Gaspriserna ska inte ha en lika stor effekt på elräkningarna samtidigt som den gröna energiomställningen måste accelereras. EU-kommissionen konstaterar att EU:s energimarknad måste fungera bättre och kommer därför i mars att presentera ett reformförslag. Som en del av det arbetet öppnas nu ett samråd för att få in synpunkter på den nuvarande energimarknadens utformning, deadline 13 februari.

Detta då den nuvarande energikrisen tydligt visat att det nuvarande systemet har vissa brister, framför allt gällande de volatila priserna. En av orsak till de höga energipriserna är att priset på fossil energi kraftigt ökat (framför allt pga. av Rysslands krig i Ukraina), vilket också dragit upp priset på övriga energislag. Därför kommer EU-kommissionen i mars att presentera ett förslag på reform av EU:s elmarknad.

Kommissionen överväger politiska förändringar av energimarknaden, som bland annat kommer att syfta till att i större utsträckning frikoppla gaspriset från de andra energislagen, ytterligare främja förnybar energi och skapa en mer motståndskraftig marknad. Som en del av beslutsprocessen har nu EU-kommissionen öppnat ett samråd för att få in åsikter och synpunkter på hur det nuvarande regelverket fungerar och hur det skulle kunna utvecklas. Samrådet är öppet fram till den 13 februari 2023. EU-kommissionen planerar att presentera förslaget på reform av energimarknaden under mars.

Att EU-kommissionen arbetar på ett reformförslag av EU:s energimarknad tillkännagav redan i september 2022 och konkretiserades sedan ytterligare när EU-kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för 2023 i oktober 2022.

Bakgrundsinformation om samråd
EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning, vilket ofta sker i ett så kallat samråd. I ett samråd kan synpunkter lämnas på förslag till nya initiativ när det gäller tillämpningsområde, prioriteringar och EU-mervärde, men även på utvärderingar av befintliga lagar och initiativ.

Mer information
Mer om samrådet och länk till enkäten finns här
Central Swedens artikel om EU-kommissionens ordförande von der Leyens tal till unionen (september 2022)
Central Swedens artikel om EU-kommissionens arbetsprogram för 2023 (oktober 2022)
Energinyheter.se: EU tillkännager färdplan för ny energimarknad under det nya året (2022-09-16)

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92