Inga nya bilar med förbränningsmotorer från och med 2035, så lyder den först antagna lagen från 55%-paketet. Det vill säga, ett avklarat och tolv förslag kvar att förhandla om, innan EU:s högre klimatambitioner blir omsatta till lagstiftning genom antagande av medlemsländerna i rådet och Europaparlamentet.

Den 27 oktober enades Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet om en överenskommelse om Förordning vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon. Detta är alltså den första lagstiftningen från 55%-paketet som antagits.
Överenskommelse innebär:

  1. att genomsnittliga utsläppen från nya personbilar ska minska med 55 procent fram till 2030, för lätta lastbilar ska utsläppen minska med 50 procent fram till 2030,
  2. ett nytt mål på 100 procents minskade utsläpp för alla nya personbilar 2035 fastställs = inga nya bilar med förbränningsmotorer

Då lagen inte omfattar befintliga bilar, innebär de nya reglerna inte att alla bilar på vägarna måste ha nollutsläpp senast 2035 utan påverkar endast försäljning av nya bilar.  Detta betyder även att det kommer vara fortsatt möjligt att köpa och sälja begagnade bensin- och dieselbilar eller andra bilar med förbränningsmotorer efter 2035.

Bakgrund om 55%-paketet
Med antagande av den gröna given i december 2019, som fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050, skapades ambitioner för att höja EU:s klimatmål till 2030. I april 2021 antogs följaktligen EU:s klimatlag av Europaparlamentet och rådet vilket bland annat höjde EU:s gemensamma klimatmål om minskade växthusgasutsläpp från 40 procent till 55 procent fram till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). Den nya målsättningen ledde till ett intensivt arbete för att ta fram ny samt uppdatera existerande lagstiftning. EU-kommissionen kallade först denna samling klimatlagar för fit for 55 eller 55% paketet, men nu används även ofta EU:s klimatmål till 2030 som namn. 55%-paketet omfattar 13 olika lagstiftningsförslag.

Relevant för regionerna
Inom 55%-paketet bedömer Central Sweden att följande lagstiftningar kommer ha störst direkt påverkan för regional utveckling:

Vart är vi?
Arbetet har kommit relativt långt i många av de olika lagstiftningarna inom det så kallade 55%-paketet. Under juni månad 2022 enades rådet om en så kallad allmän riktlinje, det vill säga en gemensam förhandlingsposition, för en rad lagstiftningsförslag inom paketet. Tabellen nedan listar hur långt arbetet fortskridit med de olika lagstiftningarna.

Arbetet pågår fortfarande internt i institutionerna (En eller ingen position har tagits av rådet och Europaparlamentet) Förhandlingar pågår (Position antagen i både rådet och Europaparlamentet) Ny lagstiftning har antagits (Förhandlingarna har avslutats)
Förslag om översyn av rådets direktiv om beskattning av energiprodukter och elektricitet Förslag till förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för luftfart (ReFuelEU Aviation) Förordning vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon
Förslag om översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda Förslag om en översyn av direktivet om förnybar energi Förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM)
Förslag om en översyn av energieffektivitetsdirektivet Förordning för upptag och utssläpp av koldioxid för mark- och skogsbruk (LULUCF)
Förslag om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport (FuelEU Maritime). Förordningen om ansvarsfördelning
Förslag till översyn av lagstiftningen för att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för laddning eller tankning av fordon med alternativa bränslen och för att tillhandahålla alternativa energiförsörjningssystem för fartyg i hamnar och stillastående luftfartyg Förslag om ändringar i EU:s utsläppshandelssystem
Förslag om den sociala klimatfonden

Tabell uppdaterad 2022-12-20

Bakgrund – Så går EU:s beslutsprocess till
Första steget i EU:s beslutsprocess är att EU-kommissionen föreslår förändringar av existerande lagar samt ny lagstiftning. Efter att kommissionen lagt sitt förslag inleds parallella förhandlingar inom rådet för att ta fram en gemensam position för EU:s medlemsländer och i Europaparlamentet, för att ta fram en gemensam position för de folkvalda parlamentarikerna, som representerar olika europeiska politiska partigrupper. Rådet representeras i förhandlingar av det land som innehar ordförandeskapet. När både rådet och europaparlamentet har antagit deras egna positioner inom förslaget kan de så kallade trepartsförhandlingarna mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet börja. För att ny lagstiftning ska antas måste rådet och parlamentet komma fram till en överenskommelse.

För mer information 
Läs mer om 55 % paketet här
Läs mer om rådets pressmeddelande om antagandet här
Läs mer om EU-kommissionens press meddelande om antagandet här

Kontaktperson på Central Sweden
Cecilia Aketch Akanga
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92