Den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin innehåller en rad åtgärder för att hjälpa EU nå sitt mål om klimatneutralitet 2050. Bland annat åtgärder för hållbar produktion bland annat elektronik, textilier och plast, halvering av kommunalt avfall samt hållbarare förpackningar på EU:s marknad. Kommissionen betonar även att handlingsplanen ska harmonisera med befintliga och nya strategier, exempelvis de globala hållbarhetsmålen och EU:s nya industristrategi.

Den 11 mars presenterade kommissionen den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi. I handlingsplanen beskrivs en rad åtgärder som syftar till att använda cirkularitet för att hjälpa EU nå sitt bredare mål att uppnå klimatneutralitet 2050 och frikoppla ekonomisk tillväxt från resursanvändning. Handlingsplanen bygger vidare på den handlingsplan för cirkulär ekonomi som antogs av Juncker-kommissionen 2015. Det övergripande syftet med den nya handlingsplanen är att staka ut vägen för en mer hållbar produktion genom åtgärder som omfattar produkters hela livscykler. Bland annat föreslås lagstiftning som ska se till att nya produkter ska kunna repareras, återanvändas, återvinnas, hålla längre samt att i högre utsträckning bestå av återanvänt material istället för primära råmaterial. På så sätt ska produktionen av engångsartiklar begränsas kraftigt. Produktvärdekedjor som tydligt utpekas är elektronik, textilier, plast, konstruktion och batterier.

Följande åtgärder föreslås:

  • Ett ”Cirkulärt elektronikinitiativ” för att främja längre produktlivslängder genom återanvändbarhet och reparerbarhet samt uppgraderbarhet av komponenter och programvara för att undvika för tidig föråldring. Detta kommer att inkludera en ”rätt att reparera” för produkter som smartphones och datorer, ett lagförslag gällande detta planeras till år 2021.
  • Främjande av cirkulära textilier, med EU-vägledning om separat insamling av textilavfall som EU-länderna kommer att behöva se till 2025.
  • Obligatoriskt att använda återvunnen plast ibland annat förpackningar, byggmaterial och fordon. Begränsningar kommer att förutses för avsiktlig tillsats av mikroplast.
  • En ”strategi för en hållbar byggd miljö” för att främja cirkularitetsprinciper under hela byggnadens livscykel. Detta kommer att inkludera gröna kriterier för offentlig upphandling inom byggnation.
  • Nya regler för att förbättra insamlings- och återvinningsgraden för samtliga batterier samt säkerställa återvinning av värdefulla material och hållbarhetskrav för batterier.

Handlingsplanen betonar också att den cirkulära ekonomin ska samverka med nya strategier. De förslagna åtgärderna för ovan nämnda produktionsvärdekedjorna kommer bland annat inarbetas i EU:s strategi för biologisk mångfald och den nya industristrategin.

Kommissionen vill även halvera det kommunala avfallet till 2030, och ska därför genomföra en översyn av EU:s nuvarande lagstiftning om avfall. Handlingsplanen fastställer även nya mål för att minska förpackningsavfall samt införandet av obligatoriska krav på samtliga förpackningar som släpps ut på EU:s marknad. Målet är att samtliga förpackningar på EU:s marknad ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas på ett ekonomiskt lönsamt sätt senast 2030. Vidare utstakar kommissionen världsomspännande ambitioner och föreslår en global allians för den cirkulära ekonomin. Detta för att förverkliga, samt samverka med, de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Kommissionen vill också integrera målen för en cirkulär ekonomi med EU:s frihandelsavtal och externa finansieringsinstrument.

Den handlingsplanen som nu presenteras har kvar flera av åtgärderna som det läckta utkastet till handlingsplanen för cirkulär ekonomi innehöll, bland annat EU:s avsikt att halvera kommunalt till 2030 samt förslag på riktade åtgärder mot elektronik, textilier, plast, konstruktion, batterier och förpackningar. Ett utmärkande åtagande som försvann i den slutgiltiga versionen var målet att samtliga produkter på den europeiska marknaden skulle vara hållbara till 2030. Att samtliga produkter ska vara hållbara till 2030 nämns inte längre i den officiella handlingsplanen, utan målet har ändrats till att endast omfatta förpackningar.

Handlingsplanens ambitioner har välkomnats som ett steg i rätt riktning för att reducera miljö-och klimatavtryck som skapas av produkttillverkning, ändock riktar miljöorganisationen Carbon Market Watch kritiska röster mot handlingsplanens innehåll. Europeiska medieföretaget EURACTIV rapporterar att besvikelse finns mot att handlingsplanen saknar ett satt mål för att minska EU:s övergripande resursanvändning samt att det saknas åtgärder mot starkt energiberoende industrier såsom stål, cement och kemikalier.

För mer information
För att läsa En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin – För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa, klicka här.
För att läsa Central Swedens artikel om det läckta utkastet om den nya handlingsplanen, klicka här.
För att läsa om Central Swedens bevakning av handlingsplanen för en cirkulär ekonomi från 2015, klicka här.
För att läsa mer om EURACTIV:s rapportering om hur handlingsplanen mottagits, klicka här.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 486 46 23 75