Växande och mer komplexa regionala skillnader samt ny ekonomisk styrning och nya instrument på EU-nivå är några av de argument CPMR presenterar för att understryka att det är hög tid att inleda samtalet om sammanhållningspolitikens framtid. Analysen är ett inlägg i förberedelserna inför det sammanhållningspolitiska forumet 17 – 18 mars. 

Nätverket Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) där Central Swedens regioner är medlemmar publicerade nyligen en analys av den åttonde sammanhållningsrapporten. CPMR:s analys är att den åttonde sammanhållningsrapporten har en större vikt och spelar större roll än tidigare sammanhållningsrapporter dels på grund av att rapporten presenteras i en tid av flera historiska händelser (pandemin, en rekordstor långtidsbudget och EU:s återhämtningspaket – Next Generation EU), dels i en tid då regionala skillnader är mer komplexa och växande, även i rikare regioner, än vad som framträtt under tidigare perioder.  

CPMR anser vidare att med tanke på de stora utmaningar som EU:s regioner står inför är det läge att redan nu inleda samtalet om framtidens SHP, efter 2027. CPMR menar att översynen av EU:s ekonomiska styrning samt införandet av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) och de nationella återhämtningsplanerna ställer regionerna inför nya utmaningar kopplat till regionalt inflytande över policy och finansiering som har stor påverkan på förutsättningarna för det regionala utvecklingsansvaret. CPMR menar att RRF:en överskuggat utrullningen av SHP 2021–2027 samt bidragit med förseningar, administrativa svårigheter, och risk för överlappningar i relation till övriga programmeringsprocesser.  

I CPMR:s analys av SHP-rapporten presenteras en rad frågor som nätverket anser att SHP-rapporten saknar:  

  • Den europeiska planeringsterminen nämns inte som en viktig del av SHP implementeringen. CPMR antar att EU-kommissionen utelämnat detta eftersom det pågår en översyn av EU:s ramverk för ekonomisk styrning.  
  • Principen om ”skada inte sammanhållningen” omnämns men saknar innehåll och åtgärder som ska tas för att garantera dess effekt.  
  • En avsaknad av ett strategiskt ramverk för SHP framkommer tydligt i rapporten menar CPMR. Rapporten gör många viktiga analyser och reflektioner men saknar politiska mål eller ramverk till skillnad från den sjunde sammanhållningsrapporten som refererade till EU 2020-strategin.  
  • Rapporten lyfter behovet av en ny så kallad utvecklingsparadigm för mindre utvecklade regioner men saknar ett erkännande av regioner med specifika geografiska handikapp som omnämns i artikel 174 av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Nästa steg
Sammanhållningsrapporten utgör ett underlag i den pågående diskussionen om framtidens sammanhållningspolitiken. Den 17 – 18 mars anordnar EU-kommissionen det sammanhållningspolitiska forumet som blir startskottet för samtal om framtidens SHP.  

Mer information
Central Swedens nyhet om den åttonde sammanhållningsrapporten 
EU-kommissionens sammanfattning av den åttonde sammanhållningsrapporten
Länkar till att ladda ner den fullständiga sammanhållningsrapporten
Central Swedens nyhet om CPMR:s reflektionspapper gällande SHP:s framtid  
CPMR:s tekniska rapport om den åttonde sammanhållningsrapporten  

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75