I den första årliga rapporten ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa” inför EU-kommissionen resiliens som en ny ledstjärna för EU-politiken och diskuterar den strategiska framsynens roll för att stärka resiliensen i EU och medlemsländerna. Rapporten föreslår fyra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för resiliens och nämner även ett antal områden där strategisk framsyn kan komma att ha stor betydelse.

I den första årliga rapporten ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa” presenterar EU-kommissionen sin strategi för att införa strategisk framsyn i EU:s beslutsfattande. Covid-19-krisen har tydligt visat att EU måste stärka sin resiliens – dvs. förmågan att inte bara tåla och klara av kriser utan också gå igenom omställningar på ett hållbart, rättvist och demokratiskt sätt.

I rapporten analyseras resiliens utifrån fyra sammanhängande dimensioner – socialt och ekonomiskt, geopolitiskt, grönt samt digitalt – och förklarar vikten av resiliens för de strategiska långsiktiga målen om ett grönt, digitalt och rättvist EU. Rapporten visar att åtgärdsstyrd strategisk framsyn är särskilt lämpad som underlag för beslutsfattare som ska styra den gröna och digitala omställningen och stärka EU:s resiliens.

I årets strategiska framsynsrapport föreslås:

  • Prototyper till resultattavlor för resiliens som ett sätt att övervaka resiliens. Prototyperna ska vidareutvecklas och färdigställas gemensamt i sonderande samtal med medlemsländerna och andra viktiga aktörer.
  • Kommissionens agenda för strategisk framsyn, som stöder övergripande politiska prioriteringar. Agendan ska omfatta särskilda framsynsövningar inför större initiativ i kommissionens arbetsprogram och för övergripande problem som kan få stor inverkan.
  • Den första årliga konferensen för det europeiska systemet för strategisk och politisk analys (Espas), som planeras att hållas i november 2020. Kommissionen kommer då att diskutera ämnet för nästa års strategiska framsynsrapport.
  • Framsynsscenarier som underlag för kommande politiska debatter för att se till att det råder samstämmighet mellan politikområdena och som en gemensam, framåtblickande stomme för politiska förslag.

Rapporten presenterar även den fyrdimensionella analysen där strategisk framsyn kan komma att ha en stor betydelse.

Bild: Europeiska kommissionen

Social och ekonomisk resiliens
Pandemin har fördjupat ojämlikheten, förstärkt demografiska obalanser och fattigdom, snabbat på automatiseringen och har haft oproportionerligt stora effekter på jobben i tjänstesektorn. Strategisk framsyn kan användas för att kartlägga vilka färdigheter som krävs i framtiden och som vi måste investera i nu. Den kan också leda till ett bredare samtal i samhället om hur vi kan uppdatera samhällskontraktet.

Bild. Europeiska kommissionen 

Geopolitisk resiliens
Krisen har visat att EU förlitar sig i alltför hög grad på länder utanför EU för kritiska råvaror till den teknik som krävs för att bli ett koldioxidneutralt och digitaliserat samhälle. Strategisk framsyn kan bidra till att kartlägga möjliga scenarier och definiera strategiska alternativ för att främja EU:s öppna strategiska oberoende.

Bild: Europeiska kommissionen

Grön resiliens
En övergång till en grönare ekonomi kan skapa 24 miljoner nya jobb globalt och dess inverkan på återhämtningen från covid-19-krisen kan bli betydligt större än vad som tidigare förutspåtts. Strategisk framsyn kan hjälpa till att utforska olika drivkrafter för förändring, förstå den kommande strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och ge vägledning gällande omskolning av de som förlorat sina jobb under krisen eller som kommer att bli arbetslösa på grund av den tekniska utvecklingen och automatiseringen.

Bild: Europeiska kommissionen

Digital resiliens
Krisen har snabbat på hyperkonnektiviteten och integreringen av ny teknik som påverkar människan och vårt sätt att leva. Strategisk framsyn kan hjälpa oss att förutse hur viktig ny teknik kan utvecklas, hur den inverkar på all