EU-kommissionen har inlett arbetet med halvtidsöversyn av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Första kvartalet 2024 väntas kommissionen anta slutsatser kring genomförandet. Översynen är en viktig pusselbit i arbetet med EU:s framtida långtidsbudget, efter år 2027.

EU-kommissionen har inlett arbetet med halvtidsöversyn av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). RRF utgör budgetmässigt den största delen av Next Generation EU (även kallad Coronafonden) och syftar till att stödja gröna och digitala reformer och investeringar i medlemsstaterna. Genom RRF har Sverige tilldelats 34 miljarder kr i bidrag från EU, medel som bland annat bidragit till att förstärka redan befintliga insatser så som till exempel Klimat- och Industrikliven samt järnvägs- och bredbandsinvesteringar.

Europeiska regionkommittén och flera europeiska regionala nätverk har riktat kritik mot RRF:ens genomförande då man anser att instrumentet inte har någon territoriell koppling och att kommuner och regioner i mycket begränsad utsträckning deltar i planeringen och genomförandet av den. Detta hotar sammanhållningen i Europa, menar Regionkommittén.

Fram till 6 december finns möjlighet att lämna synpunkter till EU-kommissionen kring genomförandet av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Samrådet är ett så kallat feedbacksamråd, det vill säga första samrådet i EU-kommissionens process med halvtidsöversynen. Synpunkter som inkommer i detta samråd kommer kommissionen ta hänsyn till när de arbetar vidare med initiativet. Andra kvartalet 2023 planera kommissionens öppna ytterligare ett samråd i frågan med 12 veckors svarstid. Första kvartalet 2024 väntas kommissionen anta slutsatser kring genomförandet. Översynen är en viktig pusselbit i arbetet med EU:s framtida långtidsbudget, efter år 2027.

Sverige i egenskap av ordförandeland för ministerrådet under våren 2023 kommer att spela en viktig roll i dialogen mellan medlemsländerna om genomförandet av RRF.

För mer information
Läs mer om EU-kommissionens samråd om halvtidsöversynen här
Läs mer om Sveriges genomförande av RRF:en här
Läs mer om Regionkommitténs syn på RRF här

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58