Kommissionen presenterar ny industristrategi

För att stärka EU:s industriella konkurrenskraft introducerar EU-kommissionen en ny strategi med ett stort antal initiativ för en innovativ, hållbar och digitaliserad europeisk industri. Strategin innehåller bland annat nya förslag inom cirkulär ekonomi, ett omfattande paket att förstärka cybersäkerheten inom EU:s industrier samt en utvidgning av EU:s kompetensagenda till nya nyckelindustrier som stål, papper, grön teknologi och förnybar energi.

EU-kommissionen lanserar en ny industristrategi för att stärka den europeiska industrins position genom att etablera sig som den ledande aktören inom innovation, digitalisering och hållbarhet. Den nya planen syftar till att fungera som en indikation på vilka områden kommissionen anser bör prioriteras för en konkurrenskraftig europeisk industri samt är en åtgärd för att samla alla EU:s befintliga initiativ på området under en strategi.

Meddelandet, som presenterades i samband med EU-kommissionens ordförandes Jean-Claude Junckers anförande om tillståndet i EU, innehåller åtgärder som spänner över ett stort antal områden. Bland de åtgärder som kan nämnas återfinns nya förslag inom cirkulär ekonomi som innehåller åtgärder för att förbättra produktionen av förnybara biologiska resurser och deras omvandling till bio-baserade produkter och energi. Vidare föreslås också ett omfattande paket att förstärka cybersäkerheten inom EU:s industrier samt en utvidgning av EU:s kompetensagenda till nya nyckelindustrier som stål, papper, grön teknologi och förnybar energi.

Ett annat led i strategin är att bjuda in intressenter från olika delar av samhället till samråd om hur framtida EU-initiativ för industrin bör utformas. Detta sker i forum såsom Industry Day och rundabordssamtal där företrädare från olika politiska nivåer tillsammans med näringsliv och civilsamhället ger kommissionen underlag till framtida lagförslag på området.

Mer information om strategin finns tillgänglig här samt här.

Läs strategin i sin helhet här.

 

2017-10-25T17:19:29+02:00 2017-10-04|