Möjligheten att finansiera insatser för människor på flykt från Ukraina med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF ) samt React-EU-medel, en förlängning av medfinansieringsgraden på 100%, retroaktivt stöd och mer flexibla rapporteringskrav är de främsta åtgärderna i EU-kommissionens förslag: Sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care).  Förslaget syftar till att sammanhållningsinsatser ska kunna användas till att hjälpa människor som flyr undan Rysslands invasion av Ukraina.

Den 8 mars föreslog EU-kommissionen att medlemsstater och regioner ska kunna nyttja sammanhållningspolitiken för att hjälpa människor som flyr undan Rysslands invasion av Ukraina. Förslaget som kallas Sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care) innehåller konkreta åtgärder så som möjligheten att finansiera insatser för människor på flykt med ERUF-, ESF och React-EU-medel, en förlängning av medfinansieringsgraden på 100%, retroaktivt stöd och mer flexibla rapporteringskrav. Förslaget har godkänts av rådet och Europaparlamentet och ska kunna implementeras under kommande veckor.

Fyra förändringar i sammanhållningspolitikens regelverk 2014 – 2020
Care innehåller fyra större regelförändringar i sammanhållningspolitiken vilka syftar till att förenkla och skynda på medlemsstaternas förmåga att hjälpa människor på flykt från Ukraina. Alla förändringarna föreslås genomföras i förordningen om de gemensamma bestämmelserna för programperioden 2014–2020, vilket innebär att det enbart är medel allokerade i föregående programperiod som omfattas av denna insats.

Regelförändringarna i förordningen om de gemensamma bestämmelserna är:

  1. Alla slags åtgärder till stöd för människor på flykt ska kunna finansieras via resurser från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF). Fonderna kommer kunna användas flexibelt och kombineras för att finansiera projekt som normalt sett skulle finansieras av den andra fonden. De 10 miljarder euro från React-EU som anslagits för 2022 för återhämtningsinsatser ska också kunna nyttjas för stöd till människor på flykt.
  2. Möjligheten till 100 % medfinansieringsgrad som introducerades som en åtgärd för att lindra effekterna av Covid-19-pandemin förlängs till räkenskapsåret 2021 – 2022.
  3. Utgifter som medlemsländer gör för människor på flykt från Ukraina kommer vara berättigade att finansieras retroaktivt från den 24 februari då Rysslands invasion inleddes.
  4. Förenklingar av rapporteringskrav och programändringar kommer införas.

Exempel på stödinsatser
Care ska ge krisstöd som täcker grundläggande behov för människor på flykt från Ukraina. Stödet innefattar exempelvis kortsiktiga insatser för tillgång till tjänster som tillfälliga bostäder, byggande av mottagningscentrum eller flyktingboenden, livsmedel och vatten eller medicinsk vård samt kapacitetsstärkande insatser kan innebära finansiering av personalkostnader och infrastrukturutrustning. Även mer långsiktiga insatser för integration ska kunna finansieras som exempelvis investeringar i bostäder, utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård, social inkludering och omsorg eller andra sociala tjänster. Liknande stöd kommer även tillgängliggöras med finansiering från Asyl- och migrationsfonden (AMIF) och sammanhållningsinsatserna utgör ett komplement till det stödet.

Vad händer nu?
Förändringarna inom förordningen om de gemensamma bestämmelserna samt förordningen om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt antogs av rådet 16 mars och godkändes av Europaparlamentet 24 mars. Under kommande dagar och veckor ska detaljer i implementeringen av Care kommuniceras från EU-kommissionen. Hur Care ska hanteras i Sverige blir upp till nationell nivå att ta beslut om. Regionerna kan eventuellt komma att involveras i denna process eller be om att få komma med inspel om hur Care ska hanteras. Central Sweden bevakar utvecklingen kring Care och välkomnar frågor från medlemsregionerna gällande instrumentet.

Mer information
EU-kommissionens pressmeddelande om Care
EU-kommissionens regelmässiga förslag om Care
EU-kommissionens frågor och svar om Care

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+32 496 30 69 42