Hur kan aktörer använda Seal of Excellence (SOE), kumulativ finansiering, medfinansierade europeiska partnerskap samt nedströms och uppströms-synergier för att öka synergierna mellan ERUF och Horisont Europa? Det besvaras i EU-kommissionens nya vägledningsdokument som presenterades den 5 juli. Vägledningsdokumentet riktar sig till förvaltande myndigheter, projektägare och strateger som ansvarar för de sammanhållningspolitiska fonderna samt Horisont Europa.

Mot bakgrund av de nya förordningarna om de gemensamma bestämmelserna för de sammanhållningspolitiska fonderna samt Interreg har möjligheterna för synergier mot andra program ökat. För att presentera dessa ökade möjligheter har EU-kommissionen tagit fram ett nytt vägledningsdokument om synergier mellan Horisont Europa och ERUF. I dokumentet, som riktar sig till förvaltande myndigheter, projektägare och strateger som ansvarar för de sammanhållningspolitiska fonderna samt Horisont Europa, lyfter man exempelvis Seal of Excellence (SOE), kumulativ finansiering, medfinansierade europeiska partnerskap samt nedströms och uppströms-synergier.

Exempel på ökade synergimöjligheter
I vägledningsdokumentet beskrivs flera typer av synergimöjligheter i detalj. Möjligheterna delas upp utifrån sex rubriker:

  1. Seal of Excellence
  2. Överföringar
  3. Kumulativ finansiering
  4. Europeiska partnerskap
  5. Kombinerad finansiering (Teaming)
  6. Uppströms- och nedströmssynergier

Under Seal of excellence beskrivs bland annat hur Horisont Europa-projekt som anses vara tillräckligt bra för att godkännas men som inte kan få finansiering på grund av budgetära anledningar kan söka om att få ERUF-finansiering. Under kumulativ finansiering (Teaming) beskriv det exempelvis hur ett projekt eller en åtgärd inom ett projekt kan finansieras av mer än en fond eller ett program om vissa specifika regler efterföljs. Alla typer av synergimöjligheter sam tydliga exempel på hur de kan nyttjas finns att läsa mer om i vägledningsdokumentet.

Bakgrund
Att öka synergierna mellan olika program och fonder var en högt prioriterad fråga för EU-kommissionen inför nuvarande programperiod 2021–2027. Målet har varit att förstärka effekterna av olika politikområdena genom att skapa komplementaritet, särskilt i mindre utvecklade och perifera regioner. EU-kommissionen vill med detta främja ett integrerat förhållningssätt och stärka synergier mellan centrala EU-instrument (och deras respektive pelare och politik) vilket de anser kan erbjuda nya win-win-situationer där fler gynnas. Man kan t.ex främja hållbar och smart regional ekonomisk utveckling och samtidigt förbättra EU:s innovationsekosystem och göra det bättre på att bemöta samhällsutmaningar och utveckla viktiga strategiska värdekedjor. Vägledningsdokumentet är en av flera åtgärder inom ramen för En ny innovationsagendan för Europa som ska stärka denna utveckling.  Synergimöjligheterna är också en av huvuddelarna inom Partnerskap för Regional Innovation (PRI) som presenterades i mars 2022.

Mer information:
Ladda ner det nya vägledningsdokumentet om synergier mellan Horisont Europa och ERUF
Läs mer om En ny innovationsagenda för Europa
Interreg Europas nyhet om vägledningsdokumentet
Läs mer om Partnerskap för Regional Innovation

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75