EU-kommissionens nya strategi Renoveringsvågen syftar till att förbättra byggnaders prestanda och energieffektivitet. Detta ska leda till minskade växthusgasutsläppförbättrad återanvändning och materialåtervinningökad digitalisering och förbättrad livskvalitet. Strategin lyfter bland annat fram vikten av att renovera offentliga byggnader såsom skolor och sjukhus och omfattar även ett stort antal åtgärder. 

Den 14 oktober presenterade EU-kommissionen Renoveringsvågen, som är en strategi för att förbättra byggnaders prestanda. Förhoppningen är att renoveringstakten ska fördubblas under de kommande tio åren och att renoveringar leder till bättre energi- och resurseffektivitet. Detta hoppas EU-kommissionen ska förbättra livskvaliteten för de som bor och verkar i byggnaderna, minska växthusgasutsläppen, främja digitalisering och förbättra återanvändning och materialåtervinning. Renoveringsvågen är en del av Den gröna given, som kommissionen presenterade i december 2019. 

I strategin lyfts tre prioriterade områden:  

  • Utfasning av fossila bränslen för uppvärmning och kylning.
  • Åtgärder mot energifattigdom och byggnader med sämst prestanda.
  • Renovering av offentliga byggnader som skolor, sjukhus och administrationsbyggnader. 

Kommissionen föreslår att nuvarande hinder tas bort i hela renoveringskedjan genom en rad politiska åtgärder, finansieringsverktyg och instrument för tekniskt stöd.  

Offentliga byggnader
Kommissionen ser att offentliga byggnader såsom kulturinstitutioner, skolor, sjukhus och kontorsbyggnader kan fungera som förebilder i Renoveringsvågen. Genom att sådana byggnader renoveras på ett effektivt och klimatvänligt sätt görs allmänheten medveten om fördelarna med renovering. Kommissionen föreslår ett antal åtgärder för att underlätta renovering av offentliga byggnader samtidigt som den görs mer grön och energieffektiv. Exempelvis kommer kommissionen ge förslag om utökade krav för renovering av offentliga byggnader och göra en översyn av regelverk, standarder och information kopplat till energiprestanda i juni 2021. Kriterier för grön offentlig upphandling av byggnader kommer utvecklas till juni 2022. 

Hållbara material
Kommissionen lyfter fram vikten av att använda hållbara material i renoveringar. Trä och biobaserade material pekas i strategin ut som hållbart, likaså återvunna material och olika naturbaserade lösningar. Byggnaders hållbarhet ska bedömas utifrån en livscykelanalys. Detta anser kommissionen vara avgörande för att minimera byggnaders miljömässiga fotavtryck 

Kompetensförsörjning
Kommissionen ser att det finns ett kompetensgap gällande hållbart byggande och renovering. För att öka kunskapen kommer kommissionen att arbeta med medlemsstaterna och göra riktade satsningar för att hantera detta, bland annat genom Kompetensagendan och den kommande Pakten för Färdigheter. Sammanhållningspolitiken och Fonden för en rättvis omställning kommer spela en stor roll i finansieringen av sådana utbildande initiativ. 

Ny europeisk Bauhaus-stil
Inom ramen för Renoveringsvågen kommer kommissionen lansera en ny europeisk Bauhaus-stil, som ordförande von der Leyen annonserade i sitt tal till Unionen den 16 september 2020. Initiativet ska samla bland annat formgivare, arkitekter, konstnärer, forskare, studenter och det civila samhället. Utformningen av initiativet kommer fortsätta under 2021 och sedan under 2022 är tanken att inrätta ett nätverk med de fem första Bauhaus-platserna i olika EU-länder. Målet med Bauhaus-initiativet är ett skapa en accelerator för gröna och digitala lösningar, ny teknik och hållbara produkter samt främja innovativa lösningar gällande arkitektur och material. 

Tillgång till finansiering
Kommissionen anser att byggnadsrenovering är en av de sektorer som har störst behov av investeringar i EU och därför vill kommissionen stärka tillgången till finansiella medel. Den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och faciliteten för återhämtning och resiliens inom NextGenerationEU innebär stora möjligheter för att erbjuda finansiering till byggsektorn. Kommissionen kommer även verka för att det ska vara lättare att kombinera medel från EU-program samt nationella och privata medel för att kunna genomföra renoveringsprojekt. 

Nästa steg
Till Renoveringsvågen finns en omfattande åtgärdsplan, där över 20 åtgärder presenteras. Samtliga åtgärder syftar till att genomföra den gröna given och göra Europa klimatneutralt till 2050. Strategin omfattar exempelvis följande åtgärder: 

  • Utveckla strängare regler, standarder och information om byggnaders energiprestanda för att skapa bättre incitament för renoveringar i offentlig och privat sektor. 
  • Öka kapaciteten för att förbereda och genomföra renoveringsprojekt. 
  • Utvidga marknaden för hållbara byggprodukter och byggtjänster.