EU-kommissionen rapporterade den 4 mars 2019 att alla åtgärder i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller är pågående. Handlingsplanen lanserades 2015 med målet att omvandla EU till en cirkulär ekonomi. EU:s strategi för plast har varit en viktig del av handlingsplanen.

Den 4 mars 2019 rapporterade EU-kommissionen att EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin nu genomförts eller håller på att genomföras. Handlingsplanen lanserades 2015 och alla 54 åtgärder i handlingsplanen är nu lanserade eller helt åtgärdade. Det betyder inte att arbetet med handlingsplanen slutar då vissa av åtgärderna kräver fortsatt arbete efter 2019.

EU-kommissionen, Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén har nu gemensamt släppt en rapport om genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Det 13 sidor långa rapporten beskriver de största milstolparna i genomförandet av handlingsplanen men också EU:s vision för framtiden med en målsättning om att bli klimatneutral. Den cirkulära ekonomin beräknas för närvarande, enligt bland annat Jyrki Katainen, stå för runt 9–12% av EU:s ekonomi.

EU:s strategi för plast är en viktig del av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Strategin för plast innebär att ett ramverk som omfattar en materialspecifik livscykel finns på plats. Livscykeln ska integrera cirkulär design, användning, återanvändning och återvinning i värdekedjorna för plast. Utifrån EU:s strategi för plast har även nya direktiv lanserats, ett direktiv om att alla plastförpackningar på EU-marknaden ska gå att återanvända eller återvinna senast 2030 och ett annat direktiv om förbud för vissa engångsartiklar i plast.

Forskning och innovation kommer spela en stor roll för en omvandling till en cirkulär ekonomi. Projekt inom cirkulär ekonomi har haft svårt att få finansiellt stöd vilket är något EU vill ändra på, bland annat genom Circular Economy Finance Support Platform. Plattformen kommer ta fram rekommendationer för att förbättra lönsamheten för projekt inom den cirkulära ekonomin samt arbeta nära Europeiska investeringsbanken för att ta tillvara på synergier med handlingsplanen för finansiering av hållbar utveckling.

Central Sweden deltog den 6 mars på Circular Economy Stakeholder Conference där den cirkulära ekonomin diskuterades. I talarstolen stod bland annat, Frans Timmermans (Förste vice ordförande för EU-kommissionen), Jyrki Katainen (EU-kommisionär för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft) samt Daniel Calleja Crespo (Generaldirektör för DG ENV). På konferensen diskuterades till exempel vad som krävs för att klara de mål som satts upp i EU:s långsiktiga klimatstrategi till 2050. En väl utvecklad cirkulär ekonomi är ett måste för att målen ska kunna nås, således är en cirkulär ekonomi något som kommer vara en prioritet även i framtiden.

Även om alla åtaganden handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller genomförs finns det flera återstående utmaningar. Det behövs ytterligare materialspecifika livcyklar för exempelvis kemikalier. Det finns även stor potential för den cirkulära ekonomin inom många olika sektorer, exempelvis elektronik, livsmedel och textil. En ännu mer omfattande handlingsplan kan behövas för framtiden menar Frans Timmermans.

Frans Timmermans, Förste Vice Ordförande för EU-kommissionen, talade bland annat om vikten om övergången till en cirkulär ekonomi.