Rådets slutsatser och den svenska ståndpunkten om den åttonde sammanhållningsrapporten samt ett nytt sammanhållningspolitiskt möte inom Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) bidrar till den pågående diskussionen om framtidens sammanhållningspolitik (SHP).

Under 2022 har diskussionerna om framtidens sammanhållningspolitik intensifierats. Central Sweden har tidigare beskrivit utkomsterna av den åttonde sammanhållningsrapporten, sammanhållningsforumet samt återgett en rad analyser. Under den senaste månaden har ytterligare bidrag till diskussionen tillförts och i denna artikel ges en sammanfattning av den svenska ståndpunkten inom ramen för Rådets slutsatser om den åttonde sammanhållningsrapporten och utkomster av det senaste sammanhållningspolitiska mötet inom CPMR.

Svensk ståndpunkt och Rådets slutsatser om den åttonde sammanhållningsrapporten
Ungefär vart tredje år publicerar kommissionen en sammanhållningsrapport som dels ska ge en heltäckande bild av tillståndet för social, ekonomisk och territoriell sammanhållning i EU, dels ska mäta och analysera implementeringen av SHP. Den 2 juni antog rådet sina slutsatser om den åttonde sammanhållningsrapporten och i denna understryker medlemsländerna bland annat att sammanhållningspolitiken har som mål att stödja strategier för långsiktig utveckling, men att den ändå har hjälpt vissa regioner att mildra effekterna av den senaste tidens kriser. Den svenska ståndpunkten ligger i linje med denna slutsats och de skriver ” Regeringen anser att sammanhållningspolitiken ska vara en långsiktig politik som syftar till att stödja regionernas tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.” Inom den svenska ståndpunkten lyfts även att det kan finnas utmaningar med att hantera en rad nya EU-instrument.

Diskussioner CPMR senaste sammanhållningspolitiska möte
Den 8 juni anordnade CPMR ett sammanhållningspolitiskt möte, ett så kallat Core Cohesion Group-möte. På plats var Marc Lemaître, Generaldirektör på EU-kommissionens generaldirektorat för Regional- och stadspolitik (DG REGIO). I dialog med CPMR:s ansvariga deltog Marc Lemaître i en diskussion om framtidens SHP och bidrog med en rad reflektioner, bland annat:

  • Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är enligt flera högt uppsatta tjänstepersoner inom EU-kommissionen ett mycket förmånligt finansieringsinstrument som mycket väl kan komma att förlängas eller förnyas i syfte att finansiera tidigare och nya program och fonder. Att REPowerEU ska finansieras via RRF:en stärker detta och Europas regioner bör betrakta RRF:en som en del av framtidens sätt att finansiera delar av sammanhållningspolitiken.
  • Gällande den aktuella diskussionen om behovet av ett krisinstrument eller SHP:s roll som krisintrument gavs indikationer om att det pågår diskussioner inom DG REGIO kring att ha en långsiktig SHP men även ett krisinstrument som tacklar kriser vid behov och som inte är tillfälligt utan finns som en integrerad del av SHP.
Marc Lemaître, Generaldirektör på EU-kommissionens generaldirektorat för
Regional- och stadspolitik (DG REGIO), i samtal med CPMR:s medlemmar

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75