Att basen i sammahållningspolitiken är regionala prioriteringar antagna och genomförda i bred samverkan samt att principen om att inte skada sammanhållningen bör vara en princip allt beslutsfattande utgår ifrån när strategiska beslut tas på europeisk och nationell nivå var två av EU-kommissionär Elisa Ferreiras budskap under det åttonde sammanhållningspolitiska forumet. Forumet var startskottet för dialogen om EU:s framtida regionalpolitik.

Den 17-18 mars anordnade EU-kommissionen det åttonde sammanhållningspolitiska forumet. I sitt inledningstal lyfte Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för EU:s stads- och regionalpolitik, fram tre huvudbudskap:

  1. “Mind the gaps, tackle the traps”. Den åttonde sammanhållningsrapporten visar att Europas regioner står inför växande och mer komplexa regionala skillnader som skapar “gaps”. Ferreira lyfte även fram regioners utmaningar med medelinkomstfällan, som drabbar en grupp regioner som bland andra Norra Mellansverige identifierats tillhöra, regioner där tillväxten under lång tid stått still. Det är en fälla regioner som ligger nära EU-genomsnittet i BNP per capita riskerar hamna i då de tenderar att ha kostnader som är för höga för att de ska kunna konkurrera med regioner med lägre BNP per capita, samtidigt som de regionala innovationssystemen är inte tillräckligt starka för att konkurrera med regioner med högre BNP per capita.
    .
  2. Glöm inte grunden i sammanhållingspolitiken. Ferreira poängterade att sammanhållningspolitiken bygger på regionala utvecklingsstrategier som antas och genomförs i breda partnerskap. Även om nya regionala prioriteringar görs måste de baseras på regionala strategier som tagits fram i bred samverkan.
    .
  3. Sammanhållingspolitiken behöver fler allierade. Ferreiras budskap var att sammanhållingspolitiken inte kan genomföras isolerat från övriga politikområden som påverkar den regionala utvecklingen och vice versa. Enligt Ferreira bör principen om att inte skada sammanhållningen vara en princip allt beslutsfattande bör utgår ifrån när strategiska beslut tas på europeisk och nationell nivå.

Ferreiras avslutande budskap till medlemsländerna och regionerna var att se till att avsluta programmeringen, börja implementera de nya EU-fonderna och säkerställ en pipeline av nya projekt som bidrar till den regionala utvecklingen i linje med de regionala utvecklingsstrategierna. Ferreira påtalade även vikten av att bygga påverkansinsatser för kommande programperiod, efter 2027, på resultat och analyser från vad sammanhållningspolitiken bidragit till i föregående programperiod och vad den bidrar med i nuvarande programperiod.

För mer information
Se hela eller delar av sändningen från sammanhållningsforum, dag ett och dag två
Läs mer om åttonde sammanhållningsrapporten i Central Swedens artikel här
Läs mer om nätverket CPMR:s analys av åttonde sammanhållningsrapporten här

EU-kommissionär Elisa Ferreira. Bild EU-kommissionen

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58