Ny kontorschef Central Sweden

Den 17 augusti tillträder Johanna Bond som ny kontorschef för Central Sweden. Johanna har under de senaste fyra åren arbetat som EU-strateg på Central Sweden med fokus på forskning och innovation samt sammanhållningspolitiken.

2020-08-04T10:35:38+02:002020-07-07|

Höjdpunkter från våren 2020

Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets bevakningsområden och övriga aktiviteter. Att kalla våren 2020 för annorlunda känns nästan som en underdrift, men samtidigt som världen stod still, stannade ändå inte allting av. Arbetet på Central Sweden har rullat på trots pandemi, [...]

2020-07-06T13:51:28+02:002020-07-06|

Kommissionen lanserar en plattform för rättvis omställning

En förutsättning för att tilldelas medlen genom Fonden för en rättvis omställning (FRO) är upprättandet av omställningsplaner. Kommissionen lanserar nu en plattform som syftar till att stödja medlemsländerna i arbetet med att ta fram omställningsplanerna. I kommissionens preliminära bedömning av vilka regioner som bör omfattas av FRO i Sverige pekas Norrbotten och Västerbotten ut. [...]

2020-07-01T17:22:49+02:002020-07-02|

EU:s återhämtningsplan: Ett nytt Hälsoprogram – EU4Health

Kommissionen anser att covid19-pandemin har tydligt visat att EU behöver öka sin beredskap och bli bättre på att kunna hantera på allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Som en del av återhämtningsplanen föreslås därför ett nytt hälsoprogram, EU4Helath med en budget på 9,4 miljarder, varav största delen ska komma från återhämtningsinstrumentet Nästa generations EU. I [...]

2020-07-01T16:41:50+02:002020-07-01|

EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

För att hantera covid-19-pandemins följdverkningar för landsbygdens utveckling och stötta den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn föreslår kommissionen att stärka Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för programperioden 2021–2027 med 15 miljarder euro. Detta genom återhämtningsinstrumentet Nästa generations EU. I slutet av maj 2020 presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter covid-19. Förslaget omfattar i huvudsak två [...]

2020-07-01T20:12:38+02:002020-06-30|

Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar i syfte att stärka och bygga upp europeiska strategiska värdekedjor för att bidra till den ekonomiska återhämtningen efter covid-19. EU:s stats- och regeringschefer träffas i mitten av juli för att förhandla om återhämtningsinstrumentet.  I slutet [...]

2020-07-01T20:42:30+02:002020-06-29|

Ingen överenskommelse om återhämtningsplanen

EU:s stats- och regeringschefer träffades den 19 juni för att för första gången diskutera EU-kommissionens förslag på återhämtningsplan för Europa efter covid-19; återhämtningsinstrumentet och långtidsbudgeten 2021 - 2027. Mötet var en orienteringsdebatt under vilken medlemsstaterna presenterade sina positioner gällande återhämtningsplanen. Ingen överenskommelse nåddes under mötet. Nästa möte sker i mitten av juli. Detta möte [...]

2020-07-01T20:23:02+02:002020-06-24|

Dalapolitiker driver yttrande om EU-mekanism för nödsituationer inom hälsoområdet

Birgitta Sacrédeus, regionråd Region Dalarna, har tagit initiativ till ett yttrande från Regionkommittén gällande behovet av en EU-mekanism för nödsituationer inom hälsoområdet. I yttrandet uppmanas EU:s medlemsstater och EU-kommissionen bland annat att inrätta ett permanent europeiskt strategiskt beredskapslager i form av ett EU-förråd av antibiotika, vaccin, kemiska motgifter, antitoxiner och andra viktiga medicinska förnödenheter, [...]

2020-06-25T07:36:49+02:002020-06-24|

Interregionala innovationsinvesteringar för Europas ekonomiska återhämtning

Flera europeiska nätverk som Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län är medlemmar i har antagit en gemensam position om behovet av det nya programmet interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) för Europas ekonomiska återhämtning efter covid-19. Nätverken vädjar till Europaparlamentet och EU:s medlemsländer att i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 säkerställa att [...]

2020-06-24T15:46:30+02:002020-06-17|