Regionpolitiker från alla 21 svenska regioner uppmanar regeringen att agera mot kommissionens föreslagna förändringar av förordningen som rör växthusgasutsläpp från mark-, jord- och skogsbruk (LULUCF). Just nu pågår förhandlingar mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet om kommissionens ändringsförslag. En överenskommelse väntas nås under slutet av 2023.

Politiker från Sveriges 21 regioner har skrivit under Region Värmlands brev till miljöminister Annika Strandhäll (S), näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) samt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) med uppmaningen att agera mot kommissionens föreslagna förändringar av förordningen som rör växthusgasutsläpp från mark-, jord- och skogsbruk (LULUCF). I kommissionens förslag åläggs Sverige ett mål om en kolsänka på 47,3 miljoner ton senast 2030 (att jämföra med 38,7 miljoner ton som anges i den nuvarande LULUCF-förordningen).

Sveriges regering är preliminärt positivt till kommissionens inriktning mot ökad klimatambition men är kritisk till den beräkningsmodell för medlemsstaternas åtagande som kommissionen föreslår och ifrågasätter därför den ansvarsfördelningen av kolsänkor som fastställs i förslaget.

Vad händer nu?
Sedan hösten 2021 pågår parallella förhandlingar inom rådet (medlemsstaterna) och i Europaparlamentet med utgångspunkt i kommissionens ändringsförslag. Europaparlamentet kommer troligen att anta sin position om förändrad LULUCF under sommaren och i rådet kommer troligen en överenskommelse mellan medlemsstaterna antas under andra halvan av 2022. Efter att de respektive positioner antagits kommer så kallade triologer att inledes. Triloger är förhandlingar mellan de både lagstiftande institutionerna, möten som även kommissionen deltar på, därav namnet. Troligen kommer en överenskommelse om den förändrade förordningen att nås under slutet av 2023.

Bakgrund om revideringen av LULUCF-förordningen
I juli förra sommaren presenterade EU-kommissionen ett så kallat lagstiftningspaket, omfattandes flertalet ändringsförlag av nuvarande energi- och klimatlagstiftning, däribland förordningen för mark-, jord- och skogsbruks koldioxidutsläpp, LULUCF, samt en del nya förslag på lagstiftning och finansiering. Syftet med ändringsförslagen är att skärpa klimatlagstiftningen ytterligare för att kunna nå målsättningen om 55 procents minskade växthusgasutsläpp till 2030 och ett klimatneutralt EU innan 2050, dvs målsättningen för den europeiska gröna given.

Kommissionen konstaterar att EU:s totala kolsänka måste öka om målet om 55 procents minskade växthusgasutsläpp ska kunna nås till 2030. Förändringsförslaget om förändrad LULUCF-förordning syftar till att stärka jord- och skogsbruks bidrag till 2030-målet. Förslaget rör bland annat hur skogs- och markareal kan räknas in som så kallade kolsänkor samt ett specifikt EU-mål för nettoupptag av växthusgaser på minst 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter för 2030 som sedan fördelas mellan medlemsländerna som bindande mål.

Mer information
Läs Region Värmlands nyhet om brevet här: Sveriges regioner står upp för det svenska skogsbruket
Läs brevet i sin helhet här: Det svenska skogsbruket är hotat
Läs Riksdagens fakta-PM, inklusive den svenska preliminära ståndpunkten, om LULUCF här: Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM138 : COM (2021) 554
Läs Central Swedens artikel om LULUCF och det så kallade 55-paketet här: EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Mer information om EU:s skogspolitik, inklusive LULUCF, kommer avhandlas på ett webbinarium som Central Sweden, Region Värmland, North Sweden European Office samt EU-kontoret för Småland, Blekinge och Halland, South Sweden, anordnar den 2 juni. Mer information och länk till anmälan finns här: Välkomna på webbinarium om EU:s skogspolitik den 2 juni

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92