En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande arbetet. Det är några av utmaningarna som Norra Mellansverige (NMS) och Östra Mellansverige (ÖMS) tillsammans med 37 andra europeiska konsortium tar sig an inom den nyligen beviljade pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI). 

Totalt beviljades 63 regioner, sju städer och fyra medlemsstater som en del av 38 sökande konsortium deltagande i Pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI). Tillsammans ska dem under ett års tid utveckla nästa generations innovationsfrämjande system och metoder som i högre utsträckning bidrar till den gröna och digitala omställningen, samhällsnytta och som främjar flernivåsamverkan och synergier. För att lansera pilotprojektet genomfördes ett lanseringsevent den 17 maj där Region Dalarnas regionråd och ledamot av Europeiska regionkommittén (ReK), Birgitta Sacrédeus var inbjuden som talare och representant för NMS och ÖMS konsortium.   

Pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)
Den 25 april lämnade de åtta regionerna i NMS och ÖMS tillsammans med Tillväxtverket och Vinnova in en gemensam ansökan om deltagande i Pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI). Den 9 maj blev det klart att ansökan beviljats och från och med slutet av maj deltar därför konsortiet i JRC:s och ReK:s pilot för att utveckla nästa generations innovationsfrämjande system och metoder i Europa. I piloten ska NMS och ÖMS samarbeta med 37 andra konsortier som också blivit utvalda för att delta i arbetet. PRI-piloten syftar till att utveckla ramverket för PRI och vidareutveckla en så kallad ”PRI-playbook” inom vilken PRI som koncept ska beskrivas och där olika verktyg samt metoder för arbetet med PRI ska erbjudas. Det första utkastet av PRI-playbook presenterades av JRC och ReK den 17 maj och finns att läsa via länken nedan. Pilotprojektet ska även ge underlag för den ”nya innovationsagendan för Europa”, där innovation driver på omställningen till hållbarhet genom att koppla samman lokala strategier med initiativ på EU-nivå. 

Lanseringsevent för PRI-piloten
Den 17 maj startade pilotprojektet genom ett lanseringsevent arrangerat av JRC och ReK. På plats i EU-kommissionens huvudbyggnad, Berlaymont, var Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna och ledamot av ReK, som under eventet fick möjlighet att presentera ÖMS och NMS ambitioner inom pilotprojektet samt träffa flera av de politiker och tjänstepersoner som står bakom pilotprojektet från EU-kommissionen och ReK. Birgitta Sacrédeus, som representant för ÖMS och NMS konsortium, lyfte bland annat vikten av pilotprojektet i utvecklingen av EU:s gemensamma innovationspolitik och i att svara upp mot behov av grön och digital omställning. På eventet deltog även två EU-kommissionärer, Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer samt Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. Från Europeiska regionkommittén deltog Apostolos Tzitzikostas, regionkommitténs ordförande, Markku Markkula, regionkommitténs vice ordförande och Thomas Wobben, regionkommitténs policydirektör.  

På bilden ses bland annat Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor (tredje från vänster), Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer (fjärde från vänster), Markku Markkula, vice ordförande Europeiska regionkommittén (femte från vänster) samt Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna och ledamot av Europeiska regionkommittén (sjätte från vänster) © European Union 2022

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75