Med utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och som komplement till åtgärderna i klimatpaketet Fit for 55 presenterade EU-kommissionen den 16 juli EU:s nya skogsstrategi. Genom skogsstrategin höjer EU-kommissionen ambitionerna om att skogen förväntas bidra mer till klimatarbetet. Strategin vill ställa hårdare krav på att skogsbruket ska bli mer hållbart och anpassas till målsättningarna om biologisk mångfald.

Den 16 juli presenterade EU-kommissionen EU:s nya skogsstrategi. Strategin är en viktig del i att nå målsättningen om ett klimatneutralt EU innan 2050, den övergripande målsättningen i gröna given. Skogsstrategin tar sin utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och kompletterar åtgärderna i Fit for 55 som presenterades tidigare i veckan. Strategin är en vision om hur EU-skogarnas kvalitet, kvantitet och motståndskraft ska öka och ger en fingervisning om kommande lagstiftning och finansiering kommissionen kan komma att presenteras för att uppnå detta (utöver det som redan presenterats i Fit for 55).

Strategin omfattar ett antal principer för att uppnå ambitionerna i strategin, det gäller bland annat:

  • Skyddandet av skog samt säkerställa att skogsbruket är hållbart
  • Ökat finansiellt stöd till skogsägare och till stöd för skogsbrukets hållbara utveckling
  • Ökad uppföljning av medlemsstaternas rapportering kring skogsbruket

Reaktioner på förslaget
Genom skogsstrategin höjer EU-kommissionen ambitionerna om att skogen förväntas bidra mer till klimatarbetet. Skogsindustrierna menar att EU-kommissionen fokuserar för mycket på skogen som kolsänka och inte ser till vad brukandet av skog kan bidra med i den hållbara omställningen. Greenpeace i Sverige välkomnar strategin och menar att förslaget är ett steg i rätt riktning men beklagar att påtryckningar, från bland andra Sverige, bidragit till att mildra skrivningarna om kalhyggen.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om skogsstrategin här

Bild av Robert Balog från Pixabay 

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92