EU-kommissionen har uppdaterat vägledningen till medlemsstaterna i arbetet med utformningen av de nationella återhämtningsplanerna kopplat till faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Kommissionen förtydligar att medlemsstaterna i återhämtningsplanen ska inkludera en sammanfattning kring hur samrådsprocessen med bland andra kommuner och regioner gått till. Sammanfattningen ska omfatta en beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts samt på vilket sätt de synpunkter som inkommit reflekteras i återhämtningsplanen.

Genom återhämtningsinstrumentet Next Generation EU och specifikt faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) kan Sverige få 37 miljarder SEK extra EU-medel under kommande år för att göra investeringar i den gröna och digitala omställningen som ska bidra till återhämtning efter pandemin. Ett krav för att medlemsstaterna ska få ta del av medel från RRF är att de tar fram nationella återhämtningsplaner.

I mitten av september 2020 presenterade EU-kommissionen en vägledning till medlemsstaterna i arbetet med utformningen av de nationella återhämtningsplanerna. I vägledningen uppmanar kommissionen medlemsstaterna att föra en dialog om återhämtningsplanen med relevanta aktörer.

Europeiska regionkommittén (ReK) och det Europeiska kommun- och regionförbundet (CEMR) har genomfört ett samråd för att undersöka på vilket sätt kommuner och regioner deltar i utformningen av de nationella återhämtningsplanerna. Resultatet visade att endast en minoritet av medlemsstaterna rådfrågar kommuner och regioner i arbetet med återhämtningsplanerna och att ett ännu mindre antal faktiskt beaktar deras bidrag.

Det är inte bara ReK och CEMR som är kritiska till hur medlemsstaterna hanterar frågan om kommuner och regioners roll i arbetet med återhämtningsplanerna. Europaparlamentet antog tidigt en position om RRF som innebär att partnerskapet mellan nationell, regional och lokal nivå ska stärkas i programmeringen av RRF bland annat genom att fastställa ett ramverk för dialog mellan lokal/regional och nationell nivå som en bedömningsgrund för de nationella återhämtningsplanerna.

I slutet av december nådde förhandlarna för Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om RRF. Efter överenskommelsen har kommissionen uppdaterat vägledningen till medlemsstaterna i arbetet med återhämtningsplanerna. Kommissionen förtydligar att medlemsstaterna i återhämtningsplanen ska inkludera en sammanfattning kring hur samrådsprocessen med bland andra kommuner och regioner gått till i utformningen av återhämtningsplanen. Sammanfattningen ska omfatta en beskrivning av på vilket sätt konsultationen gått till, vilka aktiviteter som genomförts samt på vilket sätt de synpunkter som inkommit reflekteras i återhämtningsplanen. Medlemsstaterna ska lämna in återhämtningsplanen till kommissionen senast 30 april 2021.

För mer information
Läs mer om kommissionens arbete med återhämtningsplanerna och de uppdaterade riktlinjerna här
Läs mer om ReK och CEMRs kartläggning om kommuner och regionerns roll i de nationella återhämtningsplanerna här
Läs mer om faciliteten för återhämtning och resiliens här
Läs mer om de övergripande prioriteringarna för de nationella återhämtningsplanerna här

Bild från Europeiska rådet

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58