleborgspolitiker leder arbete med synpunkter om EU:s handlingsplan mot rasism

Gävleborgspolitikern Yoomi Renström har utsetts som föredragande för Regionkommitténs yttrande om EU:s nya handlingsplan mot rasism, som presenterades i samband med talet om tillståndet i unionen i september.  Yoomi Renström, ordförande för kommunfullmäktige i Ovanåker och ledamot i Europeiska regionkommittén, har utsetts som föredragande för Regionkommitténs yttrande om ”En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025”. Till varje ärende utser Regionkommittén en ledamot som föredragande. Ledamoten har i uppdrag att rådfråga berörda [...]

2020-10-14T15:06:27+02:002020-10-14|

Strategisk framsyn för ett mer resilient Europa

I den första årliga rapporten ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa” inför EU-kommissionen resiliens som en ny ledstjärna för EU-politiken och diskuterar den strategiska framsynens roll för att stärka resiliensen i EU och medlemsländerna. Rapporten föreslår fyra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för resiliens och nämner även ett antal [...]

2020-10-12T14:55:39+02:002020-10-12|

CPMR:s position om regionalt statsstöd

EU-kommissionen har presenterat utkast på nya riktlinjer för regionalt statsstöd. Enligt CPMR innebär förslaget ett steg i rätt riktning, men flera förbättringar behövs fortfarande. CPMR hävdar exempelvis att taket för stödintensiteten för a- och c-områden bör revideras uppåt, till följd av covid19-krisens långtgående effekter.  CPMR (Conference of Peripheral Regions) har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderade riktlinjer gällande regionalt statsstöd för 2021–2027. Enligt CPMR [...]

2020-10-12T12:26:20+02:002020-10-12|

Nya program, nya möjligheter – hur kan EU stärka lokal och regional utveckling?

Under SveRegs webbinarium den 1 oktober uppmanade EU-ambassadör Lars Danielsson lokal och regional nivå att ta en aktiv roll i utvecklingen av den nationella återhämtningsplanen som kan innebära 40 miljarder extra finansiering till Sverige i nästa programperiod genom faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Under webbinariet lyftes även farhågan att förhandlingarna om strukturfonderna troligtvis [...]

2020-10-07T12:34:06+02:002020-10-07|

ERA hubs kopplar samman regionala innovationsekosystem

I EU-kommissionens ambitioner för det europeiska forskningsområdet (ERA) ges den regionala och lokala nivån en mer framträdande roll i arbetet med att förbättra forskning, innovation- och utvecklingssamarbetet i EU. En åtgärd kommissionen föreslår att lansera är så kallade ERA hubs som stöttar utvecklingen av det europeiska innovationsekosystemet genom att koppla samman regionala innovationsekosystem på [...]

2020-10-06T17:43:55+02:002020-10-06|

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens upplaga av ”På gång inom EU” diskuterar SKR ett antal prioriterade politikområden, bland annat lyfts ett klimatneutralt Europa 2050, den framtida sammanhållningspolitiken, mobilitet och infrastruktur samt Horisont Europa.  Höstens upplaga belyser exempelvis förslaget om att EU ska vara klimatneutralt till 2050, som ryms inom EU:s nya tillväxtstrategi Den gröna given. SKR önskar att EU:s regelverk och initiativ ska ge stödjande förutsättningar för kommuner och regioner. SKR [...]

2020-10-05T11:53:35+02:002020-10-05|