Kommissionens förslag från maj 2020: Fonden för en rättvis omställning

I EU-kommissionens förslag om återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslås Fonden för en rättvis omställning (JTF) tilldelas en rejäl förstärkning, från 7,5 miljarder euro till 40 miljarder euro. Sverige föreslås totalt tilldelas 325 miljoner euro genom JTF med den extra finansieringen som möjliggörs genom återhämtningsinstrumentet och fler svenska regioner kan komma att bli aktuella för att ta del av medlen inom JTF. Norra Mellansverige har antagit en position som argumenterar varför även Dalarna, Gävleborg och Värmland bör tilldelas medel från JTF.  

Den 27 maj presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter covid-19. Förslaget omfattar i huvudsak två delar;

Utöver dessa två delar räknar kommissionen även in det stora krispaket på 500 miljarder euro som EU:s stats- och regeringschefer enades om i slutet av april som en del av finansieringen till återhämtningsplanen för Europa.

Nästa generations EU
I slutet av april gav EU:s stats- och regeringschefer EU-kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag på en återhämtningsfond som en del av det reviderade förslaget om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027. I kommissionens förslag om finansiering till återhämtningsplanen för Europa presenteras återhämtningsinstrumentet under namnet ”Next Generation EU”. Syftet med instrumentet är att finansiera åtgärder som lindrar effekterna av krisen och som bidrar till den ekonomiska återhämtningen. Instrumentet föreslås en budget på 750 miljarder euro som föreslås finansieras genom upplåning på den globala finansmarknaden samt justering av nuvarande budgetramar i EU:s långtidsbudget 2014 – 2020. Instrumentet föreslås vara en tillfällig förstärkning av EU:s budget under åren 2020 – 2024. Kommissionen föreslår att instrumentet ska omfatta 500 miljarder i form av bidrag och 250 miljarder euro som lån. Instrumentet föreslås främst fördelas genom ett antal huvudsakliga delar:

Förstärkning av Fonden för en rättvis omställning
I mitten av januari 2020 presenterade EU-kommissionen investeringsplanen för ett hållbart Europa, med syfte att mobilisera EU-medel och främja offentliga och privata investeringar för att genomföra den europeiska gröna given – EU:s nya tillväxtstrategi. En del av investeringsplanen är mekanismen för rättvis omställning, där Fonden för en rättvis omställning (JTF) ingår. Fonden syftar till att minska de sociala och ekonomiska kostnaderna för omställningen till en klimatneutral ekonomi och föreslås finansiera projekt kopplat till kompetensförsörjning och omställning till en koldioxidsnål ekonomi. I kommissionens ursprungliga förslag föreslogs JTF en budget på 7,5 miljarder euro. Fonden föreslås toppas upp med ERUF- och ESF-medel på mellan 1,5 och 3 gånger anslaget till JTF. Sverige föreslogs tilldelas 61 miljoner euro från JTF och det var enbart Norrbotten och Västerbotten som föreslogs tilldelas medel från JTF i Sverige. Tillväxtverket har fått regeringsuppdraget att förbereda ett nationellt program inom Fonden för en rättvis omställning 2021–2027.

I kommissionens förslag om återhämtningsinstrumentet ”Next Generation EU” föreslås FRO tilldelas en rejäl förstärkning, från 7,5 miljarder euro till 40 miljarder euro. Enligt kommissionens förslag om reviderad förordning för JTF ska förstärkningen finansieras via återhämtningsinstrumentet. Förstärkningen till JTF är därmed en extraordinär åtgärd som finansieras under 2021 – 2023 och påverkar således inte EU:s långtidsbudget 2021 – 2027. Den extra finansieringen till JTF som tillkommer genom återhämtningsintrumentet föreslås, enligt den reviderade JTF-förordningen, inte behöva toppas upp med ERUF- och ESF-medel.

Sverige föreslås totalt tilldelas 325 miljoner euro genom JTF med den extra finansieringen som möjliggörs genom återhämtningsintrumentet. Enligt information från både EU-kommissionen och Regeringskansliet kan JTF komma att omfatta fler regioner än bara Norrbotten och Västerbotten i Sverige. Norra Mellansverige har antagit en position som argumenterar varför även Dalarna, Gävleborg och Värmland bör tilldelas medel från JTF.

För mer information
Läs EU-kommissionens frågor och svar om JTF här
Läs EU-kommissionens förslag till reviderad förordning för Fonden för rättvis omställning här
Läs mer om Norra Mellansveriges position om JTF här
Läs Central Swedens artikel om finansieringen till gröna given här

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58