Mindre justeringar av kartorna för att inkludera betydelsefulla regionala knutpunkter och gränsöverskridande transportstråk samt vikten av att färdigställa det europeiska transportnätet (TEN-T) i utlovad tid är några av de viktigaste frågorna för Central Swedens medlemsregioner i den pågående revideringen av TEN-T.

EU-kommissionen ser just nu över förordningen om det transeuropeiska transportnätet, TEN-T som fastställer kriterierna och kartorna över de viktigaste transportstråken i EU. De stråk som pekas ut på kartorna har möjlighet till att söka EU-medel för bland annat förstudier och utbyggnad av infrastruktur, med en medfinansieringsgrad på mellan 30–50 procent. Under våren 2021 har kommissionen samlat in intressenters synpunkter på hur förordningen bör förändras genom en öppen remiss, ett så kallat samråd, som stängde i början av maj. Kommissionen har redan nu flaggat för att revideringen syftar till att stärka klimatdimensionen och främja ökad digitalisering och resiliens i det transeuropeiska transportsystemet.

Central Sweden har aktivt bistått medlemmarna i att ta fram politiskt antagna synpunkter, så kallade positionspapper, som svar på samrådet. Central Sweden och medlemsregionerna har också bidragit till storregionala samarbeten (Botniska korridoren, Mälardalsrådet) och det europeiska nätverket CPMR:s framtagande av gemensamma positioner.

De viktigaste frågorna för Central Swedens medlemmar kopplat till revideringen av TEN-T är:

  • Mindre justeringar av kartorna inom TEN-T för att ytterligare stärka tillgängligheten för alla regioner särskilt med hänsyn till utmaningarna i regioner med långa avstånd till de större marknaderna och med behov av stärkt kompetensförsörjning inom och över regiongränser. Kartorna behöver även justeras för att anpassa dem till förlängningen av stomnätskorridoren ScanMed.
  • Justering av kriterierna för urbana noder och transportnoder för att stärka tillgängligheten i alla regioner i EU. Kriterierna för urbana noder och transportnoder bör inte begränsas till invånarantal, då detta missgynnar norra delarna av Europa. Mindre städer/orter kan ha en avgörande roll som upptagningsområde för det transeuropeiska transportnätet för passagerare och gods via betydande järnvägs- och vägterminaler. Stärkta transportnoder inklusive multimodala terminaler underlättar både första och sista milanslutningarna.
  • Vikten av att det transeuropeiska transportnätet (stomnät och övergripande nät) färdigställs till målåren 2030 respektive 2050
  • Den reviderade TEN-T förordningen bör fortsätta att ha ett stort fokus på en ”traditionell” infrastrukturutveckling, samtidigt som TEN-T även bör stärka transportsystemets sammantagna funktion samt främja innovation och digitalisering. Dessa olika fokusområden är lika viktiga för att uppnå målet om ett hållbart, integrerat och effektivt europeiskt transportsystem.

Central Sweden och medlemsregionerna har varit med i framtagandet av följande positionspapper om revideringen av TEN-T:

För mer information
Läs mer om bakgrund EU:s transportpolitik och Central Swedens arbete med detta 

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92