Ökade investeringar i deep-tech innovationer, regionala knutpunkter för innovation (Regional deep-tech innovation valleys) och förbättrad tillgång till finansiering för uppstartsföretag är centrala delar av EU-kommissionens nya europeiska agenda för innovation. Den nya agendan, som syftar till att göra Europa världsledande inom innovation och möta samhällsutmaningar, presenterades den 5 juli och har bemötts av blandade reaktioner från regionala nätverk och representanter.  

EU-kommissionens nya europeiska agenda för innovation föreslår 25 åtgärder mellan åren 2022 – 2025 uppdelade på fem så kallade flaggskeppsinitiativ vilka ska syfta till att göra Europa till en ledande kontinent på den globala innovationsarenan och bemöta en rad samhällsutmaningar så som den gröna och digitala omställningen. En röd tråd i den nya europeiska agendan för innovation är främjandet av deep-tech innovation men den inkluderar även en rad initiativ med en tydlig regional dimension vilka har kommenterats av regionala nätverk och representanter.  

Fem flaggskeppsinitiativ och 25 åtgärder 
Mellan åren 2022 – 2025 ska 25 olika åtgärder genomföras för att driva på utvecklingen av innovationsområdet inom ramen för fem flaggskeppsinitiativ:  

  1. Finansiering av expanderande företag 
  2. Att möjliggöra innovation med hjälp av försöksrum och offentlig upphandling 
  3. Att påskynda och stärka innovationen i europeiska innovationsekosystem 
  4. Att främja, locka till sig och behålla djupteknisk kompetens 
  5. Förbättrade instrument för beslutsfattande 

Regionala knutpunkter för innovation – Regional deep-tech innovation valleys
Flagskeppsinitiativ nummer tre syftar till att främja regionala knutpunkter för innovation (Regional deep-tech innovation valleys). Initiativet ska implementeras i slutet av 2023 och totalt ska omkring 100 regioner ges chansen att delta i 2–4 interregionala innovationsprojekt baserat på deras smarta specialiseringsstrategier och, om relevant, deras deltagande i Partnerskap för regional innovation (PRI-piloten). Syftet med initiativet är att svara upp mot ökade regionala skillnader (innovationsgapet), att främja regionala innovationsekosystems arbete med viktiga utmaningar och inom ramen för detta stärka deep-tech innovation. Finansieringen ska komma Interregionala innovationsinvesteringar (I3) och Horisont Europa (HEU) samt via samkoordinerade utlysningar mellan I3 och HEU vilket kommer leda till att beviljade projekt ger ansökande territorium klassificeringen som ”Regional innovation Valley”.  

Blandade men försiktigt positiva reaktioner från regionalt håll 
Ovanstående regionala knutpunkter för innovation, innovationsgapet samt fokuseringen på djupteknisk innovation har mött blandade reaktioner från regionalt håll. Exempelvis har  representanter från European Regions Research and Innovation Network – ERRIN och den Europeiska Regionkommittén (ReK) uttryckt att:  

  • Innovationsekosystem lyfts fram tydligt är positivt (ERRIN) 
  • Humankapital och samhälleliga perspektiv borde prioriteras högre och inte nedprioriteras av ett allt för stort fokus på teknologisk infrastruktur (ERRIN) 
  • Universitet och regioner hoppades på en bredare agenda som knyter samman olika initiativ tydligare. Just nu skapar agendan fler nya initiativ vilka kan vara svåra att skapa sig en överblick om (ERRIN) 
  • Det är bra att innovationsagendan tydligt uppmärksammar det innovationsgap som finns mellan Europas olika regioner (ReK) 
  • Det är positivt att innovationsagendan ska främja regionala knutpunkter med utgångspunkt i PRI (ReK) 

Mer information 
EU-kommissionens pressmeddelande om en ny europeisk agenda för innovation
Ladda ner den fullständiga versionen av en ny europeisk agenda för innovation
EU-kommissionens faktablad om en ny europeisk agenda för innovation 
Science Business artikel om om en ny europeisk agenda för innovation utifrån regionala perspektiv
Regionkommitténs pressmeddelande om en ny europeisk agenda för innovation
Science business artikel om en ny europeisk agenda för innovation och innovationsgapet i EU 

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75