Ändringsförslag i förordningen om de gemensamma bestämmelserna (CPR), mer utökad förfinansiering och ytterligare flexibilitet för medlemsstater i hanteringen av sammanhållningspolitiska medel är exempel på initiativ som EU-kommissionen föreslagit inom ramen för Fast-Care – flexibelt stöd till territorier. Fast Care är en utökning av sammanhållningsinsatser för flyktingar (care) som EU-kommissionen presenterade i mars. Nätverket Conference of Peripheral and Maritime regions (CPMR) har nyligen publicerat ett reflektionspapper som kommenterar potentiella effekter av förslaget.  

Den 29 juni antog EU-kommissionen sitt förslag om utökad flexibilitet och finansiering i förmån för flyktingar som flyr Rysslands invasion av Ukraina, Fast-Care. Förslaget, som är en förlängning av care som presenterades i mars 2022, innehåller flera nya flexiblare regler kring finansiering i förmån för stöd och integration av ukrainska flyktingar samt en rad ändringsförslag inom CPR som enligt CPMR kan få långsiktiga effekter för sammanhållningspolitikens framtid. 

Tre förändringar av förordningen om de gemensamma bestämmelserna 
Förslaget bygger på tre huvudsakliga förändringar av CPR som beskrivs som följande med underliggande åtgärdsförslag:  

Mer stöd till de lokala organisationer som tar hand om fördrivna personer

  • Utbetalningen av förfinansiering ökas med 3,5 miljarder euro för åren 2022 – 2023  
  • Möjligheten till 100 % samfinansiering från EU för perioden 2014–2020 ska även gälla åtgärder för den socioekonomiska integrationen av tredjelandsmedborgare. Denna möjlighet utökas också till program för perioden 2021–2027 
  • Möjligheten för medlemsländerna att höja beloppet för den förenklade enhetskostnaden som ska täcka flyktingarnas grundläggande behov, från 40 euro till 100 euro per vecka och person 
  • Möjligheten till korsfinansiering kommer att utökas till att gälla även Sammanhållningsfonden utöver Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden   

 Säkerställa att investeringarna hamnar där de behövs 

  • Minst 30 % av medlen från care insatser bör tilldelas insatser som förvaltas av lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer i lokalsamhället  
  • Utgifter för insatser för att hantera migrationsutmaningar kan nu deklareras retroaktivt för ersättning, även när insatsen redan har slutförts 
  • Insatser utanför programmets geografiska räckvidd, men inom samma land, kan stödjas av programmen  

 Praktiskt stöd för att stötta genomförandet av försenade projekt 

  • Projekt på över en miljon euro som fått stöd från programmen för 2014–2020 men inte kunnat slutföras i tid kan fortsätta att få stöd inom programmen för 2021–2027 
  • Mer flexibilitet för medlemsländerna när program avslutas för att maximera de medel de kan få även om genomförandet har försenat.  

Det är nu upp varje medlemsstat och därefter varje förvaltande myndighet  att se över och besluta hur flera av ovanstående flexibilitetsmöjligheter ska hanteras. De förslag som rör sammanhållningsfonden påverkar inte Sverige eftersom Sverige inte har tillgång till denna.  

Reflektionspapper från CPMR om Fast-Care
Nätverket CPMR publicerade nyligen ett reflektionspapper om Fast-Care där nätverket drar slutsatser som de eventuella effekter som förslaget kan få för sammanhållningspolitiken på längre sikt. I reflektionspappret lyfts främst medfinansieringsgraden fram som utmanande. Med den ökade flexibiliteten inom Fast-Care kan medlemsstater ansökan om 100 procent finansiering av care-insatser. Detta är bara en i raden av initiativ som tilldelats denna flexibilitetslösning, tidigare även CRII+, care och React-EU, vilket CPMR menar kan leda till att medfinansieringsmodellen kan omarbetas inför nästa programperiod då fler politikområden som står inför stora utmaningar och kriser kan argumentera för liknande medfinansieringsnivå. CPMR lyfter även fram utmaningar som den ökade förfinansieringen kan innebära samt vilka implikationer Fast-Care får på övergången mellan programperioderna som kommer. Hela reflektionspappret finns att ta del av via länken nedan.  

Mer information
EU-kommissionens pressmeddelande om Fast-Care
Central Swedens nyhet om care 
Hela lagförslaget om Fast-Care  
CPMR:s reflektionspapper om Fast-Care  

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75