Kommissionen presenterade i början av november en åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från personbilar, samt en handlingsplan för ökad användning alternativa bränslen. Paketet är en del av agendan Europa på väg och den övergripande strategin om utsläppssnål rörlighet.

Den 8 november presenterade kommissionen ett nytt åtgärdspaket om ren rörlighet. Paketet består av tre delar: En långsiktig strategi Delivering on low-emission mobility för att bekämpa klimatförändringar och som samtidigt förbättrar livskvaliteten för EU-medborgarna samt främjar konkurrenskraften för industrin. Kommissionen lyfter här särskilt fram vikten av robusta och korrekt genomförda regler då det ses av stor vikt att återställa förtroendet för både EU och den europeiska fordonsindustrin efter utsläppsskandalen gällande dieselfordon.

Andra delen, Clean Mobility Packageomfattar lagstiftningsinitiativ gällande vägtransportfordon, infrastrukturer och kombinerad transport av varor. Initiativen fokuserar på minskning av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och avser främja användandet av alternativa bränslen och fordon med låga utsläpp. Bland lagförslagen återfinns bland annat att nya målsättningar gällande koldioxidutsläpp från nya skåp- och personbilar: utsläppen från bilar registrerade i EU år 2025 och 2030 måste vara 15 % lägre respektive 30 % lägre jämfört med 2021. Ett annat förslag vill främja offentlig upphandling av fordon med låga växthusgasutsläpp och ett ytterligare förslag avser förbättra tillgången till den internationella marknaden för busstrafik.

Den tredje delen omfattar icke-lagstiftande åtgärder som presenteras i Towards the broadest use of alternative fuels, en handlingsplan för en ökad användning av alternativa bränslen. Handlingsplanen ska öka investeringarna i infrastrukturen för alternativa bränslen och utveckla ett nätverk av snabba och driftskompatibla tankstationer i hela Europa. Handlingsplanen är ett komplement till direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 2014/94/EU.

Lagstiftningspaketet Delivering on low-emission mobility är en komplettering till förslagen som presenterades i maj i år och ett tredje och sista lagstiftningspaket under agendan Europa på väg är planerat till första halvåret 2018. Europa på väg är i sin tur en del av den övergripande strategin om utsläppssnål rörlighet, som presenterades i juni 2016. Då detta lagstiftningspaket också har ett tydligt industrifokus finns även starka kopplingar till EU:s förnyade industristrategi, som presenterades i september i år.

Lagstiftningsförslagen kommer i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet behandlas av både Europaparlamentet och ministerrådet (vilket också omfattar hantering på hemmaplan i medlemsländerna. I Sverige stämmer regeringen av sin syn på lagförslagen med riksdagens EU-nämnd.). Efter att de båda institutionerna tagit sina ståndpunkter inleds förhandlingar för att enas om ändringar till kommissionens ursprungsförslag.

 

Läs mer om lagstiftningspaketet Clean Mobility Package här.

Läs den långsiktiga strategin Delivering on low-emission mobility här.

Läs handlingsplanen Towards the broadest use of alternative fuels här.