Ett läckt utkast till handlingsplanen för cirkulär ekonomi visar att kommissionen vill se att samtliga produkter på den europeiska marknaden är hållbara år 2030. Vidare flaggas för ny lagstiftning gällande biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast. Den slutgiltiga handlingsplanen ska publiceras i mars. 

Det europeiska mediaföretaget EURACTIV har erhållit ett utkast på handlingsplanen till cirkulär ekonomi som läckt ut i slutet av januari 2020. Kommissionen har innan annonserat att handlingsplanen ska publiceras först i mars månad. I handlingsplanen beskrivs den cirkulära ekonomin som avgörande för att uppnå Europas mål att bli den första klimatneutrala kontinenten i världen år 2050.

Kommissionen skriver i introduktionen till handlingsplanen att för att helt avskilja tillväxt från naturresursanvändning, måste Europa förändra sitt sätt att producera, marknadsföra, konsumera, handla och hantera avfall. Då 66% av koldioxidutsläpp direkt relateras till materialhantering, beskrivs just cirkulär ekonomi som en central drivkraft för klimatneutralitet år 2050, och det föreslås att cirkulär ekonomi ska införlivas i EU-medlemsländernas nationella energi- och klimatplaner (NECP) som utvecklats enligt Parisavtalet. Tanken är att handlingsplanen för cirkulär ekonomi, med dess inneboende förslagna lagar, ska representera hälften av EU:s ansträngningar att uppnå koldioxidneutralitet år 2050.

Stort fokus på biologisk mångfald
Kommissionen menar i det läckta dokumentet att den ökade efterfrågan på biomassa (framförallt livsmedel och fiber) är en drivande orsak till förlust av biologisk mångfald och klimatutsläpp. Vidare skriver kommissionen att EU:s jordbruksekosystem, i vilka de inkluderar skogen, närmar sig sina gränser för vad de kan leverera. Kommissionen noterar dock i en fotnot att situationen ser olika ut i olika medlemsländer och längre ner i samma kapitel understryks också vikten av hållbart bruk av våra jordar.

Biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast
I delen om plast refereras till Plaststrategin som vägledande men att många utmaningar återstår på området. Gällande just biobaserad plast uttrycker kommissionen en oro om bristen på kontroll av hur hållbara biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster egentligen är. Kommissionen ser här ett behov av att inte bara redovisa växthusgasutsläpp men också vikten av att ta hänsyn till livscykelanalyser för att bättre bedöma produkternas påståenden om hållbarhet. Under 2020 kommer därför kommissionen föreslå ett nytt politiskt ramverk för att bättre mäta biobaserad och biologiskt nedbrytbar plasts hållbarhet.

Halvera avfall och säkerställa hållbara produkter
Ett av huvudmålen i den läckta handlingsplanen för cirkulär ekonomi är att halvera mängden överblivet kommunalt avfall under det kommande decenniet. Vidare föreslås det att materiell resursanvändning ska minska med hälften, detta är dock fortfarande föremål för interna diskussioner. I handlingsplanen fastlås det även att ”Fram till år 2030 bör endast säkra, cirkulära och hållbara produkter släppas ut på EU-marknaden”, och kommissionen kommer fokusera på åtgärder innan produkter kommer ut på marknaden, bland annat genom minimikrav. Bland annat föreslås det att ”greenwashing” ska motverkas med ett nytt lagstiftningsförslag som kräver att företag underbygger sina påståenden om att vara miljövänliga med hjälp av EU-godkända metoder.

Efterfrågan på ambition blir bemött
I oktober 2019 antog ministerrådet slutsatser om cirkulär ekonomi. Slutsatserna framhöll en uppmaning till kommissionen att ta fram en ambitiös långsiktig strategisk ram, samt att anta en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi med en gemensam vision och riktade åtgärder. Även fast nuvarande handlingsplan endast är ett utkast benäget att förändras, indikerar det ändå tydligt att kommissionens intention är att bemöta EU-medlemsländernas uppmaning till en ambitiös långsiktig handlingsplan för cirkulär ekonomi. Detta är i synnerhet tydligt i handlingsplanens två ambitioner om att bidra till att Europas resursförbrukning ska bli koldioxidneutral år 2050, och att samtliga produkter på den europeiska marknaden ska vara hållbara år 2030.

Övriga initiativ
Nedanför listas andra förslag på riktade åtgärder inom den läckta handlingsplanen för en cirkulär ekonomi:

 • Ny lagstiftning om förpackningsavfall, inklusive grundläggande krav på förpackningar
 • Uppdaterade regler för batterier och uttjänta fordon för att säkerställa höga återvinningsgrader för elbilar
 • En översyn av lagar om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)
 • Översyn av regler för avfallstransporter för att öka handeln med avfall och sekundära material
 • Öka handeln med sekundära råvaror med regionala initiativ som syftar till att harmonisera nationella slutavfalls- och biproduktskriterier
 • En övergång till kemikalier med säker design som syftar till att ersätta ämnen som anses vara skadliga för människors hälsa och miljön
 • Strängare kontroll- och märkningsregler för att säkerställa att biobaserad plast ger verkliga miljöfördelar
 • En övergripande EU-strategi för textilier och kläder som syftar till att stimulera marknaden för cirkulära textilier
 • Göra drickbart kranvatten tillgängligt på offentliga platser för att minska beroendet av flaskvatten
 • En omfattande strategi för en hållbar byggmiljö för att hantera förkroppsligat kol i byggprodukter
 • Krav på miljödesign för IKT-produkter och ett EU-omfattande belöningssystem för att återlämna eller sälja tillbaka gamla mobiltelefoner, samt att förlänga deras livslängder och förbättra återvinningen av dem
 • Främja cirkulära globala värdekedjor i handelsdiskussioner med ett globalt avtal om plast som handlar om produktdesign och avfallshantering

Central Sweden vill understryka att detta inte är den slutgiltiga listan utan att det fortfarande handlar om ett utkast och att den slutgiltiga versionen kommer publiceras först i mars.

För mer information
Läs mer om den läckta färdplanen om cirkulär ekonomi i Euractives rapportering här.