Trots ett föreslaget minskat anslag till den totala budgeten för Interreg föreslår EU-kommissionen införandet av två nya Interreg-program i nästa programperiod, 2021 – 2027. Ett av dessa nya program ska fokusera på interregional innovationsinvestering och föreslås en nästan dubbelt så stor budget som Interreg Europa har i nuvarande programperiod, 2014 – 2020. Kommissionen föreslår även en regelförenkling som ska underlätta investeringar i exempelvis gränsöverskridande transportinfrastrukturprojekt och hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Den 29 maj 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget om utformningen av sammanhållningspolitiken i nästa programperiod, 2021 – 2027. Som Central Sweden tidigare har rapporterat föreslår kommissionen ett antal förändringar och en cirka femprocentig nedskärning av finansieringen till sammanhållningspolitiken i nästa programperiod. Ett av finansieringsinstrumenten för att uppnå målsättningen med EU:s sammanhållningspolitik är europeisk territoriell samverkan, mer känt som Interreg. Den totala budgeten till Interreg föreslås minska från 9 miljarder euro (totala budgeten för programperioden 2014 – 2020), till 8,4 miljarder euro i nästa programperiod. Samtidigt föreslår kommissionen en omprioritering av budgeten mellan de olika Interreg-programmen, och föreslår även att introducera två nya program. Kommissionen föreslår följande program och föredelning i nästa programperiod:

  1. Cross-border, så som Interreg Sverige-Norge, 4,4 miljader euro (jmf 6,6 miljarder euro 2014 – 2020)
  2. Transnational, så som Interreg Baltic Sea, 2,6 miljarder euro (jmf 2,1 miljarder 2014 – 2020)
  3. Outermost regions’ cooperation, 270 miljoner euro
  4. Interregional, så som Interreg Europa, 100 miljoner euro (jmf 500 miljoner euro 2014 – 2020)
  5. Interregional Innovation Investments, 970 miljoner euro

De två nya programmen är Outermost regions’ cooperation, det vill säga samarbete mellan regioner i EU:s yttersta randområden (öar eller ögrupper i Västindien, västra Atlanten och Indiska oceanen eller landområden i Amazonas regnskog) samt Interregional Innovation Investments. Interregional Innovation Investments ska bidra till förverkligandet av smart specialisering genom att koppla samman regioner med liknande eller kompletterande styrkeområden i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Genom programmet kan regioner söka finansiering för att utveckla demonstrationsprojekt som bidrar till att skapa nya europeiska värdekedjor inom prioriterade områden. Den föreslagna budgeten till Interregional Innovation Investments är nästan dubbelt så stor som budgeten till Interreg för interregionala samarbeten (där Interreg Europe ingår) i nuvarande programperiod, och kommer att vara ett mycket viktigt program för utvecklingen av europeiska partnerskap inom bland annat de tematiska S3-plattformarna och Vanguardinitiativets demonstrationsprojekt. Detta nya program har fått det inofficiella namnet ”Interreg D”, bland intresseorganisationer i Bryssel, där D:et skulle stå för demonstration. Värt att notera är den relativt stora neddragningen av satsningarna på det interregionala programmet, tidigare Interreg Europa, i jämförelse med den stora satsningen på Interregional Innovation Investment-programmet. Detta visar en tydlig vilja från kommissionen att öka satsningarna på innovationer och interregionalt samarbete i Europa, utan geografiska begränsningar, och på utvecklingen av mer handfasta investeringar i demonstrationsprojekt.

Vidare föreslår kommissionen en ny mekanism för att underlätta gränsöverskridande investeringar i nästa programperiod, den så kallade European Cross Boarder Mechanism. Denna regelförenkling ska göra det möjligt att för ett specifikt projekt eller aktivitet, under en begränsad tid, kunna tillämpa det angränsade landets lagstiftning i genomförandet av projektet. Ambitionen från kommissionen är att denna regelförenkling ska kunna underlätta investeringar i till exempel gränsöverskridande transportinfrastrukturprojekt eller hälso- och sjukvårdsinrättningar, eller liknande.

För mer information
Läs kommissionens informationsfolder om Interreg här
Läs Central Swedens nyhet om förslaget om ERUF 2021 – 2027 här