REPowerEU – Krigets konsekvenser för klimatpolitiken och EU:s framtida prioriteringar

Åtgärder för energibesparingar, mer energi från förnybara källor och satsningar på biogas och vätgas är några delarna av EU-kommissionens initiativ REPowerEU för att snabbt reducera EU:s beroende av ryska fossila bränslen. Initiativet föreslås bland annat finansieras med medel inom återhämtningsfonden RRF, utauktionering av utsläppsrätter samt möjlighet för medlemsstaterna att föra över strukturfondsmedel. Till följd [...]

2022-06-02T09:41:43+02:002022-06-01|

Reaktioner på En ny innovationsagenda för EU

Vikten av smart specialisering, inkluderande innovation och en förstärkning av EU:s industristrategi är några centrala ståndpunkter i European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) och Vanguardinitiativets (VI) nyligen antagna positioner om En ny innovationsagendan för EU. Agendan ska tas fram under 2022. Den 10 maj stängde EU-kommissionens samråd för inspel om den nya agendans [...]

2022-06-01T16:39:08+02:002022-06-01|

Rekommendationer för att öka den gröna och digitala omställningen och för energitrygghet

Att öka de offentliga investeringarna för den gröna och den digitala omställningen och för energitrygghet, fortsätta genomförandet av den nationella återhämtningsplanen samt att så snart som möjligt påbörja genomförandet av ERUF och ESF är exempel på rekommendationer EU-kommissionen ger Sverige i de landspecifika rekommendationerna. Rekommendationerna tydliggör att regionalpolitiken är en viktig del av de [...]

2022-05-24T16:54:33+02:002022-05-24|

Möte om sträckan Oslo-Stockholm och vikten av gränsöverskridande järnvägsförbindelser

Det starka stödet bakom en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm, vikten av gränsöverskridande förbindelser och EU:s roll i att främja dessa var några av frågorna som diskuterades på det lunchmöte som EU-kontoren som representerar regionerna längs sträckan organiserade i Bryssel den 18 maj.  - Det absolut viktigaste för oss i TEN-T är den gränsöverskridande dimensionen [...]

2022-05-24T10:18:19+02:002022-05-24|

Regionpolitiker i Dalarna, Gävleborg och Örebro län agerar för att påverka EU:s skogspolitik

Regionpolitiker från alla 21 svenska regioner uppmanar regeringen att agera mot kommissionens föreslagna förändringar av förordningen som rör växthusgasutsläpp från mark-, jord- och skogsbruk (LULUCF). Just nu pågår förhandlingar mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet om kommissionens ändringsförslag. En överenskommelse väntas nås under slutet av 2023. Politiker från Sveriges 21 regioner har skrivit under Region Värmlands [...]

2022-05-18T16:55:11+02:002022-05-18|

Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande arbetet. Det är några av utmaningarna som Norra Mellansverige (NMS) och Östra Mellansverige (ÖMS) tillsammans med 37 andra europeiska konsortium tar sig an inom den nyligen beviljade pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI).  Totalt [...]

2022-05-19T16:58:04+02:002022-05-18|

Hur ser framtidens EU ut?

Att göra hälsofrågor till en delad EU-kompetens samt att avskaffa krav om enhällighet för beslut i frågor som bland annat utrikespolitik och skattefrågor är två av medborgarförslagen som framkommit i Konferensen om Europas framtid. Medlemsländerna och Europaparlamentet är splittrade i hur samtalet om EU:s framtid ska tas vidare. På Europadagen, den 9 maj, förra [...]

2022-05-11T20:46:26+02:002022-05-11|

Ny europeisk industriallians för förnybara och koldioxidsnåla bränslen

Aktörer från hela transport- och drivmedelssektorn bjuds in till att ansluta sig till den nya industrialliansen för förnybara och koldioxidsnåla bränslen. Alliansen, som utgör en del av EU:s industristrategi, ska främja produktion och tillgång på alternativa bränslen i framför allt luft- och sjöfartssektorn. Inom ramen för EU:s Industristrategi introduceras så kallade Industriallianser. Allianserna är [...]

2022-05-06T14:13:06+02:002022-05-05|

Gävle utvalt i EU-initiativ om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030

Tillsammans med 99 andra europeiska städer har Gävle kommun valts ut delta i EU-uppdraget (mission) om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Initiavtivet utgör en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Gävle kommun är en av de utvalda städerna i EU-uppdraget (missions) om 100 klimatneutrala och smarta städer som drivs av [...]

2022-05-12T08:51:31+02:002022-05-05|

En ny innovationsagenda för EU

Brister kring tillgång till finansiering, ramvillkor, innovationsekosystem, innovationsklyftor, entreprenörskap och inkludering vill EU-kommissionen hantera i ett kommande initiativ: En ny innovationsagenda för EU. Den nya innovationsagendan ska koppla samman och ge en heltäckande översyn av befintliga strategier, verktyg och initiativ inom ramen för EU:s innovationsstödjande politik. Fram till den 10 maj finns chansen att [...]

2022-05-04T20:18:49+02:002022-05-04|