Förstärkning av Klimatklivet, förlängning av Industriklivet samt förstärkning av finansiering för bredbandsutbygnad och förstärkning till planerade järnvägssatsningar är exempel på insatser faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) finansierar i Sverige.

Den 29 mars 2022 godkände EU-kommissionen Sveriges återgämningsplan. För att de 34 miljarder kronor i bidrag planen omfattar ska betalas ut måste även samtliga medlemsländer godkänna planen. Återhämtningsplanen är en förutsättning för att ta del av medlen inom faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) inom Next Generation EU (även kallad återhämtningsfonden/coronafonden). Den svenska planen omfattar bland annat:

  • Förlängning av klimatklivet som finansierar lokala och regionala klimatinvesteringar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Regeringen söker 8,2 miljarder kronor under åren 2021 – 2025 till klimatklivet.
  • Förstärkning till bredbandsutbyggnaden. Genom samverkan mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och de regionala bredbandskoordinatorena ska stödet får god geografisk spridning. Regeringen söker 4,7 miljarder kronor under åren 2021 – 2023 till bredbandsutbyggnad.
  • Förlängning av industriklivet som stödjer klimatinvesteringar i industrisektorn. Regeringen söker 435 miljoner kr under åren 2021 – 2025 till industriklivet.
  • Förstärkning till insatser för energieffektivisering av flerbostadshus genom finansiellt stöd till fastighetsägare till flerbostadshus med hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa hyresrätter samt entreprenörer och materialleverantörer i byggsektorn. Regeringen söker 605 miljoner kr under åren 2021 – 2023 till stöd för denna insats.
  • Förstärkning till planerade järnvägssatsningar. En investering som nämns som aktuell för denna satsning är spår och växelbyte på sträckan Gävle – Åänge. Regeringen söker 1,5 miljarder kronor under åren 2021 – 2023 till järnvägssatsningar.

Återhämtningsplanen en del av EU:s regionalpolitik
1099,7 miljarder euro av EU:s totala budget på 1824,3 miljarder euro för åren 2021-2027 går till budgetområdet “sammanhålling, resiliens och värden”. Den största delen av detta budgetområde, 693 miljarder euro, går till faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) som finansierar insatserna i medlemsstaternas återhämtningsplaner. Det är tydligt att EU-kommissionen ser medlemsstaternas insatser inom ramen för återhämtningsplanerna som en del av EU:s regionalpolitik. Kommissionen uppmanade medlemsstaterna att föra en dialog om prioriteringarna i återhämtningsplanen med bland andra regioner med syfte att säkerställa att planens insatser kompletterar redan befintliga och planerade insatser. I arbetet med programmering av ERUF medlen har regionerna av kommissionen uppmanats att komplettera med info om hur återhämtningsplanen och ERUF-programmen kompletterar varandra.

Tredje gången gillt för Sverige
Sveriges väg till att få planen godkänd har varit skakig till följd av det senaste årets regeringskriser. Den fösta versionen av planen regeringen presenterade för EU-kommissionen fick dras tillbaka på grund av att den omfattade insatser för att effektivisera bostadsmarknaden med marknadshyror, en åtgärd regeringen tvingades dra tillbaka och planen behövde därmed uppdateras. Den andra versionen som presenterades för EU-kommissionen fick även den dras tillbaka till följd av att regeringens budget röstades ner och M, KD och SD:s gemensamma budgetförslag antogs av riksdagen. Den andra versionen av planen omfattade flera förslag som påverkades genom andra prioriteringar i oppositionens budget. Den version som EU-kommissionen nu godkänt är därmed Sveriges tredje version. I den nu godkända planen har bland annat bidrag till klimatklivet ökats från 5,35 till 8,2 miljarder kr samt bidraget till bredbandsutbyggnad ökat från 2 till 4,7 miljarder kr. Bidraget till energieffektivisering har däremot minskats från 4 miljarder kr till 605 miljoner kr samt att bidraget till Industriklivet minskats från 2,9 miljarder kr till 435 miljoner kr.

För mer information
EU-kommissionens pressmeddelande om Sveriges återhämtningsplan
Regeringens information om ändringar i återhämtningsplanen
Central Swedens artikel om krav på regional dialog i utfomningen av återhämtningsplanen
Central Swedens artikel om överenskommelsen om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58